1/2018

5.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

 

Tytuł pracy przedwdrożeniowej: mDose

Przedmiot: Projekt szczegółowy obudowy urządzenia do pomiarów niskich radioaktywności szeregów promieniotwórczych 238U, 235U, 232Th oraz 40K wraz z wykonaniem obudowy oraz testem funkcjonalności

w projekcie współfinansowanym ze środków: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w ramach programu: Inkubator Innowacyjności +

nr projektu w Politechnice Śląskiej: 31/050/FSB17/2018, MNISW/2017/2017/DIR/34

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  jest:

Konrad Tudyka, tel. 32 237 2696, e-mail: konrad.tudyka@polsl.pl

 

 Przedmiot zamówienia.

Projekt szczegółowy obudowy urządzenia do pomiarów niskich radioaktywności szeregów promieniotwórczych 238U, 235U, 232Th oraz 40K wraz z wykonaniem obudowy oraz testem funkcjonalności.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.33.30.00-1 mechaniczne usługi inżynieryjne

44.42.17.22-4 obudowy bezpieczne

Zadanie 1. Projekt szczegółowy obudowy urządzenia do pomiarów niskich radioaktywności.

Zadanie 2. Wykonanie obudowy urządzenia do pomiarów niskich radioaktywności

Wykonanie obudowy na podstawie:

 1. analizy rynku,
 2. projektu wykonawczego,
 3. poniższej specyfikacji warunków brzegowych (konstrukcyjnych) dla obudowy.

Zadanie 3. Testy funkcjonalne urządzenia w tym badanie satysfakcji użytkowników końcowych

 

Informacje dodatkowe

 

 1. Opis sposobu świadczenia (realizacji) usługi

Wykonawca (Oferent, który złożył wybraną ofertę) zobowiązany jest do:

 1. Zrealizowania pełnego zakresu usługi podzielonej na 3 zadania, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz terminami.
 2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca zezwala bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na: rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań powstających w toku wykonywania usługi.
 3. Oznaczenia wszystkich materiałów informacją o treści: „Projekt „Inkubator Innowacyjności +” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę
  w ramach projektu pozakonkursowego. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych
  i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
 1. Termin wykonania zamówienia:
  1. Termin realizacji usługi (łącznie trzech zadań) nie może przekroczyć 71 dni kalendarzowych od momentu pisemnego zlecenia realizacji zamówienia.
  2. Gwarancja jakości (minimalna): do 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
  3. W razie wystąpienia usterki lub awarii po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach udzielonej gwarancji jakości należy przystąpić do jej usunięcia w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia i dokonać jej usunięcia w ciągu kolejnych 14 dni.
  4. Zamawiający niezwłocznie po przesłaniu pisemnego zamówienia przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do realizacji zamówienia tj.: Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane dot. własności intelektualnej, która wykorzystywana będzie na etapie wykonywania zlecenia.

 

Miejsce i termin składania ofert szacunkowych:

1. Pisemną ofertę należy złożyć:

 1. osobiście: 44-100 Gliwice, ul. Stefana Banacha 7
 2. przesłać pocztą lub kurierem na adres: j/w.
 3. przesłać na adres poczty elektronicznej: michal.fafinski@polsl.pl  bądź konrad.tudyka@polsl.pl

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Termin składania ofert: od 5.03.2018 do 12.03.2018

4. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 

Załączniki

1. Szczegółowy opis zapytania oraz wzór oferty w formacie PDF (pdf)

2. Formularz oferty w wersji edytowalnej

do góry