11/2018

Data: 20.03.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 11/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

„Czujnik do monitorowania zagrożenia korozją zbrojenia
w konstrukcjach betonowych”

 

na dostawę miniaturowego modułu pomiarowego dla czujnika korozji stalowego zbrojenia w betonie wraz z testowaniem i kalibracją na modelach i próbkach betonowych ze stalowym zbrojeniem

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

Informacje ogólne:

 

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

 

Nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Osoba uprawniona do kontaktów:

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ, tel. 692 246 710, e-mail: mariusz.jasniok@polsl.pl

W kwestiach proceduralnych jest:

Dr inż. Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Dr inż. Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

 

ZADANIE nr 1: Wykonanie miniaturowego modułu pomiarowego dla czujnika korozji stalowego zbrojenia w betonie

 • Praca w trybie potencjostatu:
  • Zadawanie i pomiar potencjału +/-2.0 V z krokiem 1 mV;
  • Pomiar prądu w zakresach 10 mA, 1 mA, 100 uA, 10 uA, 1 uA;
  • Szybkość zmian potencjału 1 mV/s ;
  • Kompensacja składowej omowej (IRcomp);
 • Pomiary impedancyjne EIS
  • Zakres częstotliwości pomiarowych: 0.1 Hz do 1 MHz;
  • Amplituda sygnału pomiarowego: 10 mV;
  • Zakres mierzonych impedancji: 10 W-100 kW;
  • Pomiar impedancji przy EOC;
 • Dodatkowy pomiar temperatury zewnętrznym czujnikiem (-30 – + 50 °C);
 • Dodatkowe wejście pomiaru potencjału (+/-2.0 V)
 • Obudowa hermetyczna IP68 miniaturowa (suma wymiarów < 300 mm)
 • Zasilanie i sterowanie poprzez USB (kabel IP68) – pobór mocy <2,5 W
 • Pliki danych wyjściowych (*.dta) zgodne z formatem Gamry – możliwe bezpośrednie wczytywanie do Gamry Echem Analyst.

 

ZADANIE nr 2: Testowanie i kalibracja miniaturowego modułu pomiarowego dla czujnika korozji na modelach i próbkach betonowych ze stalowym zbrojeniem

 • Opracowanie i przygotowanie zestawu wzorcowych modeli testowych (dummy cell);
 • Przeprowadzenie serii pomiarowych w trybie potencjodynamicznym i impedancyjnym dla założonego przedziału temperatur dla powyższych modeli;
 • Opracowanie statystyczne wyników i ocena metrologiczna modułu pomiarowego na podstawie pomiarów dla modeli;
 • Opracowanie mapy dokładności i oszacowanie budżetu niepewności;
 • Opracowanie i implementacja mapy poprawek korekcyjnych i weryfikacja jej skuteczności;
 • Przeprowadzenie serii pomiarów dla dostarczonych próbek betonowych ze stalowym zbrojeniem w trybie potencjodynamicznym i impedancyjnym dla wybranych punktów z założonego przedziału temperatur;
 • Opracowanie i walidacja wyników dla próbek betonowych ze stalowym zbrojeniem

 

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38430000-8

okres gwarancji: standardowy producenta

warunki płatności:

 1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
 2. przelew bankowy do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

 

Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do dnia 29.06.2018 r.

 

Adres dostawy: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.03.2018 r. (7 dni licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

 1. całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
  i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, koszty dostawy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 20.07.2018 r. do dnia 27.03.2018 r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone zaproszeniu do składania ofert
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 1. Zaproszenie do składania ofert (PDF)
 2. Zał. 2 – wzór oferty do pobrania w wersji DOC

 

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 11/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 KGL Grzegorz Lentka 27.03.2018 38 130 zł