14/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 14/II+/2018

 Tytuł pracy przedwdrożeniowej: Podniesienie poziomu gotowości technicznej
i komercjalizacja rozwiązania implementacji zaawansowanych algorytmów regulacji procesowej w postaci bloków funkcyjnych dla sterowników PLC

  

na dostawę materiałów i surowców chemicznych, elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych, budowlanych, materiałowych

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

Informacje ogólne:

 

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

 

Nazwa, adres, telefon jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

Tel: 32-400-34-01

 

Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

imię i nazwisko: Tomasz Kłopot, tel. 604-368-559,

e-mail: tomasz.klopot@polsl.pl.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach proceduralnych jest:

imię i nazwisko: Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401,
e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Nazwa stosowana: Training Pack CPU 1516-3 PN/DP Consisting Of: S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP

Opis: Zestaw Sterownika

Pamięć: Simatic Memory Card 24 MB

Komunikacja/Wyposażenie: 4x 40-Pole Front Connector Ethernet Cable RJ45/RJ45, 482mm PM 24V/A

Ilość: 2  sztuki

 

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

kluczowe zagadnienia: (automatyka procesowa)

okres gwarancji: standardowy producenta

warunki płatności:

 1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego;
 2. przelew bankowy do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

 

Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do dnia 30.04.2018 r.

 

Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.03.2018 r. (7 dni licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania).

 

Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 22.03.2018 do dnia 30.03.2018 r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień
  w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 1. Zaproszenie do składania ofert (PDF)
 2. Zał. 2 – wzór oferty do pobrania w wersji DOC

 

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 14/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 Stesar Sp. z o.o. 22.03.2018 14 310,60 zł