15/2018

Gliwice, dnia 28.03.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _15_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

„Czujnik do monitorowania zagrożenia korozją zbrojenia
w konstrukcjach betonowych”

 

na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

Informacje ogólne:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

Nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Osoba uprawniona do kontaktów:

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Dr inż. Tomasz Jaśniok, tel. 692 246 710, e-mail: tomasz.jasniok@polsl.pl

W kwestiach proceduralnych jest:

Dr inż. Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Dr inż. Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa produktu Urządzenie wielofunkcyjne zgodnie z opisem w tabeli parametrów technicznych urządzenia.

 

Tabela parametrów technicznych urządzenia

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 2
2. Możliwość pomiarów pH, potencjał redox (mV), stężenie jonów, przewodność, rezystancję, zasolenie, zawartość  tlenu rozpuszczonego w wodzie, tlenu w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne, temperatura
3. Wyświetlane wyników dotykowy, kolorowy ekranie graficzny 7 cali
4. Pomiar stężenia jonów Możliwość współpracy ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi
5. Czujnik ciśnienia atmosferycznego umieszczony w przyrządzie
6. kompensacja temperatury. Automatyczna lub ręczna
7. Połączenie z PC USB
8. Kalibracja elektrody pH 1 do 5 punktów
9. wartości buforów Automatyczne
10. Izolowanie gniazd pH i przewodności
11. ocena stanu elektrody automatyczne
12. Kalibracja przewodności wprowadzenie stałej K lub jej wyznaczenie w roztworach wzorcowych w 1 do 5 punktach
13. Pamięć stałych K 3 czujników
14. Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl według rzeczywistej

zależności

15. pomiar rezystancji badanej cieczy tak
16. Automatyczne podstawianie masy molowej po wybraniu odpowiedniego jonu tak
17. Automatyczne przeliczanie jednostek tak
18. Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa

 

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe, 38416000-4 pH-metry

okres gwarancji: standardowy producenta

warunki płatności:

 1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego;
 2. przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

 

Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do dnia 18.05.2018 r.

 

Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura);
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura);
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 9.04.2018 r. (7 dni roboczych licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania).

 • całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
  i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszt dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 28.03.2018 r. do dnia 9.04.2018 r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone w tabeli parametrów technicznych urządzenia
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 1. Zaproszenie do składania ofert (PDF)
 2. Zał. 2 – wzór oferty do pobrania w wersji DOC

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 15/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 ELMETRON Sp. j. 6.04.2018 7 387,38 zł