ZGŁOŚ SWÓJ INNOWACYJNY PROJEKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii poszukuje innowacyjnych projektów realizowanych na Politechnice Śląskiej. W ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” najbardziej innowacyjne z nich otrzymają wsparcie i możliwość sfinansowania nawet do 80 tys. zł dodatkowych prac przedwdrożeniowych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Termin zgłaszania projektów mija 31 maja 2017 r.
Projekt „Inkubator Innowacyjności+” otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym na podstawie komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).
Realizacja projektu w ramach konsorcjum opiera się na założeniu, że dzięki doborowi odpowiednich partnerów i zrównoważonemu składowi będą możliwe do osiągnięcia następujące cele strategiczne projektu: promocja osiągnięć naukowych, doskonalenie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, monitoring i ukierunkowanie prac B+R, a także podniesienie gotowości wdrożeniowej (TRL) zidentyfikowanych rozwiązań oraz inicjowanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
Projekt „Inkubator Innowacyjności+” będzie złożony z pięciu kluczowych zadań:
Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii.
Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych.
Zadanie 5. Działalność brokerów innowacji.
Do 31 maja 2017r. czekamy na zgłoszenia innowacyjnych projektów poprzez wypełnienie formularza: LINK