Aktualizacja listy rankingowej II grupy projektów w ramach Inkubator Innowacyjności +

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatu z dn. 28 lipca 2017 umieszczonego na stronie internetowej CITT pod adresem <klik> uprzejmie informujemy o aktualizacji listy rankingowej Innowacyjnych projektów Politechniki Śląskiej z grupy II (wnioski rekomendowane do prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym w terminie wrześniowym) zgłoszonych do projektu Inkubator Innowacyjności +.

Aktualną listę rankingową obejmującą wnioski z grupy II można pobrać tutaj

Kolejność prezentacji w dniu 26.09.2017 przedstawia się następująco:

  1. Projekty z aktualnej listy rankingowej o numerach: 4,5,6,7,8,9,11,12,13, 3 w godzinach od 9.25-12.50.
  2. Projekty z aktualnej listy rankingowej o numerach: 14,16,18,19,20,21, 1, 2, 10
    w godzinach od 14.10 do 16.10.

Informujemy również, że dwa projekty z grupy II pn. „Nowoczesne membrany hybrydowe oparte o zmodyfikowane nanocząstki ceramiczne i nanorurki węglowe do wydzielania wodoru z gazu syntezowego” oraz „Syntetyczna wewnątrzustrojowa proteza przełyku” na wniosek Kierowników powyższych projektów zostały wycofane z udziału w Konkursie.
Z uwagi na powyższy fakt Biuro Projektu w terminie 26.09.2017 umożliwi prezentację dwóm kolejnym projektom o najwyższej liczbie punktów znajdujących się w Grupie III tj. projekt pn. „Układ zapobiegający zjawisku zbrylania się materiału uszorstniającego zwłaszcza dla posypywarek” oraz „Technologia odmetanowania i inertyzacji strefy zawału
w ścianach kopalń węgla”.

Zespół Projektowy

Inkubatora Innowacyjności +