OGŁOSZENIE

REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Akademickie 2A poszukuje osób na stanowisko

Samodzielny Referent Administracyjny – Specjalista ds. analiz rynkowych

w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

w związku z realizacją projektu pt: „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNISW/2017/DIR/34/II.

 1. Do głównych obowiązków osób zatrudnionych na tym stanowisku w Centrum Innowacji i Transferu Technologii będzie należało:
 2. Współudział w realizacji zadań związanych z projektem Inkubator Innowacyjności+ w szczególności m.in.: opracowywanie analiz w zakresie potencjału wdrożeniowego nowych technologii, audyty innowacyjności, opinie technologiczne, innowacyjne, wsparcie w zakresie negocjacji biznesowych, promocja potencjału naukowo-technologicznego, środki pomocowe na badania i rozwój oraz innowacje, organizacja spotkań branżowo-brokerskich;
 3. Opracowanie scenariuszy modelowania biznesowego dóbr intelektualnych o wysokim potencjale komercyjnym obejmujących swym zakresem w zależności od specyfiki projektu: audyt rynkowy i prawny uwarunkowań wdrożenia, wyceny dóbr intelektualnych, szczegółowe plany komercjalizacji.
 4. Ocena analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz ich gotowości wdrożeniowej;
 5. Budowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczości akademickiej z wykorzystaniem dostępnych w Centrum Innowacji i Transferu Technologii narzędzi, w tym inicjowanie zakładania spółek spin-off lub spin-out;
 6. Analiza trendów badawczych na potrzeby jednostek naukowych Politechniki Śląskiej z użyciem metodyki TRM;
 7. Prowadzenie procesu transferu wiedzy i komercjalizacji technologii w szczególności: identyfikowanie projektów badawczych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, przygotowywanie raportów o potencjale gospodarczym wyników i technologii, ofert technologicznych, planów komercjalizacji, analiz rynkowych i wycen rynkowych, prowadzenie rozmów handlowych z klientami, negocjowanie warunków umów;
 8. Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji ze środowiskiem naukowym Politechniki Śląskiej i biznesowym, inicjowanie sieci powiązań między tymi środowiskami ukierunkowanych na wsparcie procesów komercjalizacji wyników badań naukowych;
 9. Przeprowadzanie analiz scoringu technologicznego.

Wymagania

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe preferowane techniczne, ekonomiczne bądź zarządzania;
 • Wykształcenie w zakresie Zarządzania Projektami zwłaszcza Agile Scrum, IPMA

Doświadczenie:

 • 3 lata stażu pracy
 • Znajomość zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami oraz gotowość do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej.
 • Wiedza z zakresu programów europejskich (krajowych i europejskich) przeznaczonych dla MŚP
 • Doświadczenie w zakresie identyfikacji potrzeb przedsiębiorców związanych z dostępem do wyników badań naukowych,
 • Doświadczenie w zakresie nawiązywania kontaktów między uczelniami i przedsiębiorcami oraz promocji i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej,
 • Znajomość środowiska naukowego i otoczenia gospodarczego oraz umiejętność określania potencjalnych odbiorców wyników badań naukowych,
 • Wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność prowadzenia negocjacji, przeprowadzania wystąpień publicznych i umiejętność skutecznej komunikacji,
 • Doświadczenie w pracy w zakresie Zarządzania Projektami

Pożądane cechy osobiste kandydata:

 • Komunikatywność;
 • Odpowiedzialność;
 • Zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków;
 • Wysoka kultura osobista.

Umiejętności kandydata:

 • Wiedza praktyczna w zakresie identyfikacji potrzeb przedsiębiorców związanych z dostępem do wyników badań naukowych;
 • Wiedza w zakresie administracji w tym znajomość ustaw: prawo o szkolnictwie wyższym, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, o ochronie baz danych i o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Doświadczenie w wykonywaniu biznesplanu i analiz finansowych;
 • Znajomość problematyki finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach;
 • Znajomość języka angielskiego (B2);
 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym;
 • Wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność prowadzenia negocjacji, przeprowadzania wystąpień publicznych i umiejętność skutecznej komunikacji;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Politechnika Śląska oferuje:

 • Zatrudnienie w prestiżowej Uczelni technicznej na Śląsku;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony;
 • Pełny etat.

 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (studia podyplomowe, kursy, certyfikaty),  kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.polsl.pl oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz po jej zakończeniu, należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Samodzielny Referent Administracyjny – Specjalista ds. analiz rynkowych” w terminie do dnia 16 marca 2018 roku, osobiście w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, przy ul. Stefana Banacha 7, w godz. 7.00-15.00, lub przesłać na adres pocztowy:

 Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

do góry