Forum będzie otwartą platformą konsultacji z szerokim gronem zainteresowanych stron na temat europejskiej polityki badań i technologii.

Główne cele Forum to:

  • dyskusja nad priorytetami europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmami finansowania badań i rozwoju technologii, w szczególności przewidywanymi do wdrożenia w ramach siedmioletniego programu Horyzont Europa,
  • analiza synergii między programem Horyzont Europa a innymi programami unijnymi i krajowymi w zakresie badań, innowacji i konkurencyjności,
  • promocja tworzenia  różnego rodzaju sieci i partnerstw – zarówno przez przemysł, naukę jak i władze publiczne – by uniknąć powielania wysiłków i ustanawiać wspólne cele badawcze i rozwojowe,
  • przedstawienie celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski w zakresie badań i innowacji, które winny być osiągnięte w perspektywie do roku 2020 i 2030, oraz dyskusja nad sposobami ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów.

Oprócz sesji plenarnych odbędą się cztery konferencje tematyczne:

  • Innowacyjna medycyna
  • Przemysł 4.0,
  • Od odpadów do zasobów
  • Przyszłość transportu

Zapraszamy na http://euroforum.iztech.pl/forum

do góry