Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejCentrum Inkubacji i Transferu Technologii, w związku ze współudziałem w realizacji zadań, związanych

z projektem Inkubator Innowacyjności 2.0, ogłasza konkurs na stanowisko Samodzielnego specjalisty

administracyjnego/specjalisty administracyjnego 

ds.promocji technologii

1. Główne zadania:

 • opracowywanie analiz w zakresie potencjału wdrożeniowego nowych technologii, opinii technologicznych, innowacyjnych, wsparcie w zakresie negocjacji biznesowych, promocja potencjału naukowo-technologicznego,
 • organizacja spotkań branżowo-brokerskich,
 • ocena analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz ich gotowości wdrożeniowej,
 • prowadzenie procesu transferu wiedzy i komercjalizacji technologii w szczególności: identyfikowanie projektów badawczych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym,
 • opracowywanie koncepcji gadżetów reklamowych i koordynacja ich produkcji.
 • współudział w opracowywaniu i wdrażaniu działań promocyjnych i reklamowych dla poszczególnych grup wynalazków i oferty technologicznej Uczelni,
 • współpraca z mediami i agencjami reklamowymi w zakresie realizacji określonych projektów,
 • monitorowanie wydarzeń branżowych,
 • analiza efektów podejmowanych działań marketingowych oraz przygotowywanie raportów, zestawień z zakresu prowadzonych działań.

2. Oczekiwania

 • 3 lata stażu pracy (wymagane na stanowisko specjalisty administracyjnego)
 • doświadczenie w opracowywaniu materiałów reklamowych/promocyjnych.
 • Doświadczenie w zakresie nawiązywania kontaktów między uczelniami i przedsiębiorcami oraz promocji i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej,
 • znajomość zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami oraz gotowość do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie,
 • wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność prowadzenia negocjacji, przeprowadzania wystąpień publicznych i umiejętność skutecznej komunikacji,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość środowiska naukowego i otoczenia gospodarczego oraz umiejętność określania potencjalnych odbiorców wyników badań naukowych,
 • doświadczenie w zakresie nawiązywania kontaktów między uczelniami i przedsiębiorcami oraz promocji i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

3. Oferujemy

 • zatrudnienie w prestiżowej uczelni technicznej na Śląsku
 • Zatrudnienie na umowę o pracę, pierwsza umowa na okres próbny /3 m-ce/, pełny etat,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (studia podyplomowe, kursy, certyfikaty),  kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.polsl.pl w zakładce „oferty pracy” należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Promocja technologii-projekt 2.0” w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r., osobiście w sekretariacie Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, przy ul. Banacha 7, w godz. 7.00-15.00, lub przesłać pocztą. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

do góry