Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejUWAGA – W związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych na Politechnice Śląskiej oraz odwołaniem wszelkich wydarzeń organizowanych na Uczelni do 30 kwietnia br. informujemy, że Spotkanie Informacyjne zostanie PRZENIESIONE na inny termin – o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy! naukowców i przedsiębiorców – na spotkanie informacyjne dotyczące trwającego konkursu (nabór nr.: RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20)
w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich beneficjentów – (przedstawicieli uczelni oraz biznesu) zainteresowanych realizacją projektów badawczych w ramach obszarów: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, zielona gospodarka oraz przemysły wschodzace.

Beneficjentami pomocy mogą być:

Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa
Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
Konsorcja przedsiębiorstw

Wsparcie można otrzymać na:

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

więcej informacji nt. naboru http://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/508

do góry