Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejPolitechnika Śląska jest liderem konsorcjum, które otrzyma dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Wniosek konsorcjum utworzonego z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, został pozytywnie zrecenzowany,
a dotychczasowe doświadczenie Centrum Inkubacji i Transferu Technologii PŚ w procesie komercjalizacji docenione, w efekcie czego złożony wniosek jest jednym z 24, które uzyskały najwyższą ocenę. Ze strony Politechniki Śląskiej wniosek opracowało Centrum Inkubacji
i Transferu Technologii, które będzie realizowało projekt w Uczelni. Jest to już czwarta edycja programu, w której skutecznie udział bierze CITT.

Należy podkreślić, iż w tegorocznej edycji programu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” wpłynęło aż 38 wniosków o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie otrzyma 32 wnioskodawców prowadzących aktywną działalność w procesie komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

W pierwszej kolejności umowy o dofinansowanie określające warunki finansowania, realizacji
i rozliczenia wykonanych zadań objętych złożonym wnioskiem, zostaną zawarte z 24 podmiotami które uzyskały najwyższą ocenę według kolejności wskazanej na liście rankingowej. Pozostałych 8 wnioskodawców zostało umieszczonych na liście rezerwowej do czasu zwiększenia alokacji przewidzianej na ww. program. Natomiast 5 wnioskodawców o najniższej liczbie uzyskanych punktów nie zostało zakwalifikowanych do udziału w przedmiotowym programie.

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie transferu, wdrożenia
i komercjalizacji poprzez podnoszenie gotowości technologicznej (wg. skali TRL) rozwiązań wytypowanych do realizacji w ramach prac przedwdrożeniowych. Realizacja programu powinna przyczynić się również do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

„Inkubator Innowacyjności 4.0” został ustanowiony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowany jest ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/znamy-wyniki-kolejnej-edycji-programu-inkubator-innowacyjnosci-40

do góry