22/2018

Gliwice, dnia 04.04.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _22_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

„Czujnik do monitorowania zagrożenia korozją zbrojenia
w konstrukcjach betonowych”

 

na dostawę elektrody pH, jonoselektrywnej chlorkowej oraz czujnika konduktometrycznego

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Opracyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

Informacje ogólne:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

 

Nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Osoba uprawniona do kontaktów:

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Dr inż. Tomasz Jaśniok, tel. 692 246 710, e-mail: tomasz.jasniok@polsl.pl

 

W kwestiach proceduralnych jest:

Dr inż. Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Dr inż. Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa produktu elektrody pH, jonoselektrywnej chlorkowej oraz czujnika konduktometrycznego zgodnie ze opisem zawartym w tabelach poniżej.

Tabela parametrów technicznych urządzenia

Zadanie 1: Elektroda pH

Lp. Parametr Wielkość
1.                                   Możliwość pomiarów ścieków, ciał półpłynnych, past tak
2. Niezależna tuleja do pomiaru w cieczach i substancjach półstałych tak
3. Uzupełnianie elektrolitu żelowego tak
4. Zakres pH 0 – 14
5. Zakres temperatury 0 – 60°C
6. Typ łącznika Podwójny,Ag/AgCl / 3-molowy zagęszczony KCl
7. Obudowa i tulejka Polipropylen
8. Średnica 12 mm
9. Długość 150 mm
10. Złącze BNC

 

Zadanie 2: Elektroda jonoselektywna chlorkowa

Lp. Parametr Wielkość
1. Zakres pomiaru stężenia 5⋅10−5…1 mol Cl/l
2. Zakres temperatury 0…80ºC
3. Dopuszczalny zakres pH 2 … 11
4. Typ membrany jonoczułej polikrystaliczna
5. Materiał korpusu tworzywo epoksydowe
6. Wtyczka BNC
7. Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) poniżej 50 kΩ

 

Zadanie 3: Czujnik konduktometryczny

Lp. Parametr Wielkość
1. Zakres pomiarowy 0 ÷ 500 mS/cm
2. Stała K 0,45 cm–1 ± 0,05
3. Zakres temperatury 0 ÷ 60 °C
4. Materiał obudowy PCV
5. Wtyczka BNC
6. Czujnik temperatury tak

 

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38410000-2 Przyrządy pomiarowe

okres gwarancji: standardowy producenta

warunki płatności:

 1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
 2. przelew bankowy do 15 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Politechnikę Śląską.

Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13.04.2018 r. (7 dni roboczych licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania).całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, koszty transportu, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 1,

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od dnia 04.04.2018 do dnia 13.04.2018
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone w tabeli 1
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 1. Zaproszenie do składania ofert 22/2018 (PDF)
 2. Zał. 1 – Wzór oferty do pobrania w wersji (DOC)

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 22/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów) Zaproszenie 22_2018

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 LABO-MIX s.j. 13.04.2018 r. 1574,40 zł
2 ELMETRON Sp.j. 11.04.2018 r. 1858,53 zł
3 Odczynniki Sp. z o.o. 13.04.2018 r. 1948,32 zł