24/2018

Gliwice, dnia 05.04.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _24_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

„Innowacyjne metody pomiarów zjawisk wielofazowych dla potrzeb sterowania” 10/RJO5/2017/2018

na dostawę materiałów i surowców chemicznych, elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych, budowlanych, materiałowych

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Opracyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

Informacje ogólne:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Andrzej Malcher, 32 237-18-45, e-mail: andrzej.malcher@polsl.pl

W kwestiach proceduralnych jest:

Dr inż. Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Dr inż. Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Układ scalony FT232 (konwerter USB), (szt. 10)                                 CPV 31712110-4

Specyfikacja (układ scalony FT232):

 • Interfejs USB-UART
 • Obudowa SMD SSOP28
 • Prędkość transmisji od 300 bps do 3 Mbps
 • Wsparcie dla 7 i 8 bitów danych, 1 lub 2 bitów stopu, kontrola parzystości

 

Izolator cyfrowy izolator cyfrowy ADUM1201ARZ, (szt. 10)                       CPV 31712110-4

Specyfikacja (izolator cyfrowy):

 • Dwukierunkowy izolator cyfrowy
 • Obudowa SMD SOIC-8
 • Zasilanie 3 do 5 V
 • Prędkość transmisji do 25 Mbps
 • Odporność na zakłócenia synfazowe >25 kV/us

 

Kondensatory ceramiczne SMD 0,1uF, 16V, tol. +10%, (szt. 100)     CPV 31711150-9

 

Przekaźnik miniaturowy HFD27/005-S; SPDT 5V, (szt. 20)                CPV 31712110-4

Specyfikacja (przekaźnik miniaturowy):

 • Przekaźnik elektromagnetyczny
 • Konfiguracja styków DPDT
 • Napięcie cewki nominalne 5V
 • Rezystancja cewki 125 om
 • Wymiary 20x10x11,5 mm
 • Raster wyprowadzeń 5.08 mm

 

Wzmacniacz operacyjny LT1013DIP, (szt. 20)                                    CPV 31712110-4

Specyfikacja (wzm. operacyjne LT1013DIP):

 • Podwójny wzmacniacz operacyjny
 • Obudowa DIP-8
 • Praca z pojedynczym zasilaniem
 • Napięcie niezrównoważenia <150 uV
 • Prąd niezrównoważenia <0.8 nA
 • Zasilanie 5 do 30 V
 • Szybkość narastania napięcia wyjściowego 0.4 V/us

 

Wzmacniacz operacyjny LT1013DD, (szt. 20)                                      CPV 31712110-4

Specyfikacja (wzm. operacyjne LT1013DD):

 • Podwójny wzmacniacz operacyjny
 • Obudowa SMD SO-8
 • Praca z pojedynczym zasilaniem
 • Napięcie niezrównoważenia <150 uV
 • Prąd niezrównoważenia <0.8 nA
 • Zasilanie 5 do 30 V
 • Szybkość narastania napięcia wyjściowego 0.4 V/us

 

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31712110-4, 31711150-9

okres gwarancji: standardowy producenta

warunki płatności:

 1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
 2. przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

 

Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Politechnikę Śląską.

 

Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16.04.2018 r. (7 dni  roboczych licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszt dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 5.04.2018 do dnia 16.04.2018 r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 1. Zaproszenie do składania ofert (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór formularza ofertowego (DOC)

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 24/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów) Zaproszenie 24_2018

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 Elektronika – Elektrotechnika Zbigniew Filipek Artur Filipek Sp.J. 13.04.2018 r. 580,00 zł
2 VIR-TECH Robert Adamiak 16.04.2018 r. 639,60 zł
3 Part-AD Artur Dyrda 15.04.2018 r. 976,62 zł