27/2018

Gliwice, dnia 06.04.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _27_/II+/2018

 

na dostawę materiałów promujących prace przedwdrożeniowe w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

Informacje ogólne:

 

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

 

Nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Osoba uprawniona do kontaktów:

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Dr. inż. Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

W kwestiach proceduralnych jest:

Dr inż. Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Dr inż. Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa materiałów promocyjnych zgodnych ze specyfikacją zamieszczoną w Załączniku nr 1.

Przygotowanie (projekty graficzne, przygotowanie do druku, skład, zakup fotografii) i wydruk materiałów reklamowych (szczegółowy opis w Załączniku 1) nadruk logotypów: CITT, POLSL, FE Inteligentny Rozwój, UE EFRR oraz projektu „Inkubator Innowacyjności+” (maksymalnie 5 logotypów), przygotowanie matryc drukarskich (jeżeli konieczne) oraz dostarczenie gotowych materiałów reklamowych z nadrukiem do CITT, ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice .

 

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe;

okres gwarancji: standardowy producenta;

warunki płatności:

 1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego;
 2. przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

 

Termin wykonania zamówienia (dostawy):

 1. Dostawa w terminie do dnia 1.06.2018 r.

 

Adres dostawy: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura);
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura);
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej);

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17.04.2018 r. (7 dni roboczych licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, koszty dostawy, koszty projektu graficznego, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 9.04.2018 r. do dnia 17.04.2018 r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone zaproszeniu do składania ofert i Załączniku nr 1.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 1. Zaproszenie do składania ofert 27/2018 (PDF)
 2. Załącznik nr 1 do zaproszenia – specyfikacja materiałów
 3. Zał. 2 – Wzór formularza ofertowego (DOC)

 1. 27_2018_zapytanie_od_firmy wraz z odpowiedzią Zamawiającego

Z uwagi na zapytanie firmy dot. zaproszenia 27/II+/2018, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 18.04.2018 r. do godziny 14.00


Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert:

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 Agencja Reklamowa Cieślik-Studio L s.j. 16.04.2018 r. 35 534,70 zł
2 RoMedia-Art Barbara Radoszewska Karol Ziemiec s.j. 16.04.2018 r. 45 029,07 zł
3 Spike Design s.c. 18.04.2018 r. 29 896,20 zł