30/2018

Gliwice, dnia 17.04.2018r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NR_30_/II+/2018

 

na zakup usługi szkoleniowej w ramach zadania „Koszty udziału w szkoleniach i konferencjach oraz koszty organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży, spotkań powiązanych z tematyką projektu”

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Nr projektu
w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Pełna nazwa zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A

44-100 Gliwice

NIP: 631-020-07-36

REGON: 000001637

 

Nazwa, adres, telefon jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7

44-100 Gliwice

tel: 32-400-34-01

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW:

 

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko:  Magdalena Letun-Łątka

e-mail: magdalena.letun-latka@polsl.pl

tel: 32-400-34-05

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach administracyjnych i technicznych jest:

imię i nazwisko: Grzegorz Studziński
e-mail: grzegorz.studzinski@polsl.pl

tel: 32-400-34-03

 

III.PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia tj.:

Przeprowadzenie szkolenia z zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki zwinnej Scrum wraz z przygotowaniem do pierwszego stopnia egzaminu Professional Scrum Master oraz przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego.

 

Okres Gwarancji:

 

Nie Dotyczy

 

Warunki płatności:

 

 1. Podstawą rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, który stanowi podstawę do wystawienia F-Vat.
 2. Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie protokołu bez uwag przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia F-Vat na numer konta wskazany przez Wykonawcę.

 

Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

 

Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80400000-8

(Usługi edukacji osób dorosłych)

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Szkolenie będzie przygotowane dla grupy uczestników liczącej do 10 osób.
 2. Szkolenie odbędzie się w terminie od 7 do 30 maja br. w ciągu trzech dni roboczych następujących po sobie w jednym tygodniu (łącznie 24 godziny zegarowe). Każdy dzień szkolenia będzie trwał 8 godzin zegarowych.
 3. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, ul. Banacha 7, 44-100 Gliwice.
 4. Kryteria jakościowe zamówienia:
  1. Wykonawca zapewni Trenera z doświadczeniem i wiedzą w obszarze metodyki zwinnej Scrum oraz z odpowiednią wiedzą merytoryczną pozwalającą na realizację celów merytorycznych szkolenia oraz prowadzenie szkolenia.
  2. Trener powinien posiadać:
   1. co najmniej certyfikat IPMA Level D R&D,
   2. min. roczne doświadczenie w prowadzeniu projektów B+R,
 • udokumentowane co najmniej jedno wdrożenie metody zarządzania projektami bazującymi na Scrum do projektów nieinformatycznych,
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń obejmujących metodyki Scrum wraz z certyfikacją na I stopień PSM, dla grupy co najmniej 30 osób w okresie ostatnich dwóch lat.
 1. Cele merytoryczne szkolenia:
  1. Zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką Scrum.
  2. Przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu na poziomie I stopnia Professional Scrum Master.
  3. Przeprowadzenie egzaminu certyfikującego.
 2. Plan szkolenia obejmuje zagadnienia:
  1. Podstawy innych metod i metodyk zwinnych: AgilePM, Prince2Agile, DSDM,
  2. Podstawowe założenia i mechanizmy Scrum,
  3. Framework Scrum (role, wydarzenia, artefakty, zasady),
  4. Zwinne budowanie produktów,
  5. Planowanie i szacowanie,
  6. Błędy popełniane przez zespoły adaptujące Scruma,
  7. Rola i warsztat pracy Scrum Mastera,
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów szkoleniowych o treści adekwatnej do omawianej tematyki (w formie elektronicznej oraz papierowej). Druk materiałów szkoleniowych i testów wiedzy oraz zapewnienie zestawu materiałów piśmienniczych pozostaje po stronie Wykonawcy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty szczegółowego programu szkolenia w formie załącznika.

 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 05.2018r.
 2. Oferowany termin  realizacji, z zachowaniem warunków w punkcie IV.2, Wykonawca podaje w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Propozycję oferty należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. Osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. Przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej,
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice
  (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. W wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

 

w nieprzekraczalnym terminie: do godz. 9:00, 25 kwietnia 2018r.

 

 1. Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT.
 2. Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:

 

Przeprowadzenie szkolenia z zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki zwinnej Scrum wraz z przygotowaniem do pierwszego stopnia egzaminu Professional Scrum Master oraz przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego

 

 1. Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 • KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%.

 

 • OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

 

 1. Ceną oferty jest wynagrodzenie Wykonawcy brutto za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca podaje cenę oferty w wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych w ramach zamówienia na usługi doradcze w procesie komercjalizacji wyników badań prac badawczo rozwojowych w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”.
 2. Termin składania ofert od 18.04.2018r. do dnia 25.04.2018r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres Zamawiającego w stanie nienaruszonym. Dostarczone dokumenty winny być zapakowane w sposób właściwie zabezpieczający je przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 1. Zaproszenie do składania ofert 30_2018 (PDF)
 2. Zał. 1 – Wzór oferty do pobrania w wersji (DOC)

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 30/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 APAULY GROUP sp. z o.o. 25.04.2018 11 000 zł

 

do góry