31/2018

Gliwice, dnia 18.04.2018 r.

………………………………………….

(pieczęć jednostki Zamawiającej)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _31_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

Sekwencyjny falownik dwuczęstotliwościowy (S-2F) do nagrzewania indukcyjnego z tranzystorami SiC MOSFET” 12/RJO5/2017/2018

na dostawę materiałów i surowców elektronicznych i elektrotechnicznych

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Opracyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 1. Informacje ogólne:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 1. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Marcin Kasprzak, tel.: 32-2371247, e-mail: marcin.kasprzak@polsl.pl

w kwestiach proceduralnych:

Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: Piotr.gutwinski@polsl.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów bazowych przekształtnika mocy AC/DC/AC o następujących parametrach technicznych:

Zasilanie AC:

– 3-fazowe, 3×400 V, 50 Hz, PN=20 kW,

– wejściowy filtr sieciowy RFI, ochrona przepięciowa i nadprądowa,

Prostownik wejściowy (AC/DC):

– mostek diodowy 6D na bazie modułów elektroizolowanych,

– kondensatory w obwodzie DC: polipropylenowe typu DC Link,

– sposób chłodzenia: diody prostownika umieszczone na chłodnicy wodnej.

Falownik wyjściowy (DC/AC) jednofazowy:

– struktura pełnego mostka (czterech tranzystorów), przystosowana do zabudowania tranzystorów SiC MOSFET typu CAS300M12BM2 (tranzystory dostarcza zamawiający),

– częstotliwość wyjściowa średnia (MF) fM=(20-50) kHz,

– częstotliwość wyjściowa wysoka (HF) fH=(200-350) kHz,

– moc wyjściowa P0=20 kW,

– filtr wysokiej częstotliwości w obwodzie DC,

– sposób chłodzenia: tranzystory SiC MOSFET umieszczone na chłodnicy wodnej.

Układ sterowania:

– sterowniki bramkowe (drajwery) tranzystorów SiC MOSFET z wejściem światłowodowym, napięcie zasilania sterowników U=24 V DC.

– sterownik przekształtnika: mikroprocesorowy lub/i na bazie układu logiki programowalnej PLD lub FPGA, sterowanie tranzystorów przez wyjścia światłowodowe, pomiar prądu i napięcia w obwodzie DC, pomiar prądu w obwodzie AC, wyświetlacz LCD lub LED.

Rezonansowy obwód dopasowania układu wzbudnik-wsad:

– transformator dopasowujący współosiowy, kubkowy, dobrany do mocy wyjściowej minimum 20 kW, częstotliwość pracy (20-350) kHz,

– dwuczęstotliwościowy obwód rezonansowy z kondensatorami mocy chłodzonymi wodą (kondensatory dostarcza zamawiający),

– wzbudnik o średnicy wewnętrznej 50mm chłodzony wodą, z koncentratorem magnetycznym i natryskiwaczem,

– wsad testowy chłodzony wodą przeznaczony do długotrwałych testów przy znamionowym obciążeniu.

Ilość: 1 sztuka

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31121110-4 (Przekształtniki Mocy)

 

okres gwarancji: standardowy producenta

 

warunki płatności:

podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.

przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do dnia 31.08.2018

Adres dostawy: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej; ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

  1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)

  2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
   ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)

  3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.04.2018 (7 dni roboczych licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.

 2. Termin składania ofert od 20.04.2018 do dnia 30.04.2018.

 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone przedmiocie zamówienia w tabeli / załączniku nr 1 do zaproszenia.

 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.

 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.


 1. Zaproszenie do składania ofert nr 31/2018
 2. Zał. 2 – Wzór formularza ofertowego (DOC)

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 31/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 ENEL-PC sp. z o.o. 23.04.2018 39 360 zł
2 Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej „ELKON” Sp. z o.o. 26.04.2018 43 050 zł

 

do góry