33/2018

Gliwice 26.04.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NR_33_/II+/2018

na zakup usług badawczych, analiz raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Nr projektu
w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

NIP: 631-020-07-36

REGON: 000001637

 1. Nazwa, adres, telefon jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

tel: 32-400-34-01

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW:

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko:  dr hab. inż. Jacek Czeczot

e-mail: jacek.czeczot@polsl.pl

tel: 32-237-23-21

 2. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach administracyjnych i technicznych jest:

imię i nazwisko: Grzegorz Studziński
e-mail: grzegorz.studzinski@polsl.pl

tel: 32-400-34-03

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia tj.: Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu praktycznej weryfikacji przydatności przygotowanych bloków funkcyjnych do ich wykorzystania w przemysłowych systemach sterowania procesowego.

 Realizacja usługi ma na celu praktyczną weryfikację przydatności przygotowanych bloków funkcyjnych do ich wykorzystania w przemysłowych systemach sterowania procesowego.
W szczególności konieczne jest przetestowanie ich funkcjonalności oraz wnoszonej poprawy jakości sterowania.

 1. Okres Gwarancji:

 Nie Dotyczy

 1. Warunki płatności:

 Podstawę rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, który stanowi podstawę do wystawienia F-Vat.

 1. Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie protokołu bez uwag przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia
  F-Vat na numer konta wskazany przez Wykonawcę. 
 1. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

 a) Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79400000-8

(usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne)

b) Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79400000-4

(usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju)

 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. W ramach wieloletnich prac badawczych, zespół pracowników naukowych Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej dopracował się własnych rozwiązań ułatwiających implementację czterech zaawansowanych algorytmów sterowania procesowego: Balance-Based Adaptive Controller (B-BAC), Active Disturbance Rejection Controller (ADRC) oraz Dynamic Matrix Control (DMC). Rozwiązania obejmują implementację tych algorytmów sterowania w postaci bibliotecznych bloków funkcyjnych ogólnego przeznaczenia, zrealizowanych w środowisku TIA Portal Siemens i przeznaczonych do pracy w systemach sterowania procesowego implementowanych w sterownikach firmy Siemens serii 1500. Docelowo, bloki te mają stanowić alternatywę dla powszechnie wykorzystywanego bloku regulatora PID.
 1. Prace zaplanowane do wykonania w ramach przedmiotowej usługi, należy przeprowadzić wykorzystując sterowniki SIEMENS serii 1500. Przy realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje wskazania przez Wykonawcę fragmentu instalacji technologicznej z pojedynczą pętlą regulacji (temperatury lub ciśnienia lub przepływu), dla której oferent zaimplementował uprzednio układ regulacji na bazie konwencjonalnego regulatora PID. Dopuszcza się realizację usługi przy wykorzystaniu symulacji z modelem obiektu (tzw. wirtualne uruchomienie).

Bezpośrednim Wynikiem realizacji pracy będzie opracowany raport podsumowujący opracowane wyniki badań i wskazujący na ewentualne braki w funkcjonalnościach wymaganych do uzyskania w warunkach przemysłowych. Raport powinien zawierać następujące informacje, wraz z uzasadnieniem:

 • ocena łatwości zrozumienia działania algorytmu sterowania, jego strojenia oraz implementacji (ocena od -5 do 5 pkt),
 • ocena funkcjonalności bezuderzeniowego przełączania między trybami pracy oraz ograniczenia całkowania (ocena od -5 do 5 pkt),
 • poprawa jakości regulacji, mierzona przy pomocy wskaźnika IAE (Integral Absolute Error) (ocena od -5 do 5 pkt).

Jako punkt odniesienia należy przyjąć standardowy biblioteczny blok funkcyjny regulatora PID, zaimplementowany w środowisku TIA-Portal. W każdej z ocenianych kategorii, należy przyjąć, że blok ten oferuje badaną funkcjonalność na poziomie 0 pkt. Punkty dodatnie przyznaje się w przypadku, gdy badany blok funkcyjny zaawansowanego regulatora oferuje poprawę badanej funkcjonalności. Analogicznie, w przypadku gorszych własności, przyznaje się punkty ujemne.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu usługi, zostaną przekazane przez Zamawiającego – osobą odpowiedzialną w tym zakresie będzie: dr hab. inż. Jacek Czeczot, jacek.czeczot@polsl.pl
 1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zawarcia umowy na podstawie, której zostaną uregulowane wszelkie kwestie dotyczące przedmiotu realizacji niniejszego zamówienia.
 1. Na podstawie zawartej umowy Wykonawca dokona przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanego raportu oraz wszystkich utworów, które zostaną stworzone przez Wykonawcę, jego pracowników i współpracowników wyłącznie w związku z realizacją niniejszej umowy.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sporządzonego raportu w formie pisemnej oraz przekazania do dyspozycji Zamawiającego w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku.
 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, obejmuje także prawo do dokonywania przez Zamawiającego lub inne osoby opracowań utworów, a także korzystania z powstałych opracowań i rozporządzania nimi.
 1. Przeniesienie w/w praw następuje bez konieczności składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń woli.
 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów obejmuje następujące pola eksploatacji: utrwalenie, wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, elektroniczną, wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie, najem, dzierżawa, udzielanie licencji na wykorzystanie, rozpowszechnianie utworu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznego korzystania z opracowanych i poddanych weryfikacji bloków funkcyjnych.
 1. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do wykorzystywania opracowanych wyników w celach komercyjnych.

 

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

a) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.06.2018r.

b) Oferowany termin  realizacji Wykonawca podaje w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert).

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

a) Osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)

b) Przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)

c) W wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11.05.2018r. godzina 12:00

d) Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT,

e) Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

f) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:

Wykonanie usługi polegającej na praktycznej weryfikacji przydatności przygotowanych bloków funkcyjnych do ich wykorzystania w przemysłowych systemach sterowania procesowego. W szczególności chodzi o przetestowanie ich funkcjonalności oraz wnoszonej poprawy jakości sterowania. 

g) Oferta winna  być  sporządzona  na  Formularzu  ofertowym  stanowiącym Załącznik  nr  2 do niniejszego zaproszenia.

h) Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT: 

Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 1. Ceną oferty jest wynagrodzenie Wykonawcy brutto za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca podaje cenę oferty w wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 – do niniejszego zaproszenia.
 2. Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych w ramach zamówienia na usługi doradcze w procesie komercjalizacji wyników badań prac badawczo rozwojowych w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”.
 2. Termin składania ofert 27.04.2018r. – 11.05.2018r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym.
 5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień
  w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.
 7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zawarcia umowy na podstawie, której zostaną uregulowane wszelkie kwestie dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia.

 1. Zaproszenie do składania ofert nr 33/2018
 2. Zał. 2 – Wzór formularza ofertowego (DOC)

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 33/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 SIMTECH Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. 27.04.2018 20 000 zł
2 AIC Marek Juszczyk 16.04.2018 21 000 zł
3 STAMARKO Automatyka Przemysłowa Mariusz Stasik 18.04.2018 20 500 zł

 

do góry