34_2018

10.05.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _34_/II+/2018

na zakup szkoleń w ramach zadania „Koszty udziału w szkoleniach i konferencjach
oraz koszty organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży, spotkań powiązanych
z tematyką projektu”

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A

44-100 Gliwice

NIP: 631-020-07-36

REGON: 000001637

 1. Nazwa, adres, telefon jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7

44-100 Gliwice

tel: 32-400-34-01

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW:

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko:  Magdalena Letun-Łątka

e-mail: magdalena.letun-latka@polsl.pl

tel: 32-400-34-05

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach administracyjnych i technicznych jest:

imię i nazwisko: Grzegorz Studziński
e-mail: grzegorz.studzinski@polsl.pl

tel: 32-400-34-03

 

III.PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia tj.:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów z wykorzystaniem metody rozwiązywania problemów i sprzeczności TRIZ.

 1. Okres Gwarancji:

 Nie Dotyczy

 1. Warunki płatności:

Podstawą rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, który stanowi podstawę do wystawienia F-Vat.

 1. Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie protokołu bez uwag przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia F-Vat na numer konta wskazany przez Wykonawcę. 
 1. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 

a). Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80400000-8 (Usługi edukacji osób dorosłych)

 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Szkolenie będzie przygotowane dla grupy uczestników liczącej do 10 osób.

2. Szkolenie odbędzie się w terminie od 18 do 29 czerwca br. w ciągu dwóch dni roboczych (łącznie 12 godzin zegarowych) w dniach następujących po sobie. Każdy dzień szkolenia będzie trwał 6 godzin zegarowych.

3. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, ul. Banacha 7, 44-100 Gliwice.

4. Kryteria jakościowe zamówienia:

 1. Wykonawca zapewni Trenera/ów z doświadczeniem i wiedzą w obszarze metodyki TRIZ, a także z odpowiednią wiedzą merytoryczną pozwalającą na realizację celów merytorycznych szkolenia oraz prowadzenie szkolenia.
 2. Trener z doświadczeniem i wiedzą w obszarze metodyki TRIZ powinien posiadać:
  1. certyfikat trenera co najmniej II stopnia MA TRIZ,
  2. min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem metodyki TRIZ.

5. Cele merytoryczne szkolenia:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką TRIZ.
 2. Wskazanie zalet i słabości metodyki TRIZ w realnych przykładach w odniesieniu do innych metod rozwiązywania problemów.
 3. Przygotowanie uczestników szkolenia do wykorzystania nabytej wiedzy do stosowania w procesie transferu i ochrony opracowanej technologii oraz projektowania nowych produktów.
 4. Zapoznanie uczestników ze skutecznymi zasadami i metodami podnoszącymi ich osobistą kreatywność i innowacyjność.

6. Plan szkolenia musi zawierać co najmniej poniższe elementy:

 1. Wprowadzenie do metodyki TRIZ.
 2. Sprzeczności i sposoby ich pokonywania.
 3. Macierz sprzeczności fizycznych.
 4. Sposoby pokonywania sprzeczności fizycznych.
 5. Analiza funkcyjna.
 6. Trimming systemów jako sposób na opracowanie nowego patentowalnego rozwiązania.
 7. Prawa/linie/trendy rozwoju systemów technicznych.
 8. Modele rozwoju systemów technicznych.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów szkoleniowych o treści adekwatnej do omawianej tematyki (w formie elektronicznej oraz papierowej). Druk materiałów szkoleniowych i testów wiedzy oraz zapewnienie zestawu materiałów piśmienniczych pozostaje po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty szczegółowego programu szkolenia w formie załącznika.

 

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 29.06.2018r.

2. Oferowany termin  realizacji, z zachowaniem warunków w punkcie IV.2, Wykonawca podaje w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Propozycję oferty należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. Osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. Przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej,
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice
  (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. W wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do godz. 9;00, 18 maja 2018 r. 

4. Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT.

5. Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:

 

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów z wykorzystaniem metody rozwiązywania problemów i sprzeczności TRIZ.

 

7. Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

 Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%.

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 1. Ceną oferty jest wynagrodzenie Wykonawcy brutto za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca podaje cenę oferty w wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych w ramach zamówienia.
 2. Termin składania ofert od 10.05.2018r. do dnia 18.05.2018r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Dostarczone dokumenty winny być zapakowane w sposób właściwie zabezpieczający je przed zniszczeniem w trakcie przesyłki.
 5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 1. Zaproszenie do składania ofert nr 34/2018
 2. Zał. 2 – Wzór formularza ofertowego (DOC)

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 34/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 SWIFT Mateusz Góra 17.05.2018 5 500 zł