35/2018

Gliwice, dnia 14.05.2018 r.

 

………………………………………….

(pieczęć jednostki Zamawiającej)

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _35_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

Wodoszczelny beton o dużej odporności na działanie agresywnego chemicznie środowiska w szczególności zawierającego jony chlorkowe, 03/RJO5/2017/2018

 

na dostawę materiałów i surowców chemicznych, elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych, budowlanych, materiałowych

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

Informacje ogólne:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

 

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Dr inż. Zofia Szweda, tel. 322372625, e-mail: zofia.szweda@polsl.pl

 

W kwestiach proceduralnych jest:

Dr inż. Małgorzata Czaja  tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Dr inż. Piotr Gutwiński tel. . 32 400 3401, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Blacha nierdzewna perforowana, Rv8-12 1.0x1000x2000 gat.0H18N9 sztuk 8

 

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Stal 14622000-7

okres gwarancji: standardowy producenta

warunki płatności:

 • podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
 • przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

 

Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do 14 dni od daty przyjęcia oferty przez Politechnikę Śląską

 

Adres dostawy:

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, Laboratorium

Bolesława Krzywoustego 7 , 44-100 Gliwice

 

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.05.2018 r. (7 dni roboczych licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszt dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 15.05.2018 do dnia 24.05.2018 r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone opisie przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 1. Zaproszenie do składania ofert 35_2018 (pdf)
 2. Zał. 2 – Wzór formularza ofertowego (DOC)

Lp. Nazwa firmy Cena (PLN)
1 CROMO-STAL Sp. z o.o. 3 247,20
2 Roltex Sp. z o.o. 6 666,60
do góry