36/2018

Gliwice, dnia 24.05.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _36_/II+/2017

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

„Sekwencyjny falownik dwuczęstotliwościowy (S-2F) do nagrzewania indukcyjnego z tranzystorami SiC MOSFET”

na dostawę materiałów i surowców elektronicznych i elektrotechnicznych

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Opracyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

 

 • Informacje ogólne:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 • Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Marcin Kasprzak, tel.: 32-2371247, e-mail: marcin.kasprzak@polsl.pl

w kwestiach proceduralnych:

Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

 

 • Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa materiałów bazowych obudowy generatora i stelaża z zabudowanym układem chłodzenia wody, o następujących danych.

 

Stelaż metalowy

Wymiary:  szer. 600 mm x dł. 800 mm x wys. 1000 mm

Zamontowane 4 koła jezdne z blokadami,

Zamontowane 3 półki metalowe:

– półka dolna na poziomie tuż nad kołami jezdnymi (przeznaczona do zamontowania chłodnicy wody)

– półka środkowa regulowana w zakresie (500-700) mm, nad chłodnicą wody,

– półka/blat górny na wysokości 1000 mm.

– obciążalność półek: 50 kg każda,

 

Układ chłodzenia wody

Chłodzenie wody w obiegu zamkniętym,

Napięcie zasilania jednofazowe,               AC 230 50Hz

Przepływ cieczy chłodzącej min.              3 l/min

Pojemność zbiornika min:                         5 l

Znamionowa zdolność chłodzenia min.   1,5 kW (1l/min)

Ciśnienie cieczy chłodzącej min.              0,3 atm

 

Obudowy: generatora i obwodu rezonansowego – (2 szt)

Metalowe, z blachy ocynkowanej, lakierowana,

Wymiary:  szer. 450 mm x dł. 500 mm x wys. 250 mm

Dostęp montażowy po zdjęciu pokrywy górnej (450×500) mm

 

 

 

Ilość:            1 sztuka

 

 • nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV – 42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania

 • okres gwarancji: standardowy producenta
 • warunki płatności:
 1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
 2. przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

 

 • Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do dnia 14.08.2018

 

 • Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

 • Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 5.06.2018 (7 dni roboczych licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszt dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

 • Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
  • wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,
 • Kryteria oceny ofert:
  • Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.
 • Informacje dodatkowe:
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
  • Termin składania ofert od 24.05.2018 do dnia 5.06.2018.
  • Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  • Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone przedmiocie zamówienia w tabeli / załączniku nr 1 do zaproszenia.
  • Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
  • W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 1. Zaproszenie do składania ofert nr 36 (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 36/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 Zakład Elektromechaniki Medycznej JAPAL 29.05.2018 r. 8 500,00 zł
2