38/2018

Gliwice, dnia 23.05.2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _38_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

 

Wodoszczelny beton o dużej odporności na działanie agresywnego chemicznie środowiska w szczególności zawierającego jony chlorkowe, Numer wew. pracy: 03/RJO5/17/18

 

na dostawę materiałów i surowców chemicznych, elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych, budowlanych, materiałowych

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjnosci +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

 

 • Informacje ogólne:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

 

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

 • Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Dr inż. …Zofia Szweda.., tel. …0322372625….. e-mail:…zofia.szweda@polsl.pl

W kwestiach proceduralnych jest:

Dr inż. Małgorzata Czaja  tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Dr inż. Piotr Gutwiński tel. . 32 400 3401, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

Przedmiot zamówienia:

 

 • Opis przedmiotu zamówienia:

 

Plastikowe formy do sześciennych próbek betonowych 150 mm

AT 213/P/C – 10 sztuk oraz pokrywy do formy AT 213/P – 10 sztuk oraz

zatyczki (korki) do form plastykowych AT 213/T – 100 sztuk wraz z dostawą.

 

 • nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 44512000-2…..
 • okres gwarancji: standardowy producenta
 • warunki płatności:
  • podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
  • przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

 

 • Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do dnia 10.07.2018 r.

 

 • Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

 • Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 5.06.2018 r. (7 dni roboczych licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszt dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

 

 • Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
  • wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

 

 • Kryteria oceny ofert:
  • Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

 

 • Informacje dodatkowe:
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
  • Termin składania ofert od 24.05.2018 do dnia 5.06.2018 r.
  • Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  • Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone opisie przedmiotu zamówienia.
  • Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
   w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
  • W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 1. Zaproszenie do składania ofert nr 38 (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 38/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 EMEL s.c. 4.06.2018 1 220,16 zł
2