39/2018

30.05.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 39 / II+ /2018

 

na zakup usług badawczych, analiz raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu:

 

 

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Opracyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 

Pełna nazwa Zamawiającego:

 Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki dokonującej szacowania:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej; ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

 

ZAD.1 – dr hab. inż. Wojciech Simka (Prof. POLSL), tel. 32 237 26 05, e-mail: wojciech.simka@polsl.pl

ZAD.2 – mgr inż. Dawid Lisicki, tel. 32 237 11 82, e-mail: dawid.lisicki@polsl.pl

ZAD.3 – dr inż. Tomasz Piotrowski, tel. 32 237 29 71, e-mail: tomasz.piotrowski@polsl.pl

 

W kwestiach proceduralnych jest:

 

dr inż. Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

dr inż. Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia jakim jest wykonanie usługi o charakterze badawczym tj.

 

Wykonanie usługi badania składu fizycznego/chemicznego niezbędnych do prawidłowej realizacji prac przedwdrożeniowych w projekcie Inkubator Innowacyjności Plus – nr.31/050/FSB17/2018″ na podstawie umowy o dofinansowanie nr MNISW /2017/DIR/34 zawartej w dniu 19.01.2017 r. w podziale na zadania:

 

  1. ZAD. 1 –wykonanie pomiarów XPS 12 próbek wykonanych z tytanu lub stopu Ti6Al4V, pokrytych warstwą ceramiczną na potrzeby realizacji pracy przedwdrożeniowej o numerze wew. 06/RJO5/17/18 pt. Modyfikacja warstwy wierzchniej implantów przeznaczonych do trwałego zrostu z kością.
  2. ZAD. 2 – wykonanie analizy pod kątem zawartości Co, Fe, Mn w próbkach stałych oraz ciekłych na potrzeby realizacji pracy przedwdrożeniowej nr 01/RJO5/17/18 pt. Metoda przetworzenia odpadowego strumienia z procesu utleniania cykloheksanu.
  3. ZAD. 3 – analiza właściwości trzech próbek tworzyw uzyskanych z przetwarzania poużytkowych laminatów na potrzeby realizacji pracy przedwdrożeniowej nr 02/RJO5/17/18 pt. Poszerzenie bazy surowcowej dla procesu recyklingu laminatów metodą rozpuszczalnikową Pol. Śl.

 

Realizacja niniejszej usługi ma na celu detekcję, analizę ilościową i jakościową próbek pod względem pierwiastków składowych oraz identyfikację stanu chemicznego.

 

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79.40.00.00-4 – (usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju); 71.61.00.00-7 – Usługi badania i analizy czystości składu

 1. specyfikacja:

a) całkowita cena powinna obejmować wykonanie pomiarów oraz interpretację uzyskanych wyników (analiza jakościowa, ilościowa składu chemicznego, identyfikacja stanu chemicznego), przygotowanie raportu z analiz w wersji papierowej i elektronicznej

 1. okres gwarancji: nie dotyczy
 2. warunki płatności:
  1. podstawą rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany bez uwag przez Zamawiającego, który stanowi podstawę do wystawienia F-VAT.
  2. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni, licząc od daty wystawienia faktury, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Zad.1 – W ramach usługi zostaną wykonane pomiary XPS 12 próbek wykonanych z tytanu lub stopu Ti6Al4V, pokrytych warstwą ceramiczną. Na podstawie tych pomiarów zostanie określony skład chemiczny wytworzonej warstwy, a także stężenie pierwiastków w warstwie powierzchniowej (Ti, Al, V, O, Ca, P, Si, Na, K) i ich stany chemiczne. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyników analiz w formie kompletnego raportu w postaci drukowanej i elektronicznej.

 

Zad. 2 – W ramach usługi zostaną wykonane pomiary zawartości Co, Fe, Mn w 15 próbkach stałych (rozpuszczalnych w wodzie) oraz 5 próbkach ciekłych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyników analiz w formie kompletnego raportu w postaci drukowanej i elektronicznej.

 

Zad. 3 – Przygotowanie próbek z surowców dostarczonych przez zamawiającego w ilości ok. 2 kg każda. Próbki polietylenu dostarczone zostaną w formie proszku, natomiast próbki poliamidu dostarczone zostaną w postaci płatka o wielkości poniżej 2 × 2 cm. Przygotowanie próbki polegać powinno na wytłoczeniu otrzymanych tworzyw za pomocą wytłaczarki tak, aby uzyskać jednolity i jednorodny materiał, który może być poddany dalszym analizom. Z otrzymanego materiału wykonane zostaną przez Wykonawcę odpowiednie wypraski i kształtki. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyników analiz w formie kompletnego raportu w postaci drukowanej i elektronicznej. Jeżeli wykonanie danej analizy dla konkretnej próbki będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia danej analizy z zastrzeżeniem zobowiązania Wykonawcy do zawarcia merytorycznego uzasadnienia decyzji w raporcie.

 

Zakres wykonywanych analiz:

 • Oznaczanie właściwości mechanicznych tworzyw – według normy PN-EN ISO 527
 • Oznaczanie masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR i MVR) według normy PN-EN ISO 1133
 • Oznaczenie temperatury topnienia lub zeszklenie metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) według normy PN-EN ISO 11357
 • Analiza FT-IR – identyfikacja rodzaju tworzywa, zanieczyszczeń i dodatków
 • Oznaczenie parametrów barwy tworzyw sztucznych w systemie CIE Lab, indeksu białości, żółtości – badanie wykonywane na bazie norm ASTM E 308, ASTM E 313, ISO 7724 (jedna z wymienionych norm)

 

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Termin wykonania zamówienia (wykonania usługi badawczej): Przekazanie raportu w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do dnia:
  1. 1 – 15.07.2018 r.
  2. 2 – 30.09.2018 r.
  3. 3 – 31.08.2018 r.
 2. Wykonawca wskazuje termin w formularzu ofertowym (Załącznik 2)

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:
 • osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 • przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej; ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 • w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

 

 1. Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14.06.2018r. (10 dni roboczych licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania na stronie citt.polsl.pl)
 1. całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, koszty dostawy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT,
 2. cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

 

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego, lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:

 

ZAD. 1 – Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu pomiarów XPS 12 próbek wykonanych z tytanu lub stopu Ti6Al4V, pokrytych warstwą ceramiczną.

 

ZAD. 2 – Wykonanie usługi polegającej na pomiarze zawartości Co, Fe, Mn w 15 próbkach stałych (rozpuszczalnych w wodzie) oraz 5 próbkach ciekłych.

 

ZAD. 3 – Wykonanie usługi polegającej na analizie właściwości trzech próbek tworzyw uzyskanych z przetwarzania poużytkowych laminatów.

 

 1. Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym (Zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia)
 2. Na formularzu powinna być wyszczególniona stawka VAT.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

 

 1. Ceną oferty jest wynagrodzenie Wykonawcy brutto za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca podaje cenę oferty w wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 – do niniejszego zaproszenia.
 2. Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych bądź wariantowych w ramach zamówienia na usługi
 2. Termin składania ofert od 30.05.2018r. do dnia 14.06.2018r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia raportu z wykonanych analiz w wersji drukowanej i elektronicznej
 6. Wyniki uzyskane w ramach dostarczonej usługi przechodzą na własność Zamawiającego.
 7. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.
 9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zawarcia umowy na podstawie, której zostaną uregulowane wszelkie kwestie dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 10. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 11. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 12. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

 1. Zaproszenie do składania ofert nr 39 (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)

Wyniki postępowania:

Zadanie Wykonawca wybrany do realizacji zam. Cena

(pełne brutto)

1 Instytut Chemii Fizycznej PAN, Laboratorium Analizy Powierzchni, ul. M. Kasprzaka 44-52, 01-224 Warszawa, dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. nadzw., dr hab. inż. Maciej Pisarek; NIP: 525-000-87-55; REGON: 000326049 9 600,00 PLN
2 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice;p NIP: 631-020-07-71; REGON: 000027542 4 046,70 PLN
3 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń; NIP: 879-017-06-91; REGON: 0000445569  

5 510,40 PLN