40/2018

30.05.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _40_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

Modyfikacja warstwy wierzchniej implantów przeznaczonych do trwałego zrostu z kością

Numer wew. pracy: 06/RJO5/17/18

 

na dostawę materiałów i surowców chemicznych, elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych, budowlanych, materiałowych

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +” 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

 

I. Informacje ogólne:

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

 

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

II. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

 

Dr hab. inż. Wojciech Simka, tel. 32-2372605, e-mail: wojciech.simka@polsl.pl

 

W kwestiach proceduralnych jest:

Dr inż. Małgorzata Czaja  tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Dr inż. Piotr Gutwiński tel. . 32 400 3401, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

III. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zad 1.

Dostawa norm serii 10993 wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny PKN wg tabeli

 

Tabela 1. Wykaz norm serii 10993

Lp Nr normy Nazwa
1 PN-EN ISO 10993-11:2009 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 11: Badania toksyczności układowej
2 PN-EN ISO 10993-12:2012 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 12: Przygotowanie próbki i materiały odniesienia
3 PN-EN ISO 10993-13:2010 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 13: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji wyrobów medycznych z polimerów
4 PN-EN ISO 10993-14:2009 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 14: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji ceramiki
5 PN-EN ISO 10993-15:2009 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 15: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji metali i stopów
6 PN-EN ISO 10993-16:2018-03 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 16: Projektowanie badań toksykokinetycznych produktów degradacji i substancji wymywalnych
7 PN-EN ISO 10993-17:2009 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 17: Ustalenie dozwolonych granic dotyczących wymywalnych substancji
8 PN-EN ISO 10993-18:2009 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 18: Charakterystyka chemiczna materiałów
9 PN-EN ISO 10993-1:2010 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem
10 PN-EN ISO 10993-2:2006 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 2: Wymagania dotyczące postępowania ze zwierzętami
11 PN-EN ISO 10993-3:2014-12 – wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksyczności reprodukcyjnej
12 PN-EN ISO 10993-4:2018-02 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwią
13 PN-EN ISO 10993-5:2009 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro
14 PN-EN ISO 10993-6:2017-04 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 6: Badania miejscowej reakcji po implantacji
15 PN-EN ISO 10993-7:2009 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 7: Pozostałości po sterylizacji tlenkiem etylenu
16 PN-EN ISO 10993-9:2010 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 9: Ramowy plan identyfikacji i oznaczania ilościowego potencjalnych produktów degradacji
17 PN-EN ISO 10993-10:2015-02 – wersja angielska Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającego na skórę

 

Zad 2.

Dostawa norm wydanych przez ASTM wg tabeli:

 

Tabela 1. Wykaz norm zagranicznych

Lp. Nr normy
Nazwa
1 ASTM G5 – 14
Standard Reference Test Method for Making Potentiodynamic Anodic Polarization Measurements
2 ASTM G59 – 97(2014) Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization Resistance Measurements
3
ASTM G61 – 86(2014)
Standard Test Method for Conducting Cyclic Potentiodynamic Polarization Measurements for Localized Corrosion Susceptibility of Iron-, Nickel-, or Cobalt-Based Alloys
4
ASTM G106 – 89(2015)
Standard Practice for Verification of Algorithm and Equipment for Electrochemical Impedance Measurements
5
ASTM G108 – 94(2015)
Standard Test Method for Electrochemical Reactivation (EPR) for Detecting Sensitization of AISI Type 304 and 304L Stainless Steels

 

 

 1. nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
 2. okres gwarancji: nie dotyczy
 3. warunki płatności:
  1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
  2. przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

 

2. Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do dnia 10.07.2018 r.

 

3. Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12.06.2018 r. (7 dni roboczych licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

4. całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszt dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

 

5. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

 

6. Kryteria oceny ofert:

 1. Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

 

7. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 4.06.2018 do dnia 13.06.2018 r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w wersji drukowanej i elektronicznej
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 


 1. Zaproszenie do składania ofert nr 40 (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 38/II+/2018

Brak ofert