41/2018

5.06.2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _41_/II+/2018

na zakup szkoleń w ramach zadania „Koszty udziału w szkoleniach i konferencjach
oraz koszty organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży, spotkań powiązanych
z tematyką projektu”

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A

44-100 Gliwice

NIP: 631-020-07-36

REGON: 000001637

 

 1. Nazwa, adres, telefon jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7

44-100 Gliwice

tel: 32-400-34-01

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW:

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko:  Grzegorz Studziński

e-mail: grzegorz.studziński@polsl.pl

tel: 32-400-34-03

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach administracyjnych i technicznych jest:

imię i nazwisko: Małgorzata Czaja
e-mail: małgorzata.czaja@polsl.pl

tel: 32-400-34-01

 

III.PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia tj.:

„Przeprowadzenie szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000:2009”

 

 1. Okres Gwarancji:

 

Nie Dotyczy

 

 1. Warunki płatności:

 

 1. Podstawą rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, który stanowi podstawę do wystawienia F-Vat.
 2. Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie protokołu bez uwag przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia F-Vat na numer konta wskazany przez Wykonawcę.

 

IV. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

 

1.Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80400000-8 (usługi edukacji osób dorosłych oraz inne)

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Szkolenie winno zostać przygotowane dla grupy uczestników liczącej do 10 osób.
 2. Szkolenie zostanie zrealizowane w terminie od 18 do 29 czerwca br. w ciągu trzech dni roboczych (łącznie 24 godzin zegarowych) w dniach następujących po sobie. Każdy dzień szkolenia będzie trwał 8 godzin zegarowych.
 3. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, ul. Banacha 7, 44-100 Gliwice.
 4. Kryteria jakościowe zamówienia:
  1. Wykonawca zapewni Trenera/ów z doświadczeniem i wiedzą w obszarze zarządzania ryzykiem, a także z odpowiednią wiedzą merytoryczną pozwalającą na realizację celów merytorycznych szkolenia oraz prowadzenie szkolenia.
  2. Trener z doświadczeniem i wiedzą w obszarze zarządzania ryzykiem według normy ISO 31000:2009 powinien posiadać:

– uprawnienia audytora w zakresie normy ISO 31000:2009,

– min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem normy ISO   31000:2009.

 1. Cele merytoryczne szkolenia:
  1. Zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką zarządzania ryzykiem,
  2. Wskazanie standardów i metod zarządzania ryzkiem według normy ISO 31000:2009,
  3. Przygotowanie uczestników szkolenia do wykorzystania nabytej wiedzy do zastosowania w procesie transferu technologii,
  4. Zapoznanie uczestników ze skutecznymi zasadami i metodami podnoszącymi ich osobistą kreatywność i innowacyjność.
 2. Plan szkolenia obejmuje zagadnienia:
 3. wprowadzenie do zarządzania ryzykiem,
 4. standardy i metody zarządzania ryzykiem według normy ISO 31000:2009,
 5. polityka zarządzania ryzykiem,
 6. rola managera ds. zarządzania ryzykiem,
 7. wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem według normy ISO 31000:2009,
 8. monitorowanie i przegląd według normy ISO 31000:2009,
 9. dokumentacja systemu zarządzania ryzykiem według normy ISO 31000:2009.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów szkoleniowych o treści adekwatnej do omawianej tematyki (w formie elektronicznej oraz papierowej). Druk materiałów szkoleniowych i testów wiedzy oraz zapewnienie zestawu materiałów piśmienniczych pozostaje po stronie Wykonawcy.
 11. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia imiennego potwierdzenia/dyplomu/certyfikatu z uczestnictwa w szkoleniu, każdemu uczestnikowi szkolenia.
 12. Przedmiotowe szkolenie nie obejmuje cateringu.

 

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 3 dni w okresie: od 18.06.2018 do 29.06.2018.
 2. Wykonawca podaje termin wykonania przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) z zachowaniem warunków zawartych w punkcie IV.2 niniejszego zapytania ofertowego.

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Propozycję oferty należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. Osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. Przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej,
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice
  (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. W wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

 

w nieprzekraczalnym terminie: 15 czerwca 2018r.

 

 1. Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT w określonej stawce tj. 23 %.
 2. Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:
 4. Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%.

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

 

 1. Ceną oferty jest wynagrodzenie Wykonawcy brutto za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca podaje cenę oferty w wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych w ramach zamówienia,
 2. Termin składania ofert od 07.06.2018r. do dnia 15.06.2018r.,
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Dostarczone dokumenty winny być zapakowane w sposób właściwie zabezpieczający je przed zniszczeniem w trakcie przesyłki.
 5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.
 7. Zaproszenie

 


 1. Zaproszenie do składania ofert nr 41 (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 41/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 TŪV SŪD Polska Sp. z o.o. 14.06.2018 11 070,00 zł
2