90/2018

20.11.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

NR_90_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

Pakiet diagnostyczny dla pracowników wykonujących prace trudne i niebezpieczne

na zakup usług badawczych, analiz raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz

zakup opracowań, wydawnictw, usług informatycznych oraz dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł informacji, profesjonalnych opracowań)
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

NIP: 631-020-07-36

REGON: 000001637

 

 1. Nazwa, adres, telefon jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

tel: 32-400-34-01

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW:

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko:  dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ

e-mail: malgorzata.dobrowolska@polsl.pl

tel: 32-400-39-49

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawach administracyjnych i technicznych jest:

imię i nazwisko: dr inż. Małgorzata Czaja oraz dr inż. Piotr Gutwiński
e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl oraz piotr.gutwinski@polsl.pl

tel: 32-400-34-01 oraz 32-400-34-09

 

III. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia składającego się z dwóch etapów, tj.:

Etap 1. Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań ilościowych (ankietowych) w celu walidacji narzędzia diagnostycznego, dostarczonego przez Zamawiającego, na próbie badawczej wynoszącej minimum n = 300.

 Etap 2. Kompleksowe opracowanie otrzymanych wyników przeprowadzonych badań i analiz w formie raportu końcowego

Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV

 1. Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79310000-0 Usługi badania rynku
 2. Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzania badań ankietowych
 3. Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79400000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

 

 1. Okres Gwarancji:

 Nie Dotyczy

 

 1. Warunki płatności: 
 1. Podstawę rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, który stanowi podstawę do wystawienia F-Vat.
 2. Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie protokołu bez uwag przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia F-Vat na numer konta wskazany na fakturze przez Wykonawcę. 

 

 1. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

a) Wykonawca przedmiotu zamówienia przeniesie w ramach wynagrodzenia przewidzianego za przedmiot umowy na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, we wszelkich dostępnych formach przekazu, w tym w prasie, telewizji, sieci Internet jak również w formie papierowej,
 • wprowadzanie elektronicznej wersji do pamięci trwałej komputera,
 • przechowywanie w dowolnej formie i postaci,
 • rozpowszechnianie w drodze elektronicznej,
 • rozpowszechnianie w wersji papierowej,
 • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie lub utrwalanie przedmiotu Zamówienia,
  w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
 • wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo innych egzemplarzy,
 • przetwarzanie,
 • drukowanie,
 • wykorzystanie w celach marketingowych oraz promocyjnych związanych
  z działalnością Zamawiającego.

 

b) Wykonawca przedmiotu Zamówienia zezwoli w ramach wynagrodzenia przewidzianego za przedmiot umowy Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do przedmiotu Zamówienia, dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a także przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Wykonawca przedmiotu Zamówienia zezwoli Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań powstałych w wyniku wykonywania zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji określonych w pkt. a).

 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. W ramach prac badawczych, prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę Dobrowolską, prof. PŚ., pracownika Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, opracowano narzędzie diagnostyczne służące/dedykowane do pomiaru potencjału psychofizjologicznego
  i psychospołecznego pracowników wykonujących prace trudne i niebezpieczne, które należy poddać walidacji zgodnie z obowiązującą metodologią badań naukowych, społecznych, związanych z opracowaniem wystandaryzowanych i znormalizowanych metod diagnozy. Przedmiot zamówienia ma na celu weryfikację poszczegółowych zmiennych psychologicznych, założonych w modelu pakietu diagnostycznego: autonomii zatrudnienia, klimatu bhp, skłonności do ryzyka, osobowościowych wyróżników pracy, gotowości do współpracy i wysiłku, itp. Obowiązki dla Wykonawcy to: rekrutacja respondentów, ankietyzacja indywidualna, zakodowanie wyników, pomiar dla próby wynoszącej minimum n=300, zgodnie z dostarczonymi wytycznymi, narzędziami badawczymi, oraz opracowanie wyników badań i analiz w formie raportu końcowego oraz druku raportu końcowego w formie podręcznika.

 

 1. Prace zaplanowane do wykonania w ramach zamówienia, podzielone zostały na 2 etapy: 

Etap 1. Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań ilościowych (ankietowych) w celu walidacji narzędzia diagnostycznego, dostarczonego przez Zamawiającego, na próbie badawczej wynoszącej minimum n = 300 

Próbę badawczą będą stanowiły osoby wykonujące tzw. zawody trudne i niebezpieczne, zagrażające zdrowiu i życiu, wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, podlegające obowiązkowym badaniom w ramach medycyny pracy, w tym psychologicznym, zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, w szczególności Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996.62.287 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 69. 332 z późniejszymi zmianami).

Przykładem zawodów wysokiego ryzyka w przemyśle są stanowiska, na których wykonywane są: prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem; prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi klasy I i II; prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych w odkrywkowych zakładach górniczych; prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych w podziemnych zakładach górniczych; prace związane z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów, neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych itp. 

Włączenie do próby n=300 osób zgodnych z wykazem wykonywanych zawodów w przemyśle, klasyfikowanych do tzw. zawodów trudnych i niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, określa dowolnie Wykonawca na etapie realizacji badania, przy czym podaje szczegółowy opis próby badawczej. Wiek osób badanych musi zawierać się w  przedziale 18-60 dla kobiet i 18-65 dla mężczyzn. Rozkład wykształcenia osób badanych od podstawowego do wyższego. Liczba kobiet w próbie minimum 15%.

Badania ankietowe muszą odbywać się metodą bezpośrednią typu „papier ołówek”. Komplet ankiet Wykonawca przekazuje Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

Etap 2. Kompleksowe opracowanie otrzymanych wyników przeprowadzonych badań i analiz w formie raportu końcowego

Wykonanie profesjonalnego opracowania, zgodnie z obowiązującą metodologią badań naukowych – społecznych, zakłada przekazanie Zamawiającemu końcowej wersji podręcznika w formie raportu
w wersji elektronicznej na płycie CD, z dostępem on – line i wersji papierowej (w formie podręcznika), zawierającej:

– przedmowę i spis treści

– ogólne założenia metodologiczne i konstrukcyjne narzędzia diagnostycznego, w tym założenia teoretyczne

– opis narzędzia diagnostycznego, jego skal w powiązaniu z innymi narzędziami, w tym korelacji zmiennych, zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego pakietem narzędzi diagnostycznych

– opis dostępu do zbiorów informacji, baz danych, jakie zostały wykorzystane w badaniach

– opis procedury badania, zasad tworzenia i używania norm, przedziałów ufności, obliczenia mocy dyskryminacyjnej każdej pozycji testowej

– przegląd badań walidacyjnych, w tym: standaryzacja procedury badania, użyte wskaźniki statystyczne i ich interpretacja, rzetelność i trafność narzędzia diagnostycznego

– wszystkie opisy rycin, tabel, ujęcie graficzne analiz statystycznych musi spełniać standardy edytorskie APA

– normalizacja, ocena użyteczności narzędzia diagnostycznego

– całościowa interpretacja wyników

– bibliografia

 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu plik w formacie *.xls z wprowadzonymi wynikami badań, na dowolnie opracowanej matrycy.

Raport końcowy w formie opracowanego podręcznika Wykonawca przekaże Zamawiającemu na co potwierdzeniem, będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu usługi, zostaną przekazane przez Zamawiającego – osobą odpowiedzialną w tym zakresie będzie: dr hab. Małgorzata Dobrowolska, Prof. PŚ, malgorzata.dobrowolska@polsl.pl

 

V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sporządzonego raportu w formie elektronicznej na CD, z dostępem on – line i wersji papierowej w formie podręcznika. Ww. raport zostanie przekazany Zamawiającemu.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do ww. opracowania z chwilą jego przekazania.
 3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w celu zapewnienia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiada doświadczenie i wiedzę w celu wykonania zamówienia.– stosowne oświadczenie znajduje się na formularzu ofertowym.

 

VI. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12.2018r.
 2. Oferowany termin  realizacji Wykonawca podaje w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert).

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszelkie podmioty, w tym osoby fizyczne, dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Wykonawca akceptuje treść zapytania – złożenie oferty jest uważane za akceptację warunków zaproszenia do składania ofert.
 3. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w przedmiocie zamówienia tj. badaniami z zakresu rynku pracy w postaci przeprowadzenia co najmniej 2 -ch badań spełniających łącznie następujące warunki:
  1. wartości usługi minimum 20 000 zł brutto każda
  2. badanie obejmowało minimum 300 respondentów każde
  3. z każdego badania opracowano raport

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w okresie do 3 lat, Wykonawcę obowiązują zasady w okresie prowadzenia działalności. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 2 zaproszenia do składania ofert.

 1. Wykonawca zapewni zespół badawczy, którego każdy z członków musi posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji zleceń związanych z przeprowadzaniem badań ilościowych ankietowych, a także wykonywania interpretacji otrzymywanych wyników badań w formie raportu badawczego. Zespół badawczy musi składać się minimum z 3 osób, z których każda wykonała co najmniej 2 badania ilościowe ankietowe. Wykonawca zapewni w zespole badawczym przynajmniej 1 statystyka z doświadczeniem w analizach statystycznych, przeprowadzonych zgodnie z metodologią badań społecznych. W celu wykazania i udokumentowania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawcę dokumentów, wymienionych w pkt IX dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

 

VIII. KRYTERIA OCENY I SPSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania określone w punkcie V niniejszego zapytania) na podstawie następujących kryteriów:

 

Lp. Opis kryteriów oceny Punkty
1. Cena 60
2. Doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia 40

 

Ocena ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

 

Kryterium cena:

Ocena kryterium nr 1 – cena oferty:

K1 = (C min/C) x 60 pkt

C min – najniższa cena spośród ofert

C – cena podana w ofercie rozpatrywanej

 1. Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 2. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone
  w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy. Podawane ceny powinny być cenami brutto.
 3. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów
  i usług.
 4. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za kompleksową realizację zamówienia, i uwzględniać wszystkie koszty, w tym koszty dostawy oraz uwzględniać wszystkie opłaty i podatki (np. podatek od towarów
  i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy). Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.
 5. Wykonawca zobowiązany jest podać stawkę podatku VAT, na dzień składania oferty.

 

Kryterium „Wiedza i doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia”

Ocena kryterium nr 2 – Wiedza i doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia:

Wybrany do realizacji zdania Wykonawca musi posiadać wiedzę w obszarze prowadzenia badań rynku pracy, popartą doświadczeniem wynikającym z przeprowadzonych badań. Doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie ilości przeprowadzonych badań lub koordynowanych badań rynku, wykazanych w załączniku nr 2 do oferty i spełniających wymogi określone w pkt. VII.3  Zaproszenia do składania ofert.

 

Punkty za kryterium  będą przyznane następująco:

 • 3-5 badań – 15 punktów,
 • 6-8 badań – 20 punktów,
 • 9-11 badań – 35 punktów,
 • 12 i więcej badań – 40 punktów.

 

Doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego załącznika nr 3 do Zaproszenia do składania ofert – „Wykaz wykonanych usług” i wskazanych tam ilości usług. Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających: wykonanie wykazanej usługi (referencje/ umowy z potwierdzeniem prawidłowo wykonanej umowy/ zaświadczenia o prawidłowym wykonaniu usługi itp. wskazujące jednoznacznie m.in. ilu respondentów obejmowało badanie oraz wartość usługi).  Usługi wymienione w załączniku nr 3 do których nie zostaną przedstawione dokumenty potwierdzające lub z których nie będzie wynikać spełnienie warunków określonych w VII.3 Zaproszenia do składania ofert, nie będą brane w ogóle pod uwagę przy obliczaniu kryterium. Brak załączników w postaci dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w załączniku nr 3 skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem:

OPW (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2

 

 IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego,
 2. W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert – z datą i czytelnym podpisem.
 2. Załącznik nr 2 – wykaz usług – do zestawienie należy dołączyć dokumenty potwierdzające informacje w nim zawarte – zgodnie z wymaganiami przestawionymi w pkt. 3 Zaproszenia do składania ofert
 3. Załącznik nr 3 – Skład Zespołu badawczego
 4. W przypadku podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji w tym stowarzyszeń/fundacji do oferty należy załączyć:

– Wyciąg z właściwego rejestru (CEIDG, KRS)

– Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika    bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

 1. Oferty złożone po terminie, niekompletne (brak jakiego jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w pkt. a do d w tym dokumentów potwierdzających informacje z zał. Nr 2 ), częściowe lub wariantowe będą odrzucone. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie odpowiada treści warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 1. Oferty należy składać do dnia 27.11.2018r. (7 dni licząc od następnego dnia upublicznienia zapytania na stronie citt.polsl.pl). Decyduje data wpływu oferty do Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.
 2. Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:
 1. Osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura) w zamkniętej kopercie z adnotacją : Wykonanie usługi badań ilościowych ankietowych oraz kompleksowe opracowanie otrzymanych wyników przeprowadzonych badań i analiz w formie raportu końcowego”.
 2. Przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice z adnotacją na kopercie: Wykonanie usługi badań ilościowych ankietowych oraz dostawa opracowania wyników badań i analiz w formie raportu końcowego”. (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. W wersji elektronicznej (podpisane pliki PDF) na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

 

XI. INFORMACJE DODATKOWE 

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych w ramach zamówienia na usługi doradcze w procesie komercjalizacji wyników badań prac badawczo rozwojowych wprojekcie „Inkubator Innowacyjności+”.
 2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień
  w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

XII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 •  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 •  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 


 1. Zaproszenie do składania ofert 90/2018 (pdf)
 2. Załącznik 1 – wzór oferty (doc)
 3. Załącznik 2  – potwierdzenia (doc)
 4. Załącznik 3 – zespół badawczy (doc)

 


 

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 90/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 EU-CONSULT Sp. z o.o. 27.11.2018 r. 37 000,00 zł
2 Grupa BST Sp. z o.o. 27.11.2018 r. 36 900,00 zł
3 Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. 28.11.2018 r.

Oferta złożona po terminie wyznaczonym w Zaproszeniu do składania ofert nr 90/II+/2018

52 890,00 zł

 

 

do góry