50/2018

3.07.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _50_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

Niskokosztowe organiczne kompozyty przewodzące do ochrony odgromowej elementów naziemnych i powietrznych konstrukcji kompozytowych, nr wew 05/RJO5/2017/2018

na usługę

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

 

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Andrzej Katunin tel.: 32-2371069, e-mail: andrzej.katunin@polsl.pl

w kwestiach proceduralnych:

Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Nazwa usługi: Wykonanie badań kompatybilności elektromagnetycznej obudowy ekranującej podzespół wykonawczy, wykonanej z opracowanego elektrycznie przewodzącego materiału kompozytowego.

 Zakres usługi:

Zakres badań obejmuje badanie emisji elektromagnetycznej w zakresie częstotliwości radiowych.

Badania powinny być przeprowadzone na prototypie układu wykonawczego z obudową ekranującą przy działającym silniku dla dwóch zdefiniowanych prędkości obrotowych. Prototyp układu wykonawczego zostanie dostarczony Wykonawcy w celu wykonania badań kompatybilności elektromagnetycznej. Podczas badań powinna być zapewniona całkowita izolacja prototypu z obudową ekranującą od postronnych pól elektromagnetycznych. Badania powinny być wykonane w komorze bezodbiciowej lub alternatywnie w komorze GTM.

W wyniku przeprowadzenia badań powinny być dostarczone charakterystyki emisyjności układu wykonawczego z obudową ekranującą oraz  obudową wykonaną z kompozytu nieprzewodzącego prąd elektryczny.

 Szczegóły techniczne:

Gabaryty prototypu: 1500 x 300 x 200 mm.

Zasilanie: 25 V, maksymalny pobór prądu: 55 A/60 s.

Silnik: trójfazowy bezszczotkowy.

Prędkości obrotowe wirnika: 3500 rpm oraz 7000 rpm.

 

Wymagania stawiane Oferentom ubiegającym się o zamówienie:

 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie prac opisanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

 

 1. nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71314100-3
 2. okres gwarancji: standardowy producenta
 3. warunki płatności:
  1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
  2. przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

 

2. Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do 90 dni od momentu przesłania zamówienia przez Politechnikę Śląską.

 

3. Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12.07.2018 r. (7 dni roboczych licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

 1. całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
  i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszt dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

5. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

6. Kryteria oceny ofert:

Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

7. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 4.07.2018 do dnia 12.07.2018 r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone przedmiocie zamówienia.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 10. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 11. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 12. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 


 1. Zaproszenie do składania ofert nr 50 (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)

Na podstawie dokonanego rozeznania cenowego proponuję wybrać ofertę/zlecić wykonanie zamówienia Wykonawcy:

Imię i nazwisko/ nazwa wykonawcy (dane teleadresowe)

Politechnika Warszawska

Adres:Pl. Politechniki 1,

00-661 Warszawa

NIP: 525-000-58-34

REGON: 000001554

 

Politechnika Warszawaska

Wydział Elektryczny, IETiSIP

Koszykowa 75

00-662 Warszawa

 

Cena oferowana przez Wykonawcę: 6 150,00 zł (brutto); zawiera podatek VAT w wysokości 23% (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

do góry