52_2018

Gliwice, dnia 12.07.2018 r.

 

………………………………………….

(pieczęć jednostki Zamawiającej)

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 52 / II+ / 2018

 

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

 „Czujnik do monitorowania zagrożenia korozją zbrojenia w konstrukcjach betonowych”

07/RJO5/2017/2018

 

na dostawę: półogniw referencyjnych i roztworów konduktometrycznych

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Opracyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

Informacje ogólne:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

 

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Osoba uprawniona do kontaktów:

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Dr inż. Tomasz Jaśniok, tel. 692 246 710, e-mail: tomasz.jasniok@polsl.pl

 

W kwestiach proceduralnych jest:

Dr inż. Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Dr inż. Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa produktów:

 

 1. a) zad. 1 – półogniwa referencyjne
 2. b) zad. 2 – roztwory konduktometryczne

 

 

Tabele parametrów technicznych urządzenia

 

ZAD. 1 – dostawa półogniw referencyjnych

Tabela 1. Półogniwo ołowiowe

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 8
2. Materiał półogniwa PbO cz.d.a.
3. Forma półogniwa zaprasowany krążek o średnicy 5 mm w korpusie epoksydowym
4. Średnica korpusu 8 mm
5. Długość korpusu 90 mm

 

Tabela 2. Półogniwo manganowe

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 8
2. Materiał półogniwa MnO2 cz.d.a.
3. Forma półogniwa zasypowy nabój na podłożu azbestowym o średnicy 5 mm w korpusie epoksydowym
4. Średnica korpusu 8 mm
5. Długość korpusu 90 mm

 

Tabela 3. Półogniwo chlorosrebrowe

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 8
2. Materiał półogniwa Ag/AgCl
3. Forma półogniwa Drut srebrny pokryty AgCl bez korpusu
4. Długość drutu 40 mm

 

Tabela 4. Półogniwo grafitowe

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 8
2. Materiał półogniwa spektralnie czysty grafit
3. Forma półogniwa zaprasowany krążek o średnicy 5 mm w korpusie epoksydowym
4. Średnica korpusu 10 mm
5. Długość korpusu 90 mm

 

 

Tabela 5. Półogniwo srebrne

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 3
2. Materiał półogniwa Ag0
3. Forma półogniwa drut bez korpusu
4. Średnica drutu 1,2 mm
5. Długość drutu 40 mm

 

 

ZAD. 2 – dostawa roztworów konduktometrycznych dedykowanych do ogniw referencyjnych z zad. 1.

 

Tabela 6. Roztwór 0,0005 mol KCl/l

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 5
2. Pojemność 200 ml
3. Przewodność 7,4 mS/m

 

Tabela 7. Roztwór 0,001 mol KCl/l

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 5
2. Pojemność 200 ml
3. Przewodność 14,7 mS/m

 

Tabela 8. Roztwór 0,005 mol KCl/l

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 5
2. Pojemność 200 ml
3. Przewodność 72 mS/m

 

Tabela 9. Roztwór 0,01 mol KCl/l

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 5
2. Pojemność 200 ml
3. Przewodność 141 mS/m

 

Tabela 10. Roztwór 0,05 mol KCl/l

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 5
2. Pojemność 200 ml
3. Przewodność 670 mS/m

 

Tabela 11. Roztwór 0,1 mol KCl/l

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 5
2. Pojemność 200 ml
3. Przewodność 1290 mS/m

 

 

 

Tabela 12. Roztwór 0,2 mol KCl/l

Lp. Parametr Wielkość
1. Liczba sztuk 5
2. Pojemność 200 ml
3. Przewodność 2480 mS/m

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31711140-6 Elektrody; 24000000-4 Produkty chemiczne

okres gwarancji: standardowy producenta

warunki płatności:

 1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
 2. przelew bankowy 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do 4 tygodni od daty otrzymania drogą elektroniczną zamówienia z Politechniki Śląskiej

Adres dostawy: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)
 4. całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
  i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, koszty transportu, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.
 5. Oferty winny być składane w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07.2018 r. (7 dni roboczych licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania).

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od dnia 13.07.2018r. do dnia 23.07.2018r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone w tabelach parametrów technicznych.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 10. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 11. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 12. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

 

 

………………….                                                                 Piotr Gutwiński

data                                               (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

………………….                   ……………………………………………………………………………….

(podpis z imienną pieczątką osoby z jednostki/komórki zamawiającej)


 1. Zaproszenie do składanie ofert 52_2015 (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)
do góry