55/2018

24.07.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 55/II+/2018

na zakup szkoleń w ramach zadania „Koszty udziału w szkoleniach i konferencjach
oraz koszty organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży, spotkań powiązanych
z tematyką projektu”

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Pełna nazwa zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A

44-100 Gliwice

NIP: 631-020-07-36

REGON: 000001637

 

2. Nazwa, adres, telefon jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7

44-100 Gliwice

tel: 32-400-34-01

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW:

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko: Grzegorz Studziński
e-mail: grzegorz.studzinski@polsl.pl

tel: 32-400-34-03

 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach administracyjnych i technicznych jest:

imię i nazwisko:  Małgorzata Czaja

e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

tel: 32-400-34-01

 

III.PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia tj.:

Przeprowadzenie warsztatów z projektowania innowacyjnych rozwiązań za pomocą metodyki Design Thinking.

2. Okres Gwarancji:  Nie Dotyczy

3. Warunki płatności: 

 1. Podstawą rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, który stanowi podstawę do wystawienia F-Vat.
 2. Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie protokołu bez uwag przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia F-Vat na numer konta wskazany przez Wykonawcę.

 4. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

 a) Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. Szkolenie będzie przygotowane dla grupy uczestników liczącej do 10 osób.
 2. Szkolenie odbędzie się w dniach 20-31 sierpnia w ciągu dwóch dni roboczych następujących po sobie (łącznie 16 godzin zegarowych).
 3. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, ul. Banacha 7, 44-100 Gliwice.
 4. Kryteria jakościowe zamówienia:
  1. Wykonawca zapewni Trenera z doświadczeniem i wiedzą w obszarze metodyki Design Thinking, a także z odpowiednią wiedzą merytoryczną pozwalającą na realizację celów merytorycznych szkolenia oraz prowadzenie szkolenia.
  2. Trener będzie posiadał doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu Design Thinking w ilości co najmniej 100 godzin. Listę z udokumentowanymi godzinami szkoleń należy dołączyć do oferty w formie odrębnego załącznika.
 5. Cele merytoryczne szkolenia:
  1. Zapoznanie uczestników z metodą Design Thinking, jej najlepszych kreatywnych narzędzi i najlepszych praktyk.
  2. Nabycie przez użytkowników szkolenia wiedzy z zaplanowania projektu, identyfikacji problemu i definiowania wyzwania projektowego skoncentrowanego na realnych potrzebach użytkowników, a także wiedzy z organizacji czasu i tworzenia właściwych zespołów do generowania innowacyjnych pomysłów.
  3. Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania nowych produktów i usług metodą Design Thinking.
 6. Plan warsztatów obejmuje zagadnienia:
  1. Wprowadzenie do metodyki Design Thinking.
  2. Przepracowanie poszczególnych etapów procesu:
   1. Empatyzacja/eksploracja (z uwzględnieniem m.in. mapy empatii, wywiadów etnograficznych, obserwacji użytkowników, ankiet rozpoznawczych (hit the streets), focus group).
   2. Definiowanie problemu (z uwzględnieniem technik m.in. drzewa problemu, re-framing the problem, „5xdlaczego”, mapowanie problemu na osi „jak? vs po co?”).
   3. Generowanie, selekcja i rozwój pomysłów (z uwzględnieniem technik m.in. burzy mózgów).
   4. Prototypowanie.
   5. Testowanie (m.in. właściwe określanie parametrów do sprawdzenia wyników testów, organizacja pracy różnych grup zaangażowanych do zadania).
   6. Wdrożenie.
  3. Przepracowanie powyższych etapów procesu na przykładzie podanym przez użytkowników.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów szkoleniowych o treści adekwatnej do omawianej tematyki (w formie elektronicznej oraz papierowej). Druk materiałów szkoleniowych i testów wiedzy oraz zapewnienie zestawu materiałów piśmienniczych pozostaje po stronie Wykonawcy.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty szczegółowego programu szkolenia w formie załącznika.

 

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2018r.
 2. Oferowany termin realizacji, z zachowaniem warunków w punkcie IV.2, Wykonawca podaje
  w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Propozycję oferty należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

a) Osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)

b) Przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej,
Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)

c) W wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do godz. 9:00, 3 sierpnia 2018r.

d) Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT.

e) Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

f) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:

Przeprowadzenie warsztatów z projektowania innowacyjnych rozwiązań za pomocą metodyki Design Thinking

g) Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

h) Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

 Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%.

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 1. Ceną oferty jest wynagrodzenie Wykonawcy brutto za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca podaje cenę oferty w wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych w ramach zamówienia.
 2. Termin składania ofert od 25 lipca do dnia 3 sierpnia 2018r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Dostarczone dokumenty winny być zapakowane w sposób właściwie zabezpieczający je przed zniszczeniem w trakcie przesyłki.
 5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku, gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 10. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 11. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 12. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 1. Zaproszenie do składania ofert nr 55 (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 55/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 Skeleton Klaudia Jasińska 29.07.2018 4 400,00 zł
2 SWIFT Mateusz Góra 3.08.2018 2 500,00 zł
3 Inprogress Szkolenia Sp. z o.o. 3.08.2018 4 600,00 zł
4 INVESTIN sp. z o.o. 3.08.2018 7 626,00 zł