62/2018

30.08.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 62/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej: Projektowanie i wdrożenie technologii do produkcji innowacyjnych mikroukładów do trójwymiarowej obserwacji hodowli komórek ludzkich w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo. Numer wew. pracy 11/RJO5/2017/2018

 

na dostawę butelek do hodowli komórkowych CORNING

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjnosci +” w ramach Programu Opracyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 

Pełna nazwa Zamawiającego:

 Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

 

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

 Dr inż. Sebastian Student, e-mail: sebastian.student@polsl.pl

w kwestiach proceduralnych:

 Dr inż. Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

Dr inż. Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Dostawa 100 sztuk butelek do hodowli komórkowych o pojemności 250 ml zgodnie ze specyfikacją poniżej.

Butelki hodowlane CORNING muszą spełniać następujące parametry:

 

Lp. Wymagane parametry – opis Parametry techniczne charakteryzujące konkretne oferowane urządzenie
1 2 3
1. Pojemność 250mL TAK / NIE
2. Powierzchnia hodowlana 175 cm2 TAK / NIE
3. Sterylizowane promieniowaniem gamma TAK / NIE
4. Zakrętka z filtrem 0.2 µm TAK / NIE
5. Wykonane z optycznie czystego polistyrenu TAK / NIE
6. Powierzchnia powlekana w celu optymalnego przywierania komórek TAK / NIE
7. Zagięta szyjka TAK / NIE

 

 1. nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
 2. okres gwarancji: standardowy producenta
 3. warunki płatności:
  1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
  2. przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

 

2. Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do 14 dni od wysłania zamówienia przez Politechnikę Śląską.

 

3. Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

a) osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)

b) przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)

c) w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07.09.2018r. (7 dni licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

d) całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, koszty dostawy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

 

5. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

6. Kryteria oceny ofert:

 • Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

7. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 31.08.2018r. do dnia 07.09.2018r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone w tabeli / załączniku nr 1 do zaproszenia.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 10. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 11. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 12. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 1. Zaproszenie do składania ofert nr 62 (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)

Na podstawie dokonanego rozeznania cenowego proponuję wybrać ofertę/zlecić wykonanie zamówienia Wykonawcy:

 • Imię i nazwisko/ nazwa wykonawcy (dane teleadresowe)

Th Geyer Polska Sp. z o.o.

 

REGON: 368429821 KRS:705687 NIP: 113-29-53-594

Cena oferowana przez Wykonawcę 769,98 zł (brutto); zawiera podatek VAT w wysokości 23% (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewieć złotych 98/100).