Zaproszenie do składania ofert 7/2018

Data: 15.03.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 7/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej: Projektowanie i wdrożenie technologii do produkcji innowacyjnych mikroukładów do trójwymiarowej obserwacji hodowli komórek ludzkich w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo

na dostawę precyzyjnej pompy strzykawkowe  elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych, budowlanych, materiałowych

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Opracyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

Informacje ogólne:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach proceduralnych jest: Piotr Gutwiński tel. 32 400 3409,
e-mail: Piotr.gutwinski@polsl.pl

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest: Sebastian Student, e-mail: Sebastian.student@polsl.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa precyzyjnej pompy strzykawkowej zgodnie ze specyfikacją załącznik nr 1. do zaproszenia do składania ofert.

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33194110-0

okres gwarancji: standardowy producenta

warunki płatności:

 1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
 2. przelew bankowy do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do dnia 30.04.2018 r.

Adres dostawy: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23.03 (7 dni licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

wypełniona i podpisana tabela parametrów technicznych produktu – Załącznik nr 1

Kryteria oceny ofert:

Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 15.03.2018r. do dnia 23.03.2018r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone w tabeli / załączniku nr 1 do zaproszenia.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

 

ZAŁĄCZNIK: TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

 

Precyzyjna pompa strzykawkowa musi spełniać następujące parametry:

Lp. Wymagane parametry – opis
1. Przystosowana do strzykawek o pojemności przynajmniej 60ml cieczy
2. Regulowana prędkość przepływu w zakresie przynajmniej 15 nL/h do 1240 µL/min
3. Maksymalna wielkość strzykawki przynajmniej 140cm3
4. Dokładność dozowania przynajmniej +/- 0.5% oraz powtarzalność +/- 0.2%
5. Wyposażona w interfejs USB do sterowania z poziomu komputera PC (dla pompy z innym interfejsem konieczna jest dostawa odpowiedniego kabla i adaptera USB
6. Możliwość pełnego sterowania z poziomu panelu umieszczonego bezpośrednio na urządzeniu
7. Oprogramowanie komputerowe (z dożywotnią licencją) dla systemu Windows umożliwiające sterowanie przepływem, w tym kontrola wszystkich parametrów pompy, monitorowanie stanu pompy i status błędów. Oprogramowanie powinno mieć funkcjonalność wysyłania programów do urządzenia, umożliwiając pracę ofline.
8. Zasilanie umożliwiające podłączenie do sieci energetycznej w standardzie obowiązującym w Polsce (230VAC 50Hz)
9. Gwarancja, przynajmniej 12 miesięcy

 1. Zaproszenie do składania ofert (PDF)
 2. Zał. 2 Formularz oferty (doc)

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 7/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 Sprzęt Laboratoryjny i Medyczny LabPartner KBS Sp. z o.o. 15.03.2018 7 755,15
2 Animalab Sp. z o.o. 23.03.2018 9 830,16 zł
3 Bioanalytic Maciej Stopa 23.03.2018 12 092,13 zł