70/2018

Gliwice, dnia 13.09.2018 r.

………………………………………….

(pieczęć jednostki Zamawiającej)

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _70_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

 

„Innowacyjne metody pomiarów zjawisk wielofazowych dla potrzeb sterowania”

O numerze wewnętrznym 10/RJO5/2018/2018

 

na dostawę materiałów i surowców chemicznych, elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych, budowlanych, materiałowych

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Opracyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A

44-100 Gliwice

 

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

Tel. 32 400 3401,

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

 

Dr inż. Piotr Skupin, tel. 32 237 1473 e-mail: piotr.skupin@polsl.pl

 

w kwestiach proceduralnych:

Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Grzegorz Studziński, tel. 32 400 34 03, e-mail: grzegorz.studziński@polsl.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu Zadania 1 i/lub Zadania 2 tj.:

 

Zadanie 1

„Wykonanie i dostarczenie płytek elektronicznych niezbędnych do budowy dedykowanego układu pomiarowego”

 

Liczba Płytek elektronicznych – 14 sztuk.

 

Wymagania techniczne złożoności układów: dwuwarstwowy obwód drukowany z metalizowanymi przelotkami, z większością elementów o montażu powierzchniowym, montowanych po obu stronach druku oraz z mniejszą liczbą elementów o montażu przewlekanym, dwie maski lutownicze, oznakowanie na jednej warstwie, laminat FR4-1,6mm, HASL bezołowiowy.

 

Obwody drukowane winny zostać dostarczone zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną przez Zamawiającego w następujących dwóch etapach;

 

Etap 1.

Wykonanie i dostarczenie po 2 sztuki (razem 4 sztuki) obwodów zgodne z dokumentacją techniczną nr 1,

 

Etap 2.

Po dokonaniu przez Zamawiającego poprawek wykonania i dostarczenie, 5 sztuk (razem 10 sztuk)  obwodów zgodne z dokumentacją techniczną nr 2.

 

Schemat dokumentacji technicznej nr 1 i 2:

– schemat elektryczny układu oraz komplet plików technologicznych przedstawiających poszczególne warstwy obwodu drukowanego,

– opisy oraz rozmieszczenie elementów,

– wszystkie niezbędne wskazówki dla wykonania i zmontowania obwodów.

 

Zadanie 2

„Montaż elementów na płytce drukowanej PCB, wg dokumentacji”

Ilość sztuk: 7

 

Etap 1

Obsadzenie elementami w pierwszym etapie 2 (słownie: dwóch) egzemplarzy zgodnie z dostarczoną dokumentacją,

Etap 2

Obsadzenie elementami w drugim etapie 5 (słownie pięcioma) egzemplarzy zgodnie z dostarczoną dokumentacją.

 

Opis chronologiczny Zadań 1 i 2:

 1. Dostarczenie przez Zamawiającego dwóch kompletów (4 sztuki) egzemplarzy testowych obwodu drukowanego zgodnie z przekazanymi plikami technologicznymi (dokumentacja nr 1).
 2. Obsadzenie wykonanych płyt elementami.
 3. Przekazanie wykonanych egzemplarzy testowych do Zamawiającego celem przeprowadzenia uruchomienia i testów.
 4. Naniesienie poprawek w dokumentacji przez Zamawiającego.
 5. Dostarczenie przez Zamawiającego dwóch kompletów (4 sztuki) egzemplarzy testowych obwodu drukowanego zgodnie z przekazanymi plikami technologicznymi po poprawkach(dokumentacja nr 2).
 6. Dostarczenie pięciu kompletów (10 sztuk) obsadzonych obwodów drukowanych z uwzględnieniem poprawek wprowadzonych przez Zamawiającego podczas uruchamiania.
 7. Odbiór i testy egzemplarzy testowych przez Zamawiającego.

 

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31600000-2 (Sprzęt i aparatura elektryczna)

okres gwarancji: standardowy producenta

warunki płatności:

 1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
 2. przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

 

Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do 14 dni od wysłania zamówienia przez Politechnikę Śląską.

 

Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20.09.2018 r. (7 dni licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

Kryteria oceny ofert:

Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.

Termin składania ofert od 14.09.2018 do dnia 20.09.2018 r.

Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone w przedmiocie zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone materiały winny być zapakowane
w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 10. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 11. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 12. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

 

                                                                   Grzegorz Studziński

………………2018 r.                                   ……………….………………………………………..

data                                               (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)


 1. Zaproszenie do składania ofert 70_2018 (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)

 


Na podstawie dokonanego rozeznania cenowego proponuję wybrać ofertę/zlecić wykonanie zamówienia Wykonawcy:

Imię i nazwisko/ nazwa wykonawcy (dane teleadresowe)

CELJAR Elektronik Celina Skiba, Ul. Łazowska 12, 42-286 Koszęcin, Tel.: +48 606 631 532, NIP: 5751006098

 Cena oferowana przez Wykonawcę 3 075,00 zł (brutto); zawiera podatek VAT w wysokości 23% (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)