75/2018

Gliwice, dnia 02.10.2018r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NR_75_II+_2018

 

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

 

„Pomiar temperatury w piecu huty szkła”

O numerze wewnętrznym: 16/RJO5/2017/2018

na realizację usługi: polegającej na wykonaniu oprzyrządowania i przeprowadzeniu prac badawczych związanych z oceną wpływu warunków przemysłowych (temperatura, zapylenie, wibracje itp.) na projektowane urządzenie oparte o wizyjny system pomiaru temperatury w piecu szklarskim w celu weryfikacji i walidacji danych wraz
z opracowaniem raportu z przeprowadzonych prac.

 (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Pełna nazwa Zamawiającego:

 

Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

 

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

 

dr inż. Michał Staniszewski, tel.: 32-237-23-21, e-mail: michal.staniszewski@polsl.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach proceduralnych, administracyjnych i technicznych jest:

 

Grzegorz Studziński, tel.: 32-400-34-03, e-mail: grzegorz.studzinski@polsl.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego  realizację usługi polegającej na wykonaniu oprzyrządowania i przeprowadzeniu prac badawczych związanych z oceną wpływu warunków przemysłowych (temperatura, zapylenie, wibracje itp.) na projektowane urządzenie oparte o wizyjny system pomiaru temperatury w piecu szklarskim w celu weryfikacji
i walidacji danych wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonych prac.

 

Realizacja usługi ma na celu praktyczną weryfikację innowacyjnej bezstykowej metody pomiaru temperatury powierzchni pieca w warunkach przemysłowych, przydatności  wizyjnego systemu pomiaru temperatury w piecach szklarskich. W szczególności konieczne jest przetestowanie urządzenia pracującego w ciężkich warunkach przemysłowych
na przestrzeni ok. 7 dni.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

W ramach wieloletnich prac badawczych, zespół pracowników naukowych Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej zdobył praktyczne doświadczenie w implementacji metod analizy obrazu, które w 2017 roku zostały wdrożone w ramach pracy naukowo-badawczej. Praca ta pozwoliła na opracowanie autorskiego systemu wizyjnego monitorującego precyzyjnie w warunkach przemysłowych poziom szkła w piecu szklarskim. Podobne doświadczenie może zostać wykorzystane w pracy przedwdrożeniowej, która pozwoli na opracowanie wizyjnego systemu pomiaru temperatury w piecu szklarskim.

 

Prace badawcze zaplanowane do wykonania w ramach przedmiotowej usługi, będą polegały na pomiarze (co najmniej 7 – dniowym) temperatury w piecach szklarskich poprzez odpowiednie (zweryfikowane w ramach badań) zastosowanie charakterystyki zmiany natężenia jasności pikseli w stosunku do wzorcowej temperatury termopar rozmieszczonych na powierzchni pomiarowej pieca szklarskiego (układ referencyjny). Wymagane jest zastosowanie kilku punktowych czujników temperatury (termopar) oraz opracowanie i przygotowanie specjalnej konstrukcji chłodnicy kamery wraz z systemem wprowadzenia kamery do części roboczej pieca o temperaturze  1700 stopni Celsjusza umożliwiającej pracę systemu wizyjnego w temperaturze otoczenia 1700 stopni. Urządzenie, po przeprowadzeniu badań w warunkach przemysłowych umożliwi pomiar temperatury za pomocą szerokokątnej, monochromatycznej kamery wizyjnej całego obszaru widoczności.

Bezpośrednim Wynikiem realizacji pracy będzie raport podsumowujący opracowane wyniki badań i wskazujący korekty niezbędne do pracy urządzenia w warunkach przemysłowych. Raport powinien zawierać następujące informacje, wraz z uzasadnieniem:

 •            opis środowiska badawczego wraz z raportem oceny wpływu warunków przemysłowych na chłodnicę i system wprowadzania kamery do pieca,
 •            opis charakterystyki zmiany natężenia jasności pikseli w stosunku do punktów referencyjnych w piecu szklarskim mierzonych za pomocą termopar.

 

INNE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 73100000-3

(Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe)

Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 73300000-5

(Projekt i realizacja badań oraz rozwój)

okres gwarancji: 12 miesięcy

warunki płatności: podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego. Przelew bankowy do 14 dni licząc od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

 

Termin wykonania zamówienia (usługi): 14.12.2018r.

Adres dostawy: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail:biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10.10.2018r.
  (7 dni licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)
 4. oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację przedmiotu zamówienia
  i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

 

 

DO OFERTY MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik do zapytania.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena całkowita za realizację usługi – waga 100%.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert:  od 03.10.2018 do dnia 10.10.2018 r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zawarcia umowy na podstawie, której zostaną uregulowane wszelkie kwestie dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia.
 7. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień
  w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego
  w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
  i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 13. Nie przysługuje Pani/Panu:
 14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 17. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Dokument sporządził/sporządziła:

 02.10. 2018r.       Grzegorz Studziński


 1. Zaproszenie do składania ofert 75/2018 (pdf)
 2. Załącznik do zaproszenia – wzór oferty (doc)

 


 1. Na podstawie dokonanego rozeznania cenowego proponuję wybrać ofertę/zlecić wykonanie zamówienia Wykonawcy:

Imię i nazwisko/ nazwa wykonawcy (dane teleadresowe)

Adam Socha „ITS” Automatyka Przemysłowa, 43-190 Mikołów, ul. Młyńska 13/22,
e-mail: adamsocha@poczta.fm NIP: 635-10-269-33, REGON: 273853225.,
Cena oferowana przez Wykonawcę:

25.000 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 zł)
30.750 brutto zawiera podatek VAT
w wysokości 23%
(słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 zł)