76/2018

11.10.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NR_76_/II+/2018

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 3000 euro

na zakup usług, analiz raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku

o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Nr projektu
w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

NIP: 631-020-07-36

REGON: 000001637

 1. Nazwa, adres, telefon jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

tel: 32-400-34-01

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW:

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko:  Leszek Sobota

e-mail: leszek.sobota@polsl.pl

tel: 32-400-34-04

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach administracyjnych i technicznych jest:

imię i nazwisko: Grzegorz Studziński
e-mail: grzegorz.studzinski@polsl.pl

tel: 32-400-34-03

 

III.PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia tj.: Wykonanie usługi polegającej na ustaleniu wartości wyceny dla celów transakcyjnych następujących 5 (słownie: pięciu) wartości niematerialnych          i prawnych  (zgłoszenia patentowe, nieopatentowana wiedza techniczna know – how)             z dziedzin i dyscyplin ujętych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. (poz. 1818) tj.:

 1.  Dziedzina: nauki społeczne / dyscyplina: nauki socjologiczne,
 2. Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne / dyscyplina: inżynieria lądowa i transport,
 3. Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne / dyscyplina: inżynieria materiałowa,
 4. Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze / dyscyplina: nauki fizyczne,
 5. Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne / dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

 1. Okres Gwarancji:

 Nie Dotyczy

 1. Warunki płatności: 
 1. Podstawą rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, który stanowi podstawę do wystawienia F-Vat
 2. Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie protokołu bez uwag przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia F-Vat/rachunku na numer konta wskazany przez Wykonawcę.

 

 1. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

a) Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79400000-8 (usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne)

b) Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 73200000-4(usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju)

 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące wskazanych, zostaną przekazane przez Zamawiającego – osobą odpowiedzialną w tym zakresie będzie : mgr Leszek Sobota, sobota@polsl.pl
 2. Przed przystąpieniem do wyceny Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji na temat przedmiotu wycen wartości niematerialnych i prawnych z dziedzin i dyscyplin wymienionych w przedmiocie opisu zamówienia.
 3. Obowiązkiem Wykonawcy przy sporządzaniu ww. wyceny wartości będzie:
 • Szczegółowy opis przedmiotu wyceny.
 • Wybór metody (jednej bądź kilku) wyceny wraz z uzasadnieniem wyboru, przy czym Zamawiający wymaga, aby jedną z metod wyceny była metoda dochodowa.
 1. Przed przystąpieniem do wyceny Wykonawca musi przedstawić i uzyskać akceptację przedmiotu wyceny oraz metody (metod). Akceptację ww. zostanie przeprowadzona przez: mgr Leszek Sobota, sobota@polsl.pl na podstawie notatki sporządzonej
  przez Wykonawcę.
 • Opis metodyki przeprowadzenia wyceny wybraną metodą (metodami).
 • Założenia do wyceny w tym w szczególności:
 1. uzasadnienie przyjętej stopy dyskontowej;
 2. założenia do  rachunku  przepływów  pieniężnych  na  podstawie,  którego przeprowadzono wycenę metodą DCF;
 3. uzasadnienie przyjętego okresu prognozy w metodzie DCF;
 4. uzasadnienie uwzględnienia w wycenie wartości rezydualnej (o ile taką założono), a także współczynnika wzrostu przepływów pieniężnych po okresie prognozy;
 5. źródła danych  na  podstawie,  których  poczyniono  główne  założenia  w  procesie wyceny dla każdej z zastosowanych metod;
 • Wyliczenia
 • Zamawiający dokona udostępnienia w drodze zawartej licencji (wyłącznej lub niewyłącznej), w związku z czym wynikiem wyceny powinny być propozycje opłat licencyjnych obejmujących dodatkowo następującą wysokość opłat:
 1. a) wielkość opłaty wstępnej, wielkości opłaty jednorazowej
 2. b) wielkość opłaty rocznej z uwzględnieniem

– części stałej

– części zmiennej

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sporządzonej wyceny w formie pisemnej w raporcie z wyceny, ww. raport zostanie przekazany Zamawiającemu.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do ww. raportu z chwilą jego przekazania.

 

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14.12.2018r.

b) Oferowany termin  realizacji Wykonawca podaje w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Propozycję oferty należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. Osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. Przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. W wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.10.2018r. ( 7 dni licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zaproszenia na stronie www.citt.polsl.pl )
 4. Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT,
 5. Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:
 7. Oferta winna  być  sporządzona  na  Formularzu  ofertowym  stanowiącym Załącznik  nr  2 do zapytania ofertowego.
 8. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

 Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%.

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 1. Ceną oferty jest wynagrodzenie Wykonawcy brutto za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca podaje cenę oferty w wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych w ramach zamówienia na usługi doradcze w procesie komercjalizacji wyników badań prac badawczo rozwojowych w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”.
 2. Termin składania ofert od 12.10.2018r. do dnia 18.10.2018r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień
  w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 10. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 11. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 12. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 1. Zaproszenie do składania ofert nr 76 (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)

 

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 76/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 SPIN-US Sp. z o.o., ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 18.10.2018 11 685,00*
2 GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko, ul. Żytnia 15A/2, 01-014 Warszawa 18.10.2018 17 742,75
3 Starti Corporate Finance Sp. z o. o., ul. Piłsudzkiego 74/320, 50-020 Wrocław 15.10.2018 67 650,00
4 Consulting Jerzy Puchowicz, ul. Sępia 38A, 40-679 Katowice 15.10.2018 12 054,00*
* do Oferentów przesłano pisma z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie zaoferowanej ceny za wykonanie usługi

 

do góry