80/2018

Gliwice, dnia 29.10.2018r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NR_80_/II+/2018

 

usługi szkoleniowej w ramach zadania „Koszty udziału w szkoleniach i konferencjach oraz koszty organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży, spotkań powiązanych z tematyką projektu

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Nr projektu
w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Pełna nazwa zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

NIP: 631-020-07-36

REGON: 000001637

 

Nazwa, adres, telefon jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

tel: 32-400-34-01

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW:

 

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko:  Grzegorz Studziński

e-mail: grzegorz.studzinski@polsl.pl

tel: 32-400-34-09

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach administracyjnych i technicznych jest:

imię i nazwisko: Piotr Gutwiński
e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

tel: 32-400-34-03

 

III.PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia polegającym na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych.

 

 • Szkolenie nr 1. Prawo zamówień publicznych – zamówienia na dostawy
  i usługi informatyczne. ( 2 dni)

 

 • Szkolenie nr 2. Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności
  w projektach współfinansowanych ze środków UE. (2 dni)

 

Okres Gwarancji:

 

Nie Dotyczy

 

Warunki płatności:

 

 1. Podstawą rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, który stanowi podstawę do wystawienia F-Vat.
 2. Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie protokołu bez uwag przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia F-Vat na numer konta wskazany przez Wykonawcę.

 

Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

 

Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych

80500000-9  Usługi szkoleniowe

80000000- 4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Szkolenie należy przygotować dla grupy uczestników liczącej do 10 osób.
 2. Szkolenie nr 1. Prawo zamówień publicznych – zamówienia na dostawy i usługi informatyczne. ( 2 dni)
 3. Szkolenie nr 2. Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE. (2 dni)

 

 

Przedmiotowe szkolenie należy przeprowadzić w niżej zaproponowanych terminach:

 • 22-23 listopada – Szkolenie nr. 1
 • 6-7 grudnia – Szkolenie nr. 2

Szkolenie nr 1 należy zrealizować w ciągu dni roboczych następujących po sobie w jednym tygodniu (łącznie 14 godziny zegarowe). Każdy dzień szkolenia będzie trwał 7 godzin zegarowych.

Szkolenie nr 2 należy zrealizować w ciągu dni roboczych następujących po sobie w jednym tygodniu (łącznie 14 godziny zegarowe). Każdy dzień szkolenia będzie trwał 7 godzin zegarowych.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, ul. Banacha 7, 44-100 Gliwice.

Kryteria jakościowe zamówienia:

 1. Wykonawca zapewni Trenera z doświadczeniem i wiedzą obejmującą przedmiotowy zakres szkolenia – Prawo zamówień publicznych.
 2. Trener powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla grupy
  co najmniej 50 osób.
 3. Trener powinien posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych.
 4. Wykonawca zapewni dostęp online do wszystkich materiałów szkoleniowych
  w celu utrwalenia zdobytej wiedzy.
 1. Cele merytoryczne szkolenia:

 

Szkolenie nr 1. Prawo zamówień publicznych – zamówienia na dostawy i usługi informatyczne, powinno obejmować co najmniej następujący program szkolenia:

 

1. Specyfika zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne.
2. Elektronizacja zamówień publicznych wg ustawy Pzp i rozporządzenia
o elektronizacji – obowiązki i uprawnienia zamawiającego i wykonawcy.
3. Prawne aspekty zamówień w branży IT.
4. Rzeczywiste potrzeby zamawiającego a ograniczenia wynikające z Prawa zamówień publicznych
5. Konkurencyjność w IT.
6. Przykłady naruszania zasady uczciwej konkurencji w IT – kontrola UZP
i orzecznictwo KIO.
7. Opis przedmiotu zamówienia w IT.
8. Opis przedmiotu zamówienia na dostawy sprzętu IT.
9. Zabezpieczenie interesu zamawiającego w zamówieniu na usługi utrzymania
i rozwoju systemu informatycznego
10. Podział zamówienia na części – wymagania szczególne i praktyczne przykłady
w tym w świetle orzecznictwa KIO dokumentowania w protokole postępowania
11. braku podziału na części zamówienia IT
12. Konsekwencje wadliwego opisu zamówienia
13 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w IT.
14. Wykluczenie wykonawcy z postępowania na IT
15 Mechanizm praktyczny procedury samooczyszczenia wykonawcy
16. Specyfika kryteriów oceny ofert w zamówieniach IT
17. Optymalne tryby udzielania zamówień na IT
18. Dialog konkurencyjny
19. Zamówienia z wolnej ręki w branży IT
20. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
21. Specyfika umów IT

 

Szkolenie nr 2. Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE, powinno obejmować co najmniej następujący program szkolenia:

 

1. Źródła prawa / podstawy prawne procedur zakupowych w projektach współfinansowanych ze środków UE
2. Prawo unijne: dyrektywy ws. zamówień publicznych, dyrektywy konkurencyjne
3. Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych
4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, europejskiego funduszu społecznego oraz funduszu spójności na lata 2014–2020
5. Udzielanie zamówień w PZP i zgodnie z zasadą konkurencyjności
6. Dokumentowanie ceny rynkowej
7. Upublicznienie postępowania
8. Kryteria dostępu i kryteria oceny składanych ofert
9. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
10. Rozstrzygniecie oceny ofert
11. Wartość oferty a wniosek o dofinansowanie
12. Wyłączenia na podstawie art. 4 PZP
13. Informatyzacja zamówień – JEDZ
14. Baza konkurencyjności
15. Typy i rodzaje nieprawidłowości
16. Wyłączenia stosowania procedur przy zawieraniu umów
17. Korekty finansowe, taryfikator nakładanych korekt finansowych
18. Inne konsekwencje nieprawidłowości

 

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do dołączenia do oferty szczegółowego programu szkolenia w formie załącznika.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w celu zapewnienia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest w formie oświadczenia do zapewnienia, że posiada doświadczenie i wiedzę w celu przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia.

 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Szkolenie 1 – 22-23.11.2018r. oraz Szkolenie nr. 2 – 6-7.12.2018r.
 2. Oferowany termin  realizacji, z zachowaniem warunków w punkcie IV, Wykonawca podaje w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Propozycję oferty należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. Osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. Przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. W wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej) w nieprzekraczalnym terminie: do godz. 23:59, 6 listopad 2018r.
 4. Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT.
 5. Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:

 

Szkolenie nr 1. Prawo zamówień publicznych – zamówienia na dostawy i usługi informatyczne. (2 dni)

 

Szkolenie nr 2. Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności
w projektach współfinansowanych ze środków UE. (2 dni)

 

 1. Oferta winna  być  sporządzona  na  Formularzu  ofertowym  stanowiącym Załącznik
  nr  2 do zapytania ofertowego.
 2. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 

 • KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

 

 1. Ceną oferty jest wynagrodzenie Wykonawcy brutto za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca podaje cenę oferty w wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych w ramach zamówienia na usługi doradcze w procesie komercjalizacji wyników badań prac badawczo rozwojowych w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”.
 2. Termin składania ofert od 30.10.2018r. do dnia 06.11.2018r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień
  w przypadku, gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 13. Nie przysługuje Pani/Panu:
 14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 17. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 1. Zaproszenie do składania ofert 80_2018 (pdf)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)

Wyniki postępowania:

Nr kolejny Nazwa Oferenta Cena brutto oferty (zł) Adnotacje
1 Przemysław Kuderczak (osoba fiz.) 6 500,00 oferta zarejestrowana

 

1)wezwanie pismem 80/II+/2018/2 z dn. 07.11.2018 do złożenia wyjaśnień w terminie do dn. 09.11.2018 do godz. 12:00.

 

2)brak złożonych wyjaśnień we wskazanym terminie.

 

3) oferta odrzucona

2 APHR Sp z o.o. 9 908,00 1)oferta złożona po terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert

 

2) oferta odrzucona

3 SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. 10 840,00 oferta zarejestrowana

 

1)wezwanie pismem 80/II+/2018/1 z dn. 07.11.2018 do złożenia wyjaśnień w terminie do dn. 09.11.2018 do godz. 12:00.

 

2)rozpatrzenie złożonych wyjaśnień

 

3) oferta przyjęta

4 Zespół Ekspertów Manager Pelczar Sp.j. 12 890,00 1)oferta złożona po terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert

 

2) oferta odrzucona

5 Kontrakt Doradztwo – Konsultacje Agata Michałek – Budzicz 15 000,00 oferta zarejestrowana

 

6 Altkom Akademia S.A. 18 000,00 oferta zarejestrowana

 

do góry