8/2018

19.03.2018r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR_8_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

„Innowacyjne metody pomiarów zjawisk wielofazowych dla potrzeb sterowania”

 

na dostawę materiałów i surowców chemicznych, elektronicznych, elektromechanicznych i elektrotechnicznych, budowlanych, materiałowych

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Opracyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

Informacje ogólne:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

 

oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Piotr Skupin, 793-703-141, e-mail: piotr.skupin@polsl.pl

 

W kwestiach proceduralnych jest:

dr Małgorzata Czaja  tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

dr inż., Piotr Gutwiński  tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Mikrokalorymetr cieczowy z półprzewodnikową membraną o wymiarach 10×10 mm2, do montażu na płytce PCB w postaci microchip-u, 10 szt., (kod CPV 31712110-4)
 2. Mikrokalorymetr cieczowy z podwójną komorą pomiarową (pomiar i odniesienie), z kanalikami na doprowadzenie i odprowadzenie badanej próbki, o powierzchni membrany 1.6×1.6 mm2, z możliwością montażu na płytce PCB w postaci microchip-u, 20 szt., (kod CPV 31712110-4)
 3. Dedykowana podstawka (holder) do półprzewodnikowych mikrokalorymetrów cieczowych z membraną o powierzchni 1.6×1.6 mm2, , (kod CPV 31712118-0)

 

 

nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31712110-4, 31712118-0

okres gwarancji: standardowy producenta

warunki płatności:

 1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
 2. przelew bankowy do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

 

Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do dnia 30.04.2018 r.

 

Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.03.2018 r. (7 dni licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)

całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia
i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, koszty dostawy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

Kryteria oceny ofert:

Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 19.03.2018 r. do dnia 27.03.2018 r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone w tabeli / załączniku nr 1 do zaproszenia.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 1. Zaproszenie 8_2018 (wersja PDF)
 2. Zał. 2 – wzór oferty do pobrania w wersji DOC

Wyniki procedury zaproszenia do składania ofert nr 8/II+/2018

Tabela – zestawienie wykonawców (oferentów)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 Xensor Integration bv 19.03.2018 r 3 075 Euro