85/2018

14.11.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _85_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej: Projektowanie i wdrożenie technologii do produkcji innowacyjnych mikroukładów do trójwymiarowej obserwacji hodowli komórek ludzkich w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo

 

na usługę zaprojektowania, montażu/podłączenia, uruchomienia, weryfikacji i przetestowania prawidłowości działania oraz zintegrowania z systemami informatycznymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego instalacji gazowej z precyzyjnym sterowaniem mieszanki gazów z materiałów powierzonych Wykonawcy.

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Opracyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

 

I. Informacje ogólne:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

 oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 

II. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

 Dr inż. Sebastian Student, tel. 32 237 21 19; e-mail: sebastian.student@polsl.pl

w kwestiach proceduralnych:

 Dr inż. Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

Dr inż. Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

 

III. Przedmiot zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia tj.

Wykonanie usługi zaprojektowania, montażu i podłączenia instalacji gazowej wraz
z uruchomieniem, weryfikacją i przetestowanie efektywności jej działania, a także zintegrowania sterowania z dostępnym dla Zamawiającego oprogramowaniem. Instalacja i montaż odbędzie się na materiałach powierzonych Wykonawcy (w tym sterownik WAGO i kontroler przepływu MPC02-BBNSP1). Precyzyjne sterowanie przepływu musi odbywać się z poziomu komputera PC wykorzystując sprzężenie zwrotne w oparciu o czujniki stężenia tlenu i dwutlenku węgla. Zakłada się implementację algorytmu sterowania w oprogramowaniu działającym w systemie Windows. Zakładamy dowolne nastawy przez użytkownika stężenia dwutlenku węgla (w zakresie przynajmniej 0,5%-10%), tlenu (w zakresie przynajmniej 10%-25%). Dokładność nastaw wskazanych parametrów nie gorsza niż 5% wartości nastawy. Projekt przedmiotowej instalacji musi uzyskać wcześniejszą pozytywną akceptację Kierownika Pracy odpowiedzialnego za merytoryczną realizację zamówienia.

Wymogiem obligatoryjnym jest uzyskanie wartości sterowania zawartością mieszanki gazów złożonej z dwutlenku węgla (w zakresie przynajmniej 0,5%-10%), tlenu
(w zakresie przynajmniej 10%-25%) i azotu w oparciu o sterownik WAGO serii 750
i urządzenia kontroli przepływu Parker MPC02-BBNSP1.

 

 1. nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71340000-3 – Zintegrowane usługi inżynieryjne

45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 – Instalowanie urządzeń regulacji gazu

 1. okres gwarancji: brak
 2. warunki płatności:
  1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
  2. przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

 

2. Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Wykonanie w terminie do 14 dni od otrzymanego zamówienia przesłanego przez Politechnikę Śląską (nie później niż do 15.12.2018r.)

 

3. Adres dostawy: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice.

Faktyczna realizacja usługi nastąpi w budynku: Centrum Biotechnologii, ul. Krzywoustego 8, 44-100 Gliwice

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.11.2018 (7 dni licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania)
 4. całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszt dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

 

5. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,
 2. wypełniona i podpisana tabela parametrów technicznych produktu – Załącznik nr 3

 

6. Kryteria oceny ofert:

 1. Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%

 

7. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 14.11.2018 do dnia 21.11.2018 r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone w tabeli / załączniku nr 1 do zaproszenia.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

IV.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 10. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 11. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 12. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 1. Zaproszenie do składania ofert 85/2018 (pdf)
 2. Załącznik do zaproszenia – wzór oferty (doc)

Wyniki postępowania:

Nr kolejny Nazwa Oferenta Cena brutto oferty (zł) Adnotacje
1 MeD Piotr Turecki 14 993,70 zł oferta zarejestrowana w terminie

oferta przyjęta

 

do góry