86/2018

14.11.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _86_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

„Wodoszczelny beton o dużej odporności na działanie agresywnego chemicznie środowiska w szczególności zawierającego jony chlorkowe” o numerze wew. 03/RJO5/2017/2018

Na wykonanie usługi: badania porowatości betonu metodą rentgenowskiej
mikrotomografii komputerowej (micro-CT)

 (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A

44-100 Gliwice

 oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

 Dr inż. Zofia Szweda, tel. 0322372625 e-mail: zofia.szweda@polsl.pl  

w kwestiach proceduralnych:

 Dr inż. Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Dr inż. Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia jakim jest wykonanie usługi o charakterze badawczym tj.

Badania porowatości betonu metodą rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej (micro-CT): (badanie, analiza wraz z interpretacją + raport).

Maszyna wymagana do badania, musi posiadać lampę rentgenowską typu odbiciowego o napięciu 225 KV lub wyższym i rozdzielczości 3µ, a także mieć możliwość skanowania helikalnego. Minimalne wymagane parametry detektora: 40 cm x 40cm, 2000 x 2000 pikseli, 16 bit i 3,75 fps. Stolik na próbki, musi posiadać 5 osi obrotu w celu ich analizy pod różnymi kątami. Wyniki badania muszą zostać zapisane w postaci 16 bit obrazów.

Badanie będzie dotyczyć 3 różnych betonów (próbki walcowe o wymiarach 3 cm średnicy
i 5 cm wysokości)”

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia raportu z wykonanej usługi w wersji papierowej oraz elektronicznej (po 2 kopie) na adres Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

Całkowita cena za wykonanie usługi powinna obejmować wykonanie pomiarów oraz interpretację uzyskanych wyników, przygotowanie raportu z analiz w wersji papierowej i elektronicznej.

 

 1. nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Laboratoryjne usługi badawcze 73111000-3
 2. okres gwarancji: nie dotyczy
 3. warunki płatności:
  1. podstawą rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany bez uwag przez Zamawiającego, który stanowi podstawę do wystawienia F-VAT
  2. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni, licząc od daty wystawienia faktury, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

 

2. Termin wykonania usługi

Przekazanie raportu w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do 20.12.2018 r.

3. Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.11.2018 (7 dni licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania na stronie www.citt.polsl.pl
 4. całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

5. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

6. Kryteria oceny ofert:

 • Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

 

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 1. Ceną oferty jest wynagrodzenie Wykonawcy brutto za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca podaje cenę oferty w wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 – do niniejszego zaproszenia.
 2. Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 15.11.2018 do dnia 21.11.2018.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w zakresie nie mniejszym niż te określone w przedmiocie zamówienia.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym.
 6. Wyniki uzyskane w ramach dostarczonej usługi przechodzą na własność Zamawiającego.
 7. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.
 9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zawarcia umowy na podstawie, której zostaną uregulowane wszelkie kwestie dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

VI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 13. Nie przysługuje Pani/Panu:
 14.  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 15.  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 17. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 1. Zaproszenie do składania ofert 86/2018 (pdf)
 2. Załącznik do zaproszenia – wzór oferty (doc)

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena
1 Smart Solutions Robert Kaczmarczyk 20.11.2018 3 075,00
do góry