89/2018

20.11.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NR_89_/II+/2018

 Tytuł pracy przedwdrożeniowej: Podniesienie poziomu gotowości technicznej i komercjalizacja rozwiązania implementacji zaawansowanych algorytmów regulacji procesowej w postaci bloków funkcyjnych dla sterowników PLC.

 na zakup usług badawczych: Wykonanie usługi badawczej polegającej na rzeczywistej weryfikacji, poprawności działania bloku funkcyjnego regulatora ADRC w układzie instalacji pneumatycznej.

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Nr projektu
w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A,

44-100 Gliwice

NIP: 631-020-07-36

REGON: 000001637

 1. Nazwa, adres, telefon jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7

44-100 Gliwice

tel.: 32-400-34-01

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW:

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko:  dr hab. inż. Jacek Czeczot

e-mail: jacek.czeczot@polsl.pl

tel.: 32-237-23-21

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach administracyjnych i technicznych jest:

imię i nazwisko: Grzegorz Studziński
e-mail: grzegorz.studzinski@polsl.pl

tel.: 32-400-34-03

 

III.PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia tj.: „Wykonanie usługi badawczej polegającej na rzeczywistej weryfikacji, poprawności działania bloku funkcyjnego regulatora ADRC w układzie instalacji pneumatycznej”.

 Realizacja usługi ma na celu weryfikację rzeczywistej przydatności opracowanego autorskiego bloku funkcyjnego regulatora ADRC w zastosowaniu do sterowania wybranym fragmentem instalacji technologicznej. Głównym celem jest ocena poprawy jakości regulacji w stosunku do konwencjonalnego regulatora PID.

 

 1. Okres Gwarancji:

 Nie Dotyczy

 

 1. Warunki płatności: 
 1. Podstawą rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, który stanowi podstawę do wystawienia F-Vat.
 2. Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie protokołu bez uwag przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia F-Vat na numer konta wskazany przez Wykonawcę. 
 1. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 
 1. Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79400000-4 (usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju)
 1. Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 73100000-3 (Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe)

  IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Prace zaplanowane do wykonania w ramach przedmiotowej usługi, należy wykonać wykorzystując sterownik SIEMENS serii 1500. Przy realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje wskazania przez Wykonawcę fragmentu instalacji technologicznej z pojedynczą pętlą regulacji (temperatury, ciśnienia lub przepływu), w której Oferent zaimplementował uprzednio układ regulacji na bazie konwencjonalnego regulatora PID.

Wynikiem realizacji pracy będzie opracowany raport podsumowujący opracowane wyniki, badań i wskazujący na potencjalne korzyści wynikające z zastosowania regulatora ADRC. Raport powinien zawierać następujące informacje, wraz z uzasadnieniem:

Sposób oceny działania regulatora ADRC: 

 • ocena łatwości zrozumienia zasad strojenia regulatora ADRC (ocena od -5 do 5 pkt),
 • poprawa jakości regulacji, mierzona względem zastosowanego regulatora PID przy pomocy wskaźnika IAE (Integral Absolute Error) (ocena od -5 do 5 pkt).
 • jako punkt odniesienia należy przyjąć standardowy biblioteczny blok funkcyjny regulatora PID, zaimplementowany w środowisku TIA-Portal.
 • w każdej z ocenianych kategorii, należy przyjąć, że blok ten oferuje badaną funkcjonalność na poziomie, 0 pkt
 • punkty dodatnie przyznaje się w przypadku przewagi regulatora ADRC, wraz ze wskazaniem uzasadnienia, (+ 5 pkt)
 • punkty ujemne w przypadku przewagi regulatora PID, wraz ze wskazaniem uzasadnienia, (- 5 pkt)

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu usługi, zostaną przekazane przez Zamawiającego – osobą odpowiedzialną w tym zakresie będzie : dr hab. inż. Jacek Czeczot, jacek.czeczot@polsl.pl
 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sporządzonego raportu w formie pisemnej ww. raport zostanie przekazany Zamawiającemu.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do ww. raportu z chwilą jego przekazania.

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

a) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2018r.

b) Oferowany termin  realizacji Wykonawca podaje w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. Osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. Przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. W wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej) w nieprzekraczalnym terminie: 27.11.2018r.
 4. Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.
 5. Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:

„Wykonanie usługi badawczej polegającej na rzeczywistej weryfikacji, poprawności działania bloku funkcyjnego regulatora ADRC w układzie instalacji pneumatycznej.”

 7. Oferta winna  być  sporządzona  na  Formularzu  ofertowym  stanowiącym załącznik    2 do zapytania ofertowego.

8. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

 Cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia – waga 100%.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 1. Ceną oferty jest wynagrodzenie Wykonawcy brutto za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca podaje cenę oferty w wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Cena ta musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert: od 21.11.2018 do 27.11.2018r.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone zestawy winny być zapakowane w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień
  w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.

3.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.Posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 5. Nie przysługuje Pani/Panu:

a.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

b.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).


 1. Zaproszenie do składania ofert 89/2018 (pdf)
 2. Załącznik do zaproszenia – wzór oferty (doc)
do góry