93/2018

6.12.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR _93_/II+/2018

Tytuł pracy przedwdrożeniowej:

„Innowacyjne metody pomiarów zjawisk wielofazowych dla potrzeb sterowania”

Nr wew.10/RJO5/2017/2018

na dostawę płytek uruchomieniowych wraz z osprzętem

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z programu „Inkubator Innowacyjnosci +”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Nr projektu w Politechnice Śląskiej: FSB-29/RJO5/2017, 31/050/FSB17/2018

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Pełna nazwa Zamawiającego:

Politechnika Śląska

Akademicka 2A

44-100 Gliwice

 oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7,

44-100 Gliwice

 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych jest:

Dr inż. Piotr Skupin, e-mail: piotr.skupin@polsl.pl

w kwestiach proceduralnych:

 Dr inż. Małgorzata Czaja, tel. 32 400 3401, e-mail: malgorzata.czaja@polsl.pl

Dr inż. Piotr Gutwiński, tel. 32 400 3409, e-mail: piotr.gutwinski@polsl.pl

 

 III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup płytek uruchomieniowych wraz z osprzętem zgodnie z parametrów technicznych

Tabela parametrów technicznych

Lp. Nazwa/parametry Liczba sztuk
1 Płytka uruchomieniowa oparta na układzie mikrokontrolera ATmega2560:

 • oparta na układzie mikrokontrolera ATmega2560 (256 kB Flash, 8 kB RAM, 4 kB EEPROM)
 • mikrokontroler taktowany zegarem 16 MHz
 • 54 linie I/O, 14 kanałów PWM, 16 wejść analogowych
 • gniazdo USB do połączenia z komputerem
 • gniazdo ICSP do dołączenia programatora
 • interfejsy szeregowe: UART, I2C, SPI
 • napięcie zasilania w zakresie 7-12V
1
2 Ekspander funkcjonalny do płytek uruchomieniowych RaspberryPi3 zapewniającym możliwość konwersji A/C i C/A z rozdzielczością do 10 bitów:

 • konwersja A/C i C/A z rozdzielczością do 10 bitów
 • zgodność z RaspberryPi3
 • przetwornik ADC z układem sample&hold MCP3021, częstotliwość konwersji do 22,3 kHz, zakres napięcia wyjściowego 0…+3,3V/0…+5V/0…+10V
 • przetwornik DAC z wyjściem napięciowym MCP4716, zakres napięcia wyjściowego 0…+3,3 V,
 • wbudowana pamięć EEPROM dla rejestru danych i konfiguracji
1
3 Karta pamięci z oprogramowaniem NOOBS dla płytek uruchomieniowych Raspberry Pi3

 • oprogramowanie NOOBS, umożliwiającym instalację popularnych systemów operacyjnych Raspbian oraz LibreELEC
 • zgodność z płytkami uruchomieniowymi Raspberry Pi3
1
4 Nakładka (płytka) rozszerzająca do montażu dodatkowych modułów zgodnych z Arduino Mega 2560:

 • możliwość montażu dodatkowych modułów zgodnych z Arduino Mega 2560
 • płytka powinna pozwolić na dołączenie różnych shieldów bez ich wzajemnego wpływu na siebie (np. bez konfliktu na magistrali UART czy liniach GPIO)
1
5 Obudowa do płytki uruchomieniowej Raspberry PI3:

 • kompatybilność z płytką uruchomieniową Raspberry Pi3
 • możliwość montażu na ścianie lub w szynie nośnej DIN
 • obudowa z poliwęglanu
1
6 Ekspander z przekaźnikami do płytki uruchomieniowej Arduino

 • Uzupełnia zestaw STM32 Nucleo o możliwości przemysłowego sterownika PLC
 • Układ ISO8200BQ – 8 izolowanych galwanicznie przekaźników statycznych
 • Zakres napięć: 10,5…33 V
 • Maksymalny prąd wyjściowy na kanał: 700 mA
 • Złącze kompatybilne z Arduino® UNO R3
 • Kompatybilność ze standardami EMC:
 • IEC61000-4-2: Zabezpieczenie przed wyładowaniem kontaktowym do 8 kV i wyładowaniem w powietrzu do 15kV
 • IEC61000-4-3: Zabezpieczenie przed wyładowaniem na liniach wyjścia i zasilania do 4 kV
 • IEC61000-4-5: Zabezpieczenie przed wyładowaniem na liniach wyjścia i zasilania do 2 kV
 • Kompatybilność z płytkami STM32 Nucleo
1
7 Płytka uruchomieniowa oparta na układach Pi 3 model B+:

 • płytka uruchomieniowa oparta na układach Pi 3 model B+, Quad Core Broadcom BCM2837B0, 4×1.4GHz rdzeń ARM Cortex-A53
 • posiada pamięć RAM o pojemności 1 GB
 • 40-pinowe złącze GPIO
 • porty USB 2.0
 • gniazdo HDMI video/audio
 • gniazdo Jack 3,5 mm
 • port Ethernet (do 300 Mbps)
 • Moduł Wifi 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
 • Moduł Bluetooth 4.2 oraz Low Energy (BLE)
 • złącze na kartę MicroSD
 • złącze DSI do podłączenia wyświetlacza
1
8 Moduł wyjść przekaźnikowych do płytek uruchomieniowych Raspberry Pi3:

 • moduł wyjść przekaźnikowych do płytek uruchomieniowych Raspberry Pi3
 • zawiera co najmniej dwa przekaźniki elektromechaniczne
 • zawiera co najmniej dwa drivery tranzystorowe
1
9 Wyświetlacz LCD 2,8 cala do płytki uruchomieniowej Arduino:

 • wyświetlacz LCD 2,8 cala o rozdzielczości 320×240 pikseli
 • pojemnościowy panel dotykowy (2-punktowy)
 • mikrokontroler PIC32MZ
 • wsparcie dla Multi-Touch Display System (MTDS) Firmware
 • slot na karty microSD
 • złącze kompatybilne z płytką uruchomieniową Arduino
1
10 Wyświetlacz LCD do płytki uruchomieniowej Raspberry Pi3:

 • wyświetlacz do płytki uruchomieniowej opartej na układach Raspberry Pi
 • rozdzielczość 1024×600 pikseli
 • dotykowy ekran, pojemnościowy
 • kompatybilny z oprogramowaniem Raspberry Pi Raspbian oraz z Ubuntu, Banana Pi/Banana Pro Lubuntu, BeagleBone Black Angstrom
 • wyposażony w interfejs HDMI do wyświetlania obrazu
 • interfejs USB do ekranu dotykowego
 • wymiary ekranu: co najmniej 165 x 1125 mm
1
11 Zasilacz do płytek uruchomieniowych Raspberry Pi

 • zasilacz do płytek uruchomieniowych Raspberry Pi
 • napięcie wejściowe AC 180 – 240 V/50 – 60 Hz
 • pobór prądu: 100 mA
 • napięcie wyjściowe: DC 5.0 V
 • prąd wyjściowy do 3,1 A,
 • wyjścia: przewód z microUSB, gniazdo USB typ A
1

 

a) nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

31712115-9 Mikropodzespoły

30234600-4 Pamięć flash

44111530-5 Elektryczny osprzęt izolujący

30237280-5 Akcesoria zasilające

b) okres gwarancji: nie dotyczy

c) warunki płatności:

 1. podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół przez Zamawiającego.
 2. przelew bankowy do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury

 

 1. Termin wykonania zamówienia (dostawy):

Dostawa w terminie do dnia 4.01.2019 r

 1. Adres dostawy:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice

 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą jednego z proponowanych poniżej sposobów komunikacji:

 1. osobiście w biurze projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 2. przesłać na adres: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do biura)
 3. w wersji elektronicznej na e-mail: biznes@polsl.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13.12.2018 (7 dni licząc od dnia kolejnego po upublicznieniu zapytania) 
 4. całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

 

5. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2,

6. Kryteria oceny ofert:

Cena całkowita za realizację dostawy – waga 100%.

 

7. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 2. Termin składania ofert od 7.12.2018 do dnia 13.12.2018.
 3. Oferty niekompletne bądź otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż te określone w przedmiocie zamówienia.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres dostawy w stanie nienaruszonym. Dostarczone materiały winny być zapakowane
  w sposób właściwie zabezpieczający produkty przed zniszczeniem w trakcie transportu.
 6. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

 

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Politechnika Śląska reprezentowana przez Rektora, z siedzibą: 44-100 Gliwice przy ul. Akademicka 2A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w niniejszym dokumencie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i Regulaminem Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń projektu w ramach którego wszczęto procedurę zamówienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 10. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 11. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 12. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 1. Zał. 1 – Zaproszenie nr 93_2018 (PDF)
 2. Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)

Na podstawie dokonanego rozeznania cenowego proponuję wybrać ofertę/zlecić wykonanie zamówienia Wykonawcy:

BTC Korporacja Paweł Zbysiński

05-120 Legionowo, ul. Lwowska 5

Tel.: 731556712

NIP: 5361491281

 Cena oferowana przez Wykonawcę 1 235,99 zł (brutto); zawiera podatek VAT w wysokości 23% (słownie:jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych 99/100)

do góry