Innovation on demands to baza ofert współpracy, prac B+R i usługowych, specjalnie wyselekcjonowanych pod kątem możliwości realizacji przez zespoły naukowe Politechniki Śląskiej, administrowana przez Zespół Biura Obsługi Zleceń CITT.

Szczegóły ofert dostępne są w Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy S. Banacha 7, pod numerem telefonu 32 400 34 07.

* * *

Zakup badań, analiz i materiałów zakresie opracowania technicznego systemu rozdzielnic niskiego napięcia o szynach zbiorczych na prąd znamionowy ciągły do 10 000 A z systemem szynoprzewodów, bezprzewodowym pomiarem temperatury szyn i systemem łukochronnym

Numer oferty: 1123539

Przedmiot:

Celem zamówienia jest opracowanie opracowania technicznego systemu rozdzielnic niskiego napięcia o szynach zbiorczych na prąd znamionowy ciągły do 10 000 A z systemem szynoprzewodów, bezprzewodowym pomiarem temperatury szyn i systemem łukochronnym.

Nazwa Zamawiającego: „HULANICKI BEDNAREK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: 13.08.2018

Termin wykonania usługi:
Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT oraz pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123539

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wykonanie usługi przemysłowo – rozwojowej: „Innowacyjny, wysokowydajny system pirolityczny do wytwarzania energii odnawialnej z odpadów powstałych przy hodowli drobiu i trudnej do zagospodarowania biomasy”

Numer oferty: 1125186

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przemysłowo – rozwojowej, na potrzeby realizowanego projektu „Innowacyjny, wysokowydajny system pirolityczny do wytwarzania energii odnawialnej z odpadów powstałych przy hodowli drobiu i trudnej do zagospodarowania biomasy”
W zakres w/w usługi wchodzi: 1) Część I – wykonanie badań przemysłowych,2) Część II – wykonanie prac rozwojowych.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla:Części I – badania przemysłowe:1) Budowa modelu 3D oraz wykonanie trójwymiarowych analiz numerycznych procesu wymiany ciepła wewnątrz reaktora;2) Wstępne określenie bilansu energetycznego urządzenia do pirolizy;3) Badania fizykochemiczne procesów pirolizy: gazu i oleju (lepkość, temp. zapłonu, skład frakcyjny, ciepło spalania, zawartość zanieczyszczeń),4) Badania biowęgla: określenie wartości opałowej, wielkości frakcji; określenie powierzchni właściwej, zawartości popiołu.Części II – prace rozwojowe:1) Określenie bilansu energetycznego kompletnego urządzenia do pirolizy,2) Badania fizykochemiczne procesów pirolizy: gazu i oleju (lepkość, temp. zapłonu, skład frakcyjny, ciepło spalania, zawartość zanieczyszczeń),3) Badania biowęgla: określenie wartości opałowej, wielkości frakcji; określenie powierzchni właściwej, zawartości popiołu.4. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia może być wykonany jedynie przez jednostkę naukową, posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub spółce celowej, o której mowa w art. 86a lub art. 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia dla Części I i Części II na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń protokołów, po dostarczeniu Zamawiającemu każdorazowo raportów z wykonanych usług dla każdej z Części.6. Raport powinien zawierać między innymi:1) wykaz użytej aparatury,2) wyniki pomiarów,3) nazwisko i dane kontaktowe osoby sporządzającej raport.

Nazwa Zamawiającego: ECOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Termin składania ofert: 13.08.2018

Termin wykonania usługi:
Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT oraz pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125186

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Opracowanie nowego lub ulepszenie istniejącego modelu Yerbomosu

Numer oferty: 6573

Przedmiot:

Opracowanie nowego lub ulepszenie istniejącego modelu Yerbomosu(specjalny termos do przygotowania yerba mate) w celu wyeliminowania przeciekania.

Nazwa Zamawiającego: Venusti sp. z o.o. sp. k.

Termin składania ofert: 24.08.2018

Termin wykonania usługi: 4 miesiące
Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT oraz pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6573

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dostawa i budowa stanowiska badawczego do wstępnego oczyszczania strumienia ścieków

Numer oferty: 9/RJO5-CITT/2018

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów i budowa „Stanowiska badawczego do wstępnego oczyszczania strumienia ścieków” do prac badawczo-rozwojowych

Nazwa Zamawiającego: EKOENERGETYKA – POLSKA Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 15.12.2018

Termin wykonania usługi: 120 dni, w tym:
• Opracowanie projektu technicznego stanowiska i wytycznych do przygotowania pomieszczenia dla stanowiska wraz z wytycznymi dotyczącymi przyłącza energii elektrycznej oraz posadowienia urządzeń: do 30 dni kalendarzowych (liczone od daty zawarcia umowy),
• Ocena i akceptacja projektu stanowiska, lub zgłoszenie uwag: do 10 dni roboczych (liczone od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego). W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu,
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej postępu prac u Wykonawcy po upływie 60 dni licząc od daty zawarcia umowy,
• Wykonawca poinformuje Zamawiającego o rozpoczęciu prac na terenie Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 10 dni.

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –