Innovation on demands to baza ofert współpracy, prac B+R i usługowych, specjalnie wyselekcjonowanych pod kątem możliwości realizacji przez zespoły naukowe Politechniki Śląskiej, administrowana przez Zespół Biura Obsługi Zleceń CITT.

Szczegóły ofert dostępne są w Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy S. Banacha 7, pod numerem telefonu 32 400 34 07.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dostawa i budowa stanowiska badawczego do wstępnego oczyszczania strumienia ścieków

Numer oferty: 9/RJO5-CITT/2018

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów i budowa „Stanowiska badawczego do wstępnego oczyszczania strumienia ścieków” do prac badawczo-rozwojowych

Nazwa Zamawiającego: EKOENERGETYKA – POLSKA Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 15.12.2018

Termin wykonania usługi: 120 dni, w tym:
• Opracowanie projektu technicznego stanowiska i wytycznych do przygotowania pomieszczenia dla stanowiska wraz z wytycznymi dotyczącymi przyłącza energii elektrycznej oraz posadowienia urządzeń: do 30 dni kalendarzowych (liczone od daty zawarcia umowy),
• Ocena i akceptacja projektu stanowiska, lub zgłoszenie uwag: do 10 dni roboczych (liczone od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego). W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu,
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej postępu prac u Wykonawcy po upływie 60 dni licząc od daty zawarcia umowy,
• Wykonawca poinformuje Zamawiającego o rozpoczęciu prac na terenie Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 10 dni.

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Innowacyjna modułowa technologia napędowo-manewrowa statku śródlądowego o zdolności do samodzielnego schodzenia z mielizny i precyzyjnego manewrowania we wszystkich kierunkach elementem reaktywacji regularnej żeglugi towarowej i pasażerskiej na rzece Wiśle i innych płytkich rzekach

Numer oferty: 10/RJO5-CITT/2018/4775

Przedmiot:

  • 1: Przeprowadzenie analiz wielokryterialnych wariantów projektowych dla pięciu kadłubów statków rzecznych o innowacyjnych właściwościach kształtowo – napędowych, wstępnie zaprojektowanych przez Zlecającego
  • 2: Przeprowadzenie i opracowanie zadań obliczeniowych
  • 3: Przeprowadzenie analiz wytrzymałości globalnej i lokalnej kadłubów metodą elementów skończonych przy użyciu systemów NASTRAN i ANSYS.
  • 4: Badanie zużywania elementów pędników oraz konstrukcji podwodzia kadłuba w warunkach oddziaływania strug wodnych zawierających frakcje zawiesin kruszyw występujących na dnie rzeki (np. kwarc) – poprzez badania podstawowych i złożonych procesów zużywania części maszyn w technice transportowej: procesy erozji kawitacyjnej w środowiskach wodnych i niewodnych, procesy tribologiczne, procesy korozyjne.
  • 5: Opracowanie metod i systemów pomiarowych niezbędnych do przeprowadzenia projektu
  • 6: Opracowanie badań technologicznych

Nazwa Zamawiającego: Aquila Yachts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Termin składania ofert: 27-06-2018

Termin wykonania usługi: jak w ogłoszeniu

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły na stronie internetowej pod tym linkiem.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapytanie Ofertowe nr 1/2017 w ramach projektu pt. „Niezatapialna jednostka pływająca o napędzie hybrydowym i z nowoczesną linią dna w układzie katedralnym”

Numer oferty: 10/RJO5-CITT/2018/4752

Przedmiot:

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczych w zakresie opracowania rzeczywistego modelu prototypu kadłuba oraz nadbudówki wraz z niezbędnymi formami zgodnie z projektem zamawiającego i dołączoną w załączniku pełną treścią zapytania.

Nazwa Zamawiającego: Infinitum Krzysztof Pustelnik

Termin składania ofert: Oferta powinna być przesłana do 25.06.2018 do końca dnia na adres email: infinitum-marine@wp.pl
Oferta musi być podpisana i przysłana w formie skanu.

Termin wykonania usługi: zgodnie z pełną treścią zapytania wraz z załącznikami

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły na stronie internetowej pod tym linkiem.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przeprowadzenie badań nad optymalnym układem elektroniki

Numer oferty: 1108560

Przedmiot:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest przeprowadzenie badań polegających na sprawdzeniu wzajemnego wpływu urządzeń (modułów) radiowych pracujących na różnych częstotliwościach w celu uzyskania optymalnych warunków pracy elektroniki dla systemu do zarządzania urządzeniami HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning). Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC.

Nazwa Zamawiającego: VEMMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: 31-05-2018

Termin wykonania usługi:

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły oferty.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przeprowadzenie badań nad określeniem wrażliwości na pola elektryczne i magnetyczne

Numer oferty: 1108570

Przedmiot:

a) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/EU na podstawie zharmonizowanych z nią norm dla urządzeń radiowych zasilanych bateryjnie oraz napięciem przemiennym jednofazowym 230V w celu określenia wrażliwości na pola elektryczne i magnetyczne, weryfikacji wrażliwości na zakłócenia pochodzące z innych interfejsów oraz weryfikacja integralności sygnałowej. Planowane do przeprowadzenia badania dotyczą następujących urządzeń wchodzących w skład systemu do zarządzania urządzeniami HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning):
– inteligentny termostat wraz z centralą sterującą – urządzenie zasilane z ładowarki sieciowej
z wbudowaną baterią, komunikujące się drogą radiową;
– głowica termostatyczna – urządzenie zasilane bateryjnie z możliwością ładowania, komunikujące się drogą radiową;
– sterownik klimatyzacji – urządzenie zasilane z ładowarki sieciowej z wbudowaną baterią, komunikujące się drogą radiową.
– sterownik pieca – urządzenie zasilane napięciem przemiennym jednofazowym 230V, komunikujące się drogą radiową.
– czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi/okna z wbudowanym czujnikiem temperatury i wilgotności – urządzenie zasilane bateryjnie z możliwością ładowania, komunikujące się drogą radiową.
– czujnik ruchu z wbudowanym czujnikiem temperatury i wilgotności – urządzenie zasilane bateryjnie z możliwością ładowania, komunikujące się drogą radiową.
W wyniku wykonanej usługi, Wykonawca opracuje sprawozdanie z przeprowadzonych badań kompatybilności elektromagnetycznej.
Zamówienie jest realizowane, w związku z realizacją przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) w domach i mieszkaniach, mającego możliwość integracji z obecnie istniejącymi systemami automatyki domowej oraz umożliwiającego znaczącą redukcję wydatków na energię przez użytkowników domowych, przy zachowaniu komfortu termicznego.

Nazwa Zamawiającego: VEMMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: 31.05.2018

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły oferty.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Określenie biodegradowalności prototypu produktowego oraz jego cech fizykochemicznych mogących mieć wpływ na jego właściwości toksykologiczne i ekotoksykologiczne.

Numer oferty: 1108384

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi w oparciu o umowę na wykonanie badań prototypu produktowego,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”, do niniejszego ogłoszenia.

Nazwa Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: 01-06-2018

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły oferty.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –