Innovation on demands to baza ofert współpracy, prac B+R i usługowych, specjalnie wyselekcjonowanych pod kątem możliwości realizacji przez zespoły naukowe Politechniki Śląskiej, administrowana przez Zespół Biura Obsługi Zleceń CITT.

Szczegóły ofert dostępne są w Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy S. Banacha 7, pod numerem telefonu 32 400 34 07.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dostawa i budowa stanowiska badawczego do wstępnego oczyszczania strumienia ścieków

Numer oferty: 9/RJO5-CITT/2017

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów i budowa „Stanowiska badawczego do wstępnego oczyszczania strumienia ścieków” do prac badawczo-rozwojowych

Nazwa Zamawiającego: EKOENERGETYKA – POLSKA Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 15.12.2018

Termin wykonania usługi: 120 dni, w tym:
• Opracowanie projektu technicznego stanowiska i wytycznych do przygotowania pomieszczenia dla stanowiska wraz z wytycznymi dotyczącymi przyłącza energii elektrycznej oraz posadowienia urządzeń: do 30 dni kalendarzowych (liczone od daty zawarcia umowy),
• Ocena i akceptacja projektu stanowiska, lub zgłoszenie uwag: do 10 dni roboczych (liczone od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego). W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu,
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej postępu prac u Wykonawcy po upływie 60 dni licząc od daty zawarcia umowy,
• Wykonawca poinformuje Zamawiającego o rozpoczęciu prac na terenie Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 10 dni.

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapytanie ofertowe: Na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów

Numer oferty: 66

Przedmiot:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów zgodnie ze specyfikacją techniczną, szczegółowo opisaną w Części II Regulaminu – opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest m.in.:
1. Zakres 1: Stworzenie narzędzi do udostępniania i prezentacji danych.
Rozbudowa oraz modernizacja całej platformy slaskie.travel o nowe funkcje i narzędzia
z zachowaniem istniejących funkcjonalności. Dodanie mechanizmów bezpiecznej dwukierunkowej synchronizacji danych, przystępnego udostępnienia wybranych danych w uniwersalnych formatach na stronach zewnętrznych serwisów. Wymieniona modernizacja wymaga przemodelowania bazy danych serwisu slaskie.travel oraz usługi sieciowej webserwice API. Modyfikacja interfejsu, szablonu strony głównej oraz szablonów dla podserwisów do wersji responsywnej.
2. Zakres 2: Aplikacja mobilna.
Opracowanie i wykonanie systemu aplikacji mobilnych odpowiadających istniejącym serwisom tematycznym slaskie.travel z możliwością samodzielnego tworzenia kolejnych aplikacji tematycznych w przyszłości. System aplikacji mobilnych uruchomiony zostanie na trzy platformy systemowe (Android, iOS, Windows). Oprócz udostępniania treści, system aplikacji będzie zawierał szeroki zakres dodatkowych funkcjonalności multimedialnych i planistycznych, ułatwiających dostęp do informacji i wspomagających użytkownika od etapu planowania, do aktywnego odwiedzania miejsc na terenie województwa śląskiego.
3. Zakres 3: Digitalizacja zasobów.
Przewiduje się wykonanie digitalizacji zasobów kulturowych dla 30 miejsc/obiektów, obejmujących łącznie 100 minut materiału multimedialnego. Materiał będzie zgromadzony z wykorzystaniem technologii VR (Virtual Reality, tzn. wirtualna rzeczywistość) oraz AR (Augmented Reality, tzn. rozszerzona rzeczywistość), materiały filmowe 360 stopni, filmowanie z drona. Zakres prac będzie obejmował: opracowanie scenariuszy, przygotowanie materiału filmowego, montaż i czynności obróbki i korekty graficznej, tak aby wynikowy materiał był wysokiej jakości zarówno na poziomie merytorycznym, jak i technologicznym (technicznym).
4. Zakres 4: Wyposażenie.

Nazwa Zamawiającego: Śląska Organizacja Turystyczna

Termin składania ofert: 26.02.2018

Termin wykonania usługi: 24 miesiące od podpisania umowy.

Dodatkowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/66

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt innowacyjnej instalacji obiegu cieplnego w browarze rzemieślniczym z kondycjonowaniem pomieszczeń

Numer oferty: 335

Przedmiot:

Wykonanie projektu oraz planu jego wdrożenia związanego z innowacją procesową dążącą do maksymalizacji efektywności energetycznej obiegu cieplnego procesów technologicznych w obiekcie „Złoty pies” poprzez zmniejszenie energochłonności, oraz zastosowanie kogeneracyjnych układów i rekuperacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu lub polepszeniu właściwości wytwarzanych produktów.

Nazwa Zamawiającego: Śląska Organizacja Turystyczna

Termin składania ofert: do dnia 10-02-2018

Termin wykonania usługi:  do 10.02.2018

Dodatkowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/335

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –