biuro obsługi zleceń

Innovation on demands to baza ofert współpracy, prac B+R i usługowych, specjalnie wyselekcjonowanych pod kątem możliwości realizacji przez zespoły naukowe Politechniki Śląskiej, administrowana przez Zespół Biura Obsługi Zleceń CITT.

Szczegóły ofert dostępne są w Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy S. Banacha 7, pod numerem telefonu 32 400 34 01.

* * *

Usługi badawczej dla projektu „Innowacyjne dodatki do tworzyw sztucznych, zmniejszających potencjalne niebezpieczeństwo zatrucia toksycznymi gazami w pomieszczeniach w wypadku pożaru”

Numer oferty: oferta zew.

Przedmiot (-):

 1. Analiza ilości gazu powstającego w wyniku zapłonu wzorcowych tworzyw sztucznych.

Pierwszym zagadnieniem badawczym jest analiza substancji szkodliwych emitowanych w momencie pożaru. Znane jest wiele opracowań dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń wynikających z palenia się materiałów organicznych. Jednakże z uwagi na specyfikę produktów tworzywowych i meblarskich należy mieć na uwadze, że każda partia produktów może posiadać indywidualny skład jakościowy i ilościowy. Dlatego też aby uzyskać wiarygodne wyniki dla eksperymentów konieczne jest ustalenie ilości gazów jako wzorca, który posłuży jako tło do dalszych analiz.

Osiągnięty efekt/Kamień milowy: Opracowanie bazy know how na podstawie próbnych spalań materiałów organicznych (zwłaszcza polimerów) występujących w mieszkaniach/biurach/zakładach przemysłowych

 1. Przygotowanie zbrojenia, składającego się z części polimerowej i tlenków nieorganicznych, do kompozytu

Proponowane rozwiązanie bazować będzie na materiałach o zdolności adsorpcji i katalitycznej neutralizacji wybranych gazów. Prowadzone działania z zakresu badań i rozwoju polegać będą na optymalizacji parametrów otrzymywania w tym składu jakościowego i ilościowego oraz stopnia rozdrobnienia.

 

Osiągnięty efekt/Kamień milowy: przygotowanie zbrojenia

 1. Karbonizacja przygotowanego zbrojenia

Proponowany etap karbonizacji powieniene doprowadzić do zwiększenia zdolności adsorpcyjnej materiału, a co za tym idzie do immobilizacji gazu i umożliwienia bardziej wydajnej neutralizacji czynników niebezpiecznych.

Osiągnięty efekt/Kamień milowy: Uzyskanie karbonizowanych modyfikatorów zawierających tlenki nieorganiczne

 1. Weryfikacja właściwości sorpcyjnych opracowanych rozwiązań

Opracowane materiały zostaną poddane analizie, dzięki której możliwa będzie weryfikacja ich zdolności neutralizacji substancji szkodliwych. Wyniki względne zostaną otrzymane dzięki wartościom uzyskanym w ramach pierwszego osiągniętego kamienia milowego.

Osiągnięty efekt/Kamień milowy: Uzyskanie wyników badań weryfikujących tezy stawiane w ramach prac badawczo rozwojowych i określających aplikacyjność proponowanego rozwiązania

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości:

 • Składania ofert częściowych
 • Składania ofert wariantowych

Nazwa Zamawiającego: NON-TOXIC POLYMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: do 17.07.2019 r. godz. 12:00

Termin wykonania usługi:

– rozpoczęcie: nie prędzej niż 18 lipca 2019

– zakończenie: nie później niż 28 sierpnia 2019

Dodatkowe informacje: Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt z CITT, które udziela szerszych informacji.

* * *

Wykonanie badań laboratoryjnych wytrzymałości konstrukcji murowych na parcie wiatru

Numer oferty: 19600

Przedmiot (skrócony):

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza mająca na celu wykonanie badań laboratoryjnych wytrzymałości konstrukcji murowych na parcie wiatru.
Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa, celem przekazania pełnego opisu technicznego przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kontakt z oferentami.
Pełen opis techniczny przedmiotu zamówienia będzie wysłany do potencjalnego oferenta, który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych w nim informacji.

Nazwa Zamawiającego: SYSTEM 3E S.A.

Termin składania ofert: do 15.07.2019 r. 

Termin wykonania usługi: 6 m. od podpisania umowy
Dodatkowe informacje: Link do pełnej treści ogłoszenia

* * *

Wykonanie badań laboratoryjnych wytrzymałości sejsmicznej konstrukcji murowych

Numer oferty: 19594

Przedmiot (skrócony):

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza mająca na celu wykonanie badań laboratoryjnych wytrzymałości sejsmicznej konstrukcji murowych.
Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa, celem przekazania pełnego opisu technicznego przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kontakt z oferentami.
Pełen opis techniczny przedmiotu zamówienia będzie wysłany do potencjalnego oferenta, który zobowiąże się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych w nim informacji.

Nazwa Zamawiającego: SYSTEM 3E S.A.

Termin składania ofert: do 15.07.2019 r. 

Termin wykonania usługi: 6 m. od podpisania umowy
Dodatkowe informacje: Link do pełnej treści ogłoszenia

* * *

Wykonanie opinii o innowacyjności

Numer oferty: oferta własna

Przedmiot (skrócony):

Wykonanie opinii o innowacyjności na potrzeby wniosku o dofinansowanie składanego w RPO Województwa Świętokrzyskiego gdzie definicja innowacyjności mówi o konieczności wprowadzenia na rynek innowacyjności produktowej lub procesowej, której nowe lub znacząco ulepszone rozwiązania nie są stosowane dłużej niż 3 lata.

Możliwe tematy współpracy:

 1. System niwelacji terenu Leica wykorzystywany do przygotowania terenu pod ułożenie nawierzchni. System MCP 80 3D TPS wraz z POL-PLANER 2,40 m z zawiesiem wraz z TACHIMETREM ICON ICR 80-2 wraz z tabletem PANASONIC CC80 LRBTM – full opcja ICON OFFICE
 2. System niwelacji terenu Leica wykorzystywany do prac ziemnych koparki. System 3D na koparki podwójny GPS iCONExcavate–iXE3
 3. Komora hiperbaryczna o najnowszych rozwiązaniachSystem podstawowy na spycharki iCONGrade –iGD4SP ready. Odbiornik GNSS LeicaiCG70
 4. Produkcja systemów ogrodzeń o wielostopniowym zabezpieczeniu antywłamaniowym
 5. Produkcja modułowych restauracji kontenerowych
 6. Usługa powlekania pojazdów folią w płynie
 7. Nowoczesny sprzęt stomatologiczny. Cerec Ac Primescan+UPS (pozwalający pracować na baterii ponad 1 godzinę)+Connect SW 5,Cerec SW 5,Cerec Pro Module and Cerec Connect Case Center Inbox license.Komputer iMAC PRO
 8. Salon kosmetyczny tylko dla mężczyzn – turystyka prozdrowotna
 9. Usługi budowlane/obsługi terenów zielonych z wykorzystaniem ładowarki wielofunkcyjnej z wymiennym osprzętem – Ładoarka Multione

Nazwa Zamawiającego: Euro Consulting

Termin składania ofert: do 01.07.2019 r. 

Termin wykonania usługi: do 20.07.2019 r.
Dodatkowe informacje: CITT pomaga w opracowaniu oferty oraz uruchomieniu pracy na PŚ.

* * *

Zakup usług wykonania i badania próbek

Numer oferty: 19393

Przedmiot (skrócony):

Przedmiotem Zamówienia jest zakup usług wykonania i badania próbek z detali produkcyjnych wytwarzanych na linii produkcyjnej do produkcji rur krótkich.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie próbek z detali produkcyjnych oraz następujące badania:
– badania wizualne VT i badania penetracyjne PT – maksimum 30szt. próbek
– badania radiograficzne spoin- maksimum 180szt.próbek
– badania metalograficzne – maksimum 180szt. próbek
– pomiar rozkładu mikrotwardości- maksimum 180szt. próbek
– rozciąganie statyczne- maksimum 180szt. próbek
– badanie SWC- maksimum 5szt. próbek
– badanie dyfrakcji XRD- maksimum 5szt. próbek
Ilości próbek dotyczące poszczególnych badań, o których mowa powyżej mogą ulec zmniejszeniu, w przypadku jeśli będzie to uzasadnione przebiegiem Projektu B+R realizowanego przez Zamawiającego, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

Nazwa Zamawiającego: ROCH Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 12.07.2019 r. 

Termin wykonania usługi: do 31.12.2020 r.
Dodatkowe informacje: na stronie Bazy Konkurencyjności

* * *

Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie opracowania optymalnej technologii pomiaru objętości gazu w butli; technologii komunikacyjnych zapewniających przesyła danych z czujnika do systemu centralnego; budowę prototypowego sytemu gromadzenia, analizowania i transferu danych z czujników oraz do/z butlomatów oraz budowę systemu centralnego; jak również przeprowadzenie kompleksowego testu działania systemu na sieci prototypowych butlomatów

Numer oferty: 1188685

Przedmiot (skrócony):

Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie opracowania optymalnej technologii pomiaru objętości gazu w butli; technologii komunikacyjnych zapewniających przesył danych z czujnika do systemu centralnego; budowę prototypowego sytemu gromadzenia, analizowania i transferu danych z czujników oraz do/z butlomatów oraz budowę systemu centralnego; jak również przeprowadzenie kompleksowego testu działania systemu na sieci prototypowych butlomatów.

Nazwa Zamawiającego: NOA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: 09.07.2019 r. 

Termin wykonania usługi:do 31.03.2021 r.
Dodatkowe informacje: na stronie Bazy Konkurencyjności

* * *

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/P.R/2019/ RPO WSL _Podwykonawstwo – rozwój jądra programu

Numer oferty: 1188731

Przedmiot (skrócony):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac rozwojowych – Podwykonawstwo – rozwój jądra programu

Nazwa Zamawiającego: AUTOMATION DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: 07.07.2019

Termin wykonania usługi: do dn. 31.07.2020 r.
Dodatkowe informacje: na stronie Bazy Konkurencyjności

* * *

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii nie bierze odpowiedzialności za treść ofert zewnętrznych publikowanych na portalu.
do góry