Innovation on demands to baza ofert współpracy, prac B+R i usługowych, specjalnie wyselekcjonowanych pod kątem możliwości realizacji przez zespoły naukowe Politechniki Śląskiej, administrowana przez Zespół Biura Obsługi Zleceń CITT.

Szczegóły ofert dostępne są w Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy S. Banacha 7, pod numerem telefonu 32 400 34 07.

* * *

informujemy, że firma UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o. ogłosiła przetargi. Poniżej przesyłam linki do zapytań ofertowych, które zostały upublicznione w bazie konkurencyjności.

 

Bardzo prosimy o składanie ofert w wyznaczonych terminach oraz zgodnie z wymaganiami zapytań ofertowych.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12156

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12157

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12159

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12164

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12160

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12161

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12162

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12165

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12163

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12158

* * *

Opracowanie nowego lub ulepszenie istniejącego modelu termosu służącego do bezpośredniego picia świeżo zaparzonych herbat i ziół w formie sypkiej.

Numer oferty: 9833

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowe lub ulepszonego „Yerbomosu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
W ramach usługi mają zostać przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których ma zostać opracowany nowy „Yerbomos”. Należy włączyć końcowych użytkowników w proces opracowywania nowe produktu.

Nazwa Zamawiającego: Venusti sp. z o.o. sp.k.

Termin składania ofert: 12.11.2018

Termin wykonania usługi: 6 m-cy od daty podpisania umowy
Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT oraz pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zakup usługi badawczej w ramach realizacji prac B+R w projekcie pt. ” Opracowanie technologii wytwarzania oraz wdrożenie do produkcji aparatów kierujących lotniczej turbiny niskiego ciśnienia.” planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR, „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów.

Numer oferty: 1135954

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w charakterze podwykonawcy w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania oraz wdrożenie do produkcji aparatów kierujących lotniczej turbiny niskiego ciśnienia” planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r., „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów.

Nazwa Zamawiającego: CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Termin składania ofert: 30.11.2018

Termin wykonania usługi: 24- m-cy od daty podpisania umowy
Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT oraz pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7870

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Opracowanie receptury składu chemicznego termitu i technologii procesu spawania termitowego

Numer oferty: 7330

Przedmiot:

Celem zaangażowania podwykonawcy jest opracowanie receptury składu chemicznego termitu i technologii procesu spawania termitowego w celu zastosowania spawania termitowego do konstrukcji żurawi wieżowych podczas trwania II etapu naszego projektu od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

Nazwa Zamawiającego: Krupinski Cranes Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 14.11.2018

Termin wykonania usługi: do 30.06.2019
Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT oraz pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7330

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pakiet testów laboratoryjnych dla wymiennika ciepła R744

Numer oferty: 7330

Przedmiot:

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn.” Innowacyjne wymienniki ciepła z naturalnym czynnikiem chłodzącym CO2 – przełomowe technologie dostosowane do pojazdów elektrycznych.” w ramach działania Działania 1.2 Sektorowe programy B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Zamówienie dotyczy wykonania pakietu 5 testów laboratoryjnych dla wymiennika ciepła R744.

Nazwa Zamawiającego: VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: 03.11.2018

Termin wykonania usługi: październik 2018 – czerwiec 2019
Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT oraz pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1140729

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Opracowania technologii przemysłowego recyklingu zużytych baterii i akumulatorów litowych.

Numer oferty: 1140962

Przedmiot:

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie receptur środków smarnych, olejów oraz dodatków do zastosowań w branży motoryzacyjnej dla nowoczesnych pojazdów samochodowych
z wykorzystaniem własnych surowców selektywnie zbieranych i regenerowanych olejów mineralnych o wysokiej lepkości stanowiących bazę oraz dodatków uszlachetniających własnej produkcji wg własnych technologii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, działanie 1.2: Sektorowe Programy B+R, Firma Chemnaft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia.

Nazwa Zamawiającego: CHEMNAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Termin składania ofert: 02.11.2018

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 31.05.2019 r.
Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT oraz pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1140962

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dostawa i budowa stanowiska badawczego do wstępnego oczyszczania strumienia ścieków

Numer oferty: 9/RJO5-CITT/2018

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów i budowa „Stanowiska badawczego do wstępnego oczyszczania strumienia ścieków” do prac badawczo-rozwojowych

Nazwa Zamawiającego: EKOENERGETYKA – POLSKA Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 15.12.2018

Termin wykonania usługi: 120 dni, w tym:
• Opracowanie projektu technicznego stanowiska i wytycznych do przygotowania pomieszczenia dla stanowiska wraz z wytycznymi dotyczącymi przyłącza energii elektrycznej oraz posadowienia urządzeń: do 30 dni kalendarzowych (liczone od daty zawarcia umowy),
• Ocena i akceptacja projektu stanowiska, lub zgłoszenie uwag: do 10 dni roboczych (liczone od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego). W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu,
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej postępu prac u Wykonawcy po upływie 60 dni licząc od daty zawarcia umowy,
• Wykonawca poinformuje Zamawiającego o rozpoczęciu prac na terenie Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 10 dni.

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –