Innovation on demands to baza ofert współpracy, prac B+R i usługowych, specjalnie wyselekcjonowanych pod kątem możliwości realizacji przez zespoły naukowe Politechniki Śląskiej, administrowana przez Zespół Biura Obsługi Zleceń CITT.

Szczegóły ofert dostępne są w Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy S. Banacha 7, pod numerem telefonu 32 400 34 07.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dostawa i budowa stanowiska badawczego do wstępnego oczyszczania strumienia ścieków

Numer oferty: 9/RJO5-CITT/2017

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów i budowa „Stanowiska badawczego do wstępnego oczyszczania strumienia ścieków” do prac badawczo-rozwojowych

Nazwa Zamawiającego: EKOENERGETYKA – POLSKA Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 15.12.2018

Termin wykonania usługi: 120 dni, w tym:
• Opracowanie projektu technicznego stanowiska i wytycznych do przygotowania pomieszczenia dla stanowiska wraz z wytycznymi dotyczącymi przyłącza energii elektrycznej oraz posadowienia urządzeń: do 30 dni kalendarzowych (liczone od daty zawarcia umowy),
• Ocena i akceptacja projektu stanowiska, lub zgłoszenie uwag: do 10 dni roboczych (liczone od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego). W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu,
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej postępu prac u Wykonawcy po upływie 60 dni licząc od daty zawarcia umowy,
• Wykonawca poinformuje Zamawiającego o rozpoczęciu prac na terenie Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 10 dni.

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapytanie Ofertowe nr 2/2018 dot. przeprowadzenia usług badawczych na rzecz Solid Solutions Sp.z o.o. w ramach projektu pt. „Freengo PRT- innowacyjny nowatorski system indywidualnej komunikacji publicznej średniego/dużego miasta w oparciu o pojazdy elektryczne sterowane komputerowo przeznaczone do poruszania się po specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych trasach” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Numer oferty: 2517

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza na rzecz Solid Solutions Sp.z o.o. w ramach projektu pt. „Freengo PRT- innowacyjny nowatorski system indywidualnej komunikacji publicznej średniego/dużego miasta w oparciu o pojazdy elektryczne sterowane komputerowo przeznaczone do poruszania się po specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych trasach” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zgodnie z treścią zapytania dołączonego w załączniku

Nazwa Zamawiającego:SOLID SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: 30.04.2018

Termin wykonania usługi:

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły oferty.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Opracowanie automatycznego systemu do produkcji teczek o zwiększonej wytrzymałości.

Numer oferty: 2378

Przedmiot:

1. Opracowanie technologii zapewniającej zwiększenie wytrzymałości krawędzi głównych teczki na wielokrotne zginanie (otwieranie i zamykanie teczki). Minimalny wzrost tego parametru musi wynosić co najmniej 300% wielkości bazowej. Wielkością ocenianą będzie liczba symulowanych otwarć i zamknięć teczek zanim ulegnie ona całkowitemu uszkodzeniu.
Pomiar wykonany powinien być zgodnie z odpowiednią normą bądź procedurą wewnętrzną. Użyta technologia nie może zmienić dotychczasowych funkcjonalności teczki.
2. Opracowanie urządzenia do automatycznego montażu wąsów skoroszytowych do zadrukowanych teczek.

Nazwa Zamawiającego: Hurtowa Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze

Termin składania ofert: 28.04.2018

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły oferty.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą zaprojektowania linii technologicznej do produkcji i regeneracji monolitycznych narzędzi skrawających

Numer oferty: 2312

Przedmiot:

Wybrany Wykonawca zostanie zaangażowany do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych objętych projektem Zamawiającego.
Celem projektu jest:
1. Koncepcja i badania symulacyjne linii technologicznej (składającej się ze szlifierki ze zrobotyzowanym magazynem do wymiany przedmiotów obrabianych oraz maszyny do ich pomiarów).
2. Poszerzenie oferty o innowacyjne narzędzia specjalne, zwłaszcza w oparciu o własne innowacyjne konstrukcje.
3. Opracowanie wybranych zagadnień technologii szlifowania.
4. Badanie jakości partii próbnej wyrobów (regenerowanych monolitycznych narzędzi skrawających).
5. Uruchomienie stanowiska pomiarowego wykonywanych produktów.

Nazwa Zamawiającego: RADMET Jerzy Radojewski

Termin składania ofert: 28.04.2018

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły oferty.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą projektowania innowacyjnej konstrukcji nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych w lasach państwowych z wykorzystaniem materiałów odpadowych

Numer oferty: 2428

Przedmiot:

Celem projektu jest zaprojektowanie innowacyjnej konstrukcji nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych w lasach państwowych, która zwiększy ich trwałość (wydłuży czas użytkowania) oraz będzie odporna na specyficzne warunki ruchu (intensywny ruch pojazdów o bardzo dużym obciążeniu przez bardzo krótki okres – wycinka drzew, znikomy ruch o bardzo małym obciążeniu przez resztę okresu eksploatacyjnego).

Nazwa Zamawiającego: TRANS MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH S A

Termin składania ofert: 28.04.2018

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły oferty.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą opracowania technologii produktywnego wytwarzania form ciśnieniowych z zastosowaniem systemu nadzorowania procesu obróbkowego na bazie metod sztucznej inteligencji.

Numer oferty: 2323

Przedmiot:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produktywnego wytwarzania form ciśnieniowych z zastosowaniem systemu nadzorowania procesu obróbkowego na bazie metod sztucznej inteligencji.
W ramach badań przemysłowych zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:
1. Opracowanie systemu on-line monitorowania i diagnozowania procesu obróbki form, opartego na metodach sztucznej inteligencji.
2. Redukcja drgań w układzie obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie wpływająca na poprawę jakości obrobionej powierzchni i zmniejszenie intensywności zużycia narzędzi skrawających.
3. Poprawa efektów ekonomicznych obróbki w wyniku wzrostu trwałości ostrza i wzrostu wydajności produkcji.

Nazwa Zamawiającego: GTS Grzegorz Stawiński

Termin składania ofert: 28.04.2018

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły oferty.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o.

Numer oferty: 2440

Przedmiot:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania szaf modułowych z materiałów o zmiennej grubości” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa Zamawiającego: Metalkas Sp. z o.o

Termin składania ofert: 27.04.2018

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły oferty.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu koncepcji doboru czujników promieniowania IR (Infrared Radiation) spełniających wymagania systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem

Numer oferty: 1099315

Przedmiot:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu koncepcji doboru czujników promieniowania IR (Infrared Radiation) spełniających wymagania systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem. Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem.

Nazwa Zamawiającego: „INŻYNIERIA MASZYN KLIMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: 26.04.2018

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły oferty.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –