Informatorium o dotacjach

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców

Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 dedykowany jest przedsiębiorstwom, spółkom celowym/spin-off ustanawianym przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwom, konsorcjom przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcjom przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółkom celowym uczelni), konsorcjom przedsiębiorstw i instytutów badawczych, oraz konsorcjom przedsiębiorstw.

Obecna edycja konkursu w ramach Działania 1.2. dysponuje alokacją o wysokości ponad 107 mln zł. Nabór zaplanowano od 31.07. do 30.09.2019 r.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkie podmioty, zainteresowane tworzeniem lub rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego jak również wsparciem prac B+R w przedsiębiorstwach. W trakcie warsztatów omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

W celu wzięcia udziału w spotkaniach prosimy o rejestrację na stronie www.scp-slask.pl (link https://scp-slask.pl/wydarzenia/) w zakładce Szkolenia. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Osoby do kontaktu:  Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.

Terminy i miejsca spotkań realizowanych we wszystkich Subregionach Województwa Śląskiego.

9.07.2019. Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,

11.07.2019. Rybnik, Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro), ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,

16.07.2019. Bielsko-Biała, Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza (sala konferencyjna, I piętro), ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała,

18.07.2019. Sosnowiec, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, (aula I piętro), ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

***

Działanie 1.2. „Silesia pod błękitnym niebem”

„Zadbaj o czyste powietrze. Sięgnij po dofinansowanie „Silesia pod błękitnym niebem”.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie o dofinansowanie w ramach działania 1.2. „Silesia pod błękitnym niebem”.

To dofinansowanie unijne do działań badawczych i wdrożeniowych,  dedykowane przedsiębiorstwom oraz jednostkom naukowym zainteresowanym realizacją projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków. zanieczyszczeń dla zdrowia.

By umożliwić szeroki udział podmiotom znajdującym się na różnych poziomach gotowości technologicznej, działanie „Silesia pod błękitnym niebem” wdrażane jest we współpracy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na badania przemysłowe realizowane w ramach konsorcjów naukowo – przemysłowych.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje wsparcie na:

– prace rozwojowe w przedsiębiorstwach sektora MŚP i w dużych firmach;

– prace rozwojowe wraz z wdrożeniem w firmach mikro, małych i średnich;

– prace rozwojowe realizowane w konsorcjach naukowo-przemysłowych z możliwością wdrożenia wyników prac w przedsiębiorstwie sektora MŚP.

Alokacja na działanie 1.2. „Silesia pod błękitnym niebem” w części wdrażanej przez ŚCP wynosi 50.000.000 zł

Środki przeznaczane są na badania naukowe w takich obszarach jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport oraz medycyna.

Pierwsza edycja konkursu „Silesia pod błękitnym niebem” prowadzi nabory od 29.11.2018 r. do 28.02.2019 r.

Dlaczego warto zainteresować się konkursem 1.2.”Silesia pod błękitnym niebem”?

– konkurs dotyczy zagadnień kluczowych z punktu widzenia interesów społecznych;

– konkurs daje szanse realizacji projektów badawczych również firmom dużym;

– jest to unikatowa możliwość dla sektora MŚP by w ramach jednego projektu płynnie przejść od prac rozwojowych do działań wdrożeniowych;

– w przypadku realizacji projektu obejmującego zarówno prace rozwojowe jak i wdrożeniowe, firmy sektora MŚP jako wydatki kwalifikowalne mogą ująć również wydatki na prace przedwdrożeniowe;

– wysokość wsparcia wydatków ponoszonych przez sektor MŚP to maksymalnie 45%, wsparcie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez firmy duże to 25%, natomiast jednostki badawcze w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego mogą liczyć na wsparcie nawet 100%.

 

Dokumentacja konkursowa dla działania wdrażanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem https://scp-slask.pl/lsi/nabor/377

Szczegółowych informacji udziela punkt kontaktowy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71/77, e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl .

***

TANGO 3 (Wspólne Przedsięwzięcie NCN i NCBR) – szkolenie dla nauczycieli akademickich pracowników Politechniki Śląskiej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Centrum Zarządzania Projektami zaprasza pracowników na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad wnioskowania w trwającym konkursie TANGO 3.

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Nabór Wniosków prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl, w sposób ciągły do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).

Szkolenie odbędzie się dnia 3 grudnia 2018 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii w godz. 10:30  – 14:00, sala nr 10.
 W ramach szkolenia pracownicy Biura Obsługi Projektów Krajowych przedstawią:
– warunki udziału w konkursie,
– aktualne wytyczne dotyczące konkursu TANGO 3,
– procedury obowiązujące w Uczelni dotyczące składania wniosków TANGO 3.
 W ramach szkolenia pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii  przedstawią:
– praktyczną wiedzę w zakresie sporządzania wniosku aplikacyjnego wraz z prowadzeniem przedmiotowych etapów projektu,
– rolę brokera w konkursie.
Dodatkowo, pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii będą dla Państwa dostępni w celu udzielania zindywidualizowanych porad.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc chętne osoby prosimy o przesłanie zgłoszenie na adres czp1@polsl.pl do dnia 29 listopada 2018.

Serdecznie zapraszamy !!!

***

Konkurs 3/1.1.1/2018 MŚP – Seal of excellance

Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Na co?

B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace

rozwojowe; elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe).

 

Termin naboru wniosków:

3 kwietnia – 28 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00) Konkurs podzielony na rundy.

 

Dofinansowanie:

 

Poziom dofinansowania:

1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

– 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

– 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

– dla średniego przedsiębiorcy:

– 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

– 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

 

2) na realizację prac przedwdrożeniowych:

– pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac,

– usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

 

Inne ważne informacje o konkursie:

 

– Konkurs przeznaczony wyłącznie na projekty, które:

 

1)      zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR oraz

2)    otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont

2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

 

– Informacje podawane we wniosku o dofinansowanie składanym do NCBR muszą dotyczyć

tego samego przedsięwzięcia, które otrzymało certyfikat Seal of Excellence.

 

– Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

 

– Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 3 kwietnia 2018 r.).

Termin oceny wniosków do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków. Budżet konkursu 50 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

 

Pytania można kierować:

– w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres:

konkurs111soe-finanse@ncbr.gov.pl,

– w pozostałych sprawach – na adres mailowy: konkurs111soe@ncbr.gov.pl oraz pod nr

telefonu (0-22) 39 07 210 i (0-22) 39 07 152

 

Organizator konkursu:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

***

TANGO 3

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie realizacji Projektów, wyłonionych w Konkursie TANGO3, wynosi 40 mln zł.

Nabór Wniosków prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl, w sposób ciągły od dnia 14 czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) w podziale na dwa etapy:

  • Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00);
  • Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach internetowych: www.ncbr.gov.pl.

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail: tango-at-ncbr.gov.pl

***

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2018

20.08.2018

Termin składania: 15.10.2018

Kurs Euro 4,3037 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

EUREKA – konkurs 2/2018

Cel konkursu:

wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Data otwarcia naboru wniosków:

20 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje:

 

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-22018/

 

do góry