Projekt „Inkubator Innowacyjności+”otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Członkami konsorcjum realizującego projekt „Inkubator Innowacyjności+” na Politechnice Śląskiej są:

 • Politechnika Śląska (CITT)
 • Spółka Celowa INNOWACJE Politechniki Śląskiej Sp.z o.o. 

Realizacja projektu w ramach konsorcjum opiera się na założeniu, że dzięki doborowi odpowiednich partnerów i zrównoważonemu składowi możliwe będą do osiągnięcia następujące cele strategiczne projektu:

 • promocja osiągnięć naukowych w celu zwiększenie prestiżu Politechniki Śląskiej jako wiodącego ośrodka innowacji prowadzącego aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
 • doskonalenie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie komercjalizacji,
 • monitoring i ukierunkowanie prac B+R z uwzględnieniem realnych potrzeb rynkowych oraz kluczowej roli zabezpieczenia praw własności intelektualnej,
 • podniesienie gotowości wdrożeniowej (TRL) zidentyfikowanych rozwiązań o znacznym potencjale aplikacyjnym w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,
 • inicjowanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym oraz optymalizacja mechanizmów prowadzenia zleceń komercyjnych.

Projekt Współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

 

 Projekt Współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

 

Zadania II+

Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”

Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.

Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:

 • Analiza potrzeb rynku dla identyfikacji tematów prac B+R.
 • Monitorowanie, analiza wyników badań naukowych.
 • Doskonalenie procesu ochrony patentowej dla zidentyfikowanych wyników prac B+R.
 • Stworzenie nowego modelu zarządzania prawami autorskimi wraz z dokumentami prawnymi do obsługi portalu do komercjalizacji wybranych praw autorskich.

Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 80 tys. zł

Zadanie 5. Działalność Brokerów Innowacji.

do góry