Innowacje

 „INNOWACJE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ” spółka z o.o. jest spółką celową uczelni publicznej powołaną w zgodzie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, której jedynym właścicielem jest Politechnika Śląska.

„INNOWACJE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ” spółka z o.o. została zawiązana 24.03.2016 roku. Postanowieniem z dnia 01.06.2016 roku została wpisana do KRS prowadzonego przez X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach pod numerem KRS 0000620462.

Zarząd Spółki: Grzegorz Stacha – Prezes Zarządu
NIP: 631-266-30-50
REGON: 364585010
KRS: 0000620462
Konto bankowe: BGZ BNP Paribas S.A. 94 1600 1172 1842 3754 1000 0001
Kapitał zakładowy 50.000 zł w całości wpłacony

Zadania Spółki Celowej Politechniki Śląskiej

„INNOWACJE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ” spółka z o.o. jest spółką celową uczelni publicznej powołaną w zgodzie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, której główny elementem misji biznesowej jest komercjalizacja pośrednia własności intelektualnej powstałej w Politechnice Śląskiej.

Przedmiotem działalności spółki jest:

 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 • Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • Badanie rynku i opinii publicznej,
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • Komercjalizacja własności intelektualnej powstałej w Politechnice Śląskiej.

W 2016r powołano jeden podmiot typu spin-off z udziałem „INNOWACJE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ” spółka z o.o. Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Polgrafen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22.11.2016 r. pod numerem KRS 0000646721

do góry