Gliwice, 11.04.2019r.

Biuro Projektu

Inkubator Innowacyjności 2.0

– – – – –

Politechnika Śląska

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Beneficjent)

 

na podstawie listy rankingowej wniosków złożonych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0 z dnia 27.03.2019r.

 

Ogłasza nabór prac przedwdrożeniowych do projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

 

Wnioski na dofinansowanie prac należy złożyć do 30.04.2019r. w formie drukowanej wg załącznika numer 1 dostępnego na stronie internetowej CITT (w ostatnim dniu do godziny 16:00).

Beneficjent planuje dofinansować prace przedwdrożeniowe w kwocie łącznej 600 000,00 zł. Jednocześnie Beneficjent zastrzega sobie możliwość zakończenia naboru w terminie wcześniejszym, jeżeli suma budżetów złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach prac przedwdrożeniowych przekroczy dwukrotność planowanego budżetu Beneficjenta.

***

W ramach projektu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na prace przedwdrożeniowe.

O dofinansowanie w ramach prac przedwdrożeniowych mogą ubiegać się twórcy, lub zespoły naukowe w rozumieniu Regulaminu projektu dostępnego na stronie internetowej CITT. Zachęcamy do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych (międzywydziałowych), oraz zespołów, w skład których włączeni zostaną studenci (studiów I-II stopnia i/lub III stopnia).

Do wniosku należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy dla pracy stanowiący załącznik numer 3. Harmonogram powinien zostać przygotowany w sposób rzetelny, odzwierciedlający stan faktyczny planowanych zakupów. Wnioskujący o dofinansowanie w ramach prac przedwdrożeniowych powinni wcześniej dokonać rozeznania cenowego, dostępności materiałowej, form płatności, jak również trybu prowadzenia procedury zakupu planowanych materiałów (zgodnie z Harmonogramem Zamówień Publicznych PŚ oraz otwartymi procedurami Działu Zamówień Publicznych) Informacje dot. otwartych procedur i harmonogramu dostępne są na stronie Działu OZ: http://archiwalna.polsl.pl/adc/htm/komorki/ZamPubl.htm

Zakupy w ramach prac (na podstawie dokumentów przygotowanych przez zespół wykonawczy pracy przedwdrożeniowej), realizuje Beneficjent projektu który decyduje o możliwościach i trybie przeprowadzania procedury, która musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Beneficjent i Wnioskodawcy zobowiązują się do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Załączniki:

 1. Zał. 1. Wzór wniosku o wsparcie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0
 2. Zał. 2. Skala TRL (wersja edytowalna .docx)
 3. Zał. 3. Wzór-harmonogramu rzeczowo-finansowego (wersja edytowalna .xlsx)
 4. Zał. 4. Prezentacja przed Komitetem Inwestycyjnym (wersja edytowalna .pptx)
 5. Zał. 5.1. Wzór sprawozdania merytorycznego (wersja edytowalna .docx)
 6. Zał. 5.2. Wzór sprawozdania finansowego (wersja edytowalna .docx)
 7. Zał. 5.3. Wzór sprawozdania końcowego (wersja edytowalna .docx)

Dodatkowe załączniki:

 1. Regulamin (wersja nieedytowalna .pdf)
 2. Harmonogram towarów i usług podlegających PZP na PŚ na dzień publikacji ogłoszenia (wersja nieedytowalna .pdf)
 3. Karta oceny projektu (.xlsx)
 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja nieedytowalna .pdf)

 

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
do góry