oferta Wydziałów

WYDZIAŁ ARCHITEKTURYEkspertyzy, inwentaryzacje, koncepcje urbanistyczne i architektoniczne, projektowanie wzorów użytkowych

Wydział Architektury współpracuje z firmami i organizacjami samorządu terytorialnego zainteresowanymi poszukiwaniem nowych rozwiązań projektowych dla produktów własnych.

Więcej


WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKIRozwiązania z zakresu automatyki, elektroniki i informatyki dedykowane różnym branżom

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oferuje dla przemysłu rozwiązania ukierunkowanie na wdrażanie nowoczesnych technologii, będących praktyczną odpowiedzią na rosnącą konkurencyjność branży, pozwalających zwiększyć konkurencyjność oferty przedsiębiorstwa i zyskowności prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Specjalistyczna wiedza, nowoczesne laboratoria i znajomość światowych trendów w budownictwie odpowiedzią na potrzeby rynku

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej to wysoko wykwalifikowana kadra naukowa oraz bogate zaplecze badawcze, co zapewnia wysoki poziom badań naukowych. Aktywna wymiana kadry naukowej z uczelniami zagranicznymi oraz znacząca współpraca z przedsiębiorcami są kluczem sukcesu jednostki bazującej na specjalistycznej wiedzy, znajomości światowych trendów w budownictwie, a także realnych potrzeb i możliwości partnerów.

Więcej


WYDZIAŁ CHEMICZNYSzerokie spektrum analiz chemicznych, procesy utleniania, badanie aktywności katalizatorów i sorbentów

Wydział Chemiczny oferuje badania procesów chemicznych dla potrzeb projektów rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców prowadzących zarówno wielko, jak i małotonażową produkcję wyrobów chemicznych.

Więcej


WYDZIAŁ ELEKTRYCZNYOferta dla przemysłu odpowiadająca na potrzeby w zakresie elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, energetyki, informatyki i mechatroniki

Wydział Elektryczny to zespół wykwalifikowanej kadry w tej dziedzinie. Eksperci zapewniają szybki i profesjonalne wykonanie prac badawczo-usługowych.

Więcej


WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGIIZaawansowane technologie i materiały dla górnictwa

Wydział prowadzi badania naukowe w obszarach górnictwa i geologii. Zajmuje się kompleksowo badaniami obejmującymi eksploatację górniczą , maszynami górniczymi oraz szeroko pojętymi procesami występującymi w górnictwie.

Więcej


INSTYTUT FIZYKISzerokie spektrum wiedzy – od fizyki jądrowej i ciała stałego po zastosowania nanostruktur, nanotechnologii, struktur półprzewodnikowych, kryształów fotonicznych w nauce i technice

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne to interdyscyplinarny zespół pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej fizyki stosowanej. Wiedza ekspercka oraz obecność wysoko wyspecjalizowanej bazy aparaturowej czyni Instytut Fizyki godnym partnerem do współpracy w projektach naukowo-badawczych, jak i wdrożeniowych.

Więcej


WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ


Odpowiedź na współczesne potrzeby poszukiwania nowych i doskonalenia stosowanych technologii medycznych

Wydział Inżynierii Biomedycznej to interdyscyplinarny zespół naukowców, zorientowany na wykorzystanie osiągnięć techniki w medycynie. Bazując na silnym zapleczu naukowym oraz aparaturowym Wydział Inżynierii Biomedycznej współpracuje z licznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jak również ze szpitalami i firmami oferującymi usługi medyczne.

Więcej


WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII


Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania

Wydział posiada pracowników naukowych o wysokich kompetencjach w zakresie inżynierii materiałowej oraz procesów metalurgicznych. W zakresie inżynierii materiałowej zajmuje się materiałami metalicznymi, ceramicznymi i kompozytowymi oraz materiałami proszkowymi.

Więcej


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKIZaawansowane technologie w służbie energetyce i środowisku

Działalność naukowo-badawcza Wydziału dotyczy szeroko rozumianych zagadnień energetyki, inżynierii i ochrony środowiska oraz biotechnologii.

Więcej


WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJWysocy specjaliści z matematyki i informatyki

Wydział Matematyki Stosowanej posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań naukowych stosowanych w naukach przyrodniczych, przemyśle.

Więcej


WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNYZastosowanie CAD, badania materiałowe, modelowanie układów mechanicznych i procesów przemysłowych, wirtualna i poszerzona rzeczywistość, szybkie prototypowanie, technologie wytwarzania, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, technologie wytwarzania, kształtowania i łączenia

Wydział Mechaniczny-Technologiczny od wielu lat intensywnie rozwija współpracę z przemysłem w obszarach automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn oraz inżynierii materiałowej, jak również z branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Więcej


WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIAOdpowiedź na zróżnicowane potrzeby przedsiębiorstw w obszarze zarządzania

Wydział Organizacji i Zarządzania to zespół ekspertów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania przedsiębiorstwami, zarówno z grupy małych i średnich, jak i dużych.

Więcej


WYDZIAŁ TRANSPORTUBudowa maszyn i pojazdów, transport przemysłowy, systemy informatyczne transportu

Działalność wydziału Transportu obejmuje swoim zakresem tematykę szeroko rozumianego transportu, od budowy i eksploatacji pojazdów, przez logistykę i transport przemysłowy, aż po inżynierię ruchu i systemy transportowe.

Więcej


do góry