Regulamin

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin
Zał. 1. Wzór Wniosku o wsparcie prac przedwdrożeniowych
Załącznik 2. Dziewięciostopowa klasyfikacja gotowości wdrożeniowej TRL
Załącznik 3.1. Wzór sprawozdania finansowego
Załącznik 3.2 Wzór sprawozdania merytorycznego
Załącznik 3.3 Wzór sprawozdania końcowego
Załącznik 4. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Zał. 5. Wzór Prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym

Ogłoszenie o konkursie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii poszukuje innowacyjnych projektów możliwych do zrealizowanych na Politechnice Śląskiej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”.

Wybrane projekty otrzymają wsparcie i możliwość sfinansowania nawet do 80 tys. zł kosztów związanych z dodatkowymi pracami przedwdrożeniowymi lub dostosowawczymi wynalazków do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Termin zgłaszania projektów upłynie 19 czerwca 2017 r.

Projekt „Inkubator Innowacyjności+” otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym na podstawie komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Działania Politechniki Śląskiej wskazane do realizacji w projekcie Inkubator Innowacyjności +, zdecydowanie przyczynią się do zmniejszenia istniejących barier w procesie transferu wiedzy i komercjalizacji technologii. Poprzez szereg działań ukierunkowanych na budowanie i rozwijanie dobrych kontaktów z kluczowymi partnerami tj. środowiskiem naukowym, biznesowym i studenckim nastąpi wzrost świadomości kluczowego znaczenia wiedzy i nauki w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm, wzroście innowacyjności gospodarki kraju i  kreowaniu marki Uczelni. Dzięki finansowemu wsparciu prowadzenia prac przedwdrożeniowych skorelowanych z realnymi potrzebami rynku i odbiorców wyników badań, możliwe będzie stworzenie modelowego procesu transferu opartego na integracji potrzeb biznesowych z kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem środowiska naukowego.

Projekt „Inkubator Innowacyjności+” złożony jest z pięciu kluczowych zadań:
Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii.
Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych.
Zadanie 5. Działalność brokerów innowacji.

Do 19 czerwca 2017 r. czekamy na zgłoszenia innowacyjnych projektów poprzez wypełnienie formularza: LINK

do góry