Szczelny beton o wysokiej odporności na działanie jonów chlorkowych obecnych w środkach do odladzania jezdni do zastosowania w elementach prefabrykowanych strunobetonowych.

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: Poziom 4 – Potwierdzenie technologii w skali laboratoryjnej
  • Status Własności Intelektualnej: know how
  • Opracowanie szczelnego betonu odpornego na działanie agresywnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem korozyjnego oddziaływania chlorków – betonu funkcjonującego w środowisku XA2-XA3, XD3, XC3 wg EN 206-1. W betonie tym zastosowany będzie cement o niższej energochłonności produkcji niż cement portlandzki oraz zawierający w swym składzie surowce odpadowe w postaci żużla. Będzie to tzw. „green concrete” o wysokiej trwałości oraz spełniający wymagania, co do walorów estetycznych (jasna barwa betonu). Jednocześnie beton ten będzie odznaczał się dużą wytrzymałością uzyskiwaną w krótkim czasie, małej wartości skurczu co jest bardzo korzystne w wypadku elementów prefabrykowanych strunobetonowych. Zakres stosowania takiego betonu obejmuje głównie prefabrykowane, strunobetonowe elementy przeznaczone do konstruowania stropów w budynkach o różnorodnej funkcji i konstrukcji np.: stropy garaży wielopoziomowych narażonych na działanie jonów chlorkowych będących składnikiem środków odlodzeniowych.

Autorzy:

  • dr inż. Zofia Szweda
  • dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. Pol. Śl.
  • dr hab. inż. Tomasz Ponikiewski, prof. Pol. Śl.
  • dr inż. Tomasz Jaśniok
  • dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. Pol. Śl.
  • dr inż. Radosław Jasiński
  • dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz

Korzyści z wdrożenia:

Zaletą stosowania projektowanego betonu będzie możliwość świadomego projektowania z uwzględnieniem trwałości oraz łatwego wykonania płyt strunobetonowych bez konieczności wykonywania dodatkowych zabezpieczeń powierzchniowych oraz możliwością dostosowania grubości otuliny betonowej zarówno do wymagań normy ze względu na warunki eksploatacji – klasa środowiska jak i warunków konstrukcyjnych i nośności wykonanych elementów – klasa konstrukcji.
Przyczyni się to do wydatnego zmniejszenia kosztów realizacji i eksploatacji i utrzymania konstrukcji, jednocześnie przyczyniając się do uzyskania korzyści ekologicznych wynikających z ograniczenia środków chemicznych będących składnikiem środków powierzchniowych stosowanych do izolacji płyt.

Zastosowania:

Branża Budowlana: Wytwórnie elementów prefabrykowanych strunobetonowych

Szczegóły techniczne:

Beton o wysokiej odporności na wnikanie jonów chlorkowych obecnych w środkach przeciwoblodzeniowych do produkcji prefabrykowanych płyt strunobetonowych (stosowanych min. w konstrukcjach parkingów i garaży wvklasach środowiska XD3,XC3) produkowany na cementach o niskiej energochłonności produkcji oraz z wykorzystaniem odpadów poprzemysłowych.

Słowa kluczowe:

beton o wysokiej odporności dyfuzyjnej, jony chlorkowe, elementy prefabrykowane strunobetonowe, płyty stropowe typu HC


do góry