Wydział Inżynierii Materiałowej I Metalurgii

Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii posiada pracowników naukowych o wysokich kompetencjach w zakresie inżynierii materiałowej oraz procesów metalurgicznych. Posiada szeroką ofertę badawczą dla przemysłu. Współpracuje z dużymi oraz średnimi i małymi firmami, jak również z branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi.  Posiada dobrze wyposażone, nowoczesne laboratoria badawcze.

Oferta dla przemysłu

 • analiza związków pomiędzy technologią wytwarzania, składem chemicznym oraz strukturą i właściwościami zaawansowanych materiałów inżynierskich;
 • odzysk metali podstawowych i szlachetnych z półproduktów, odpadów przemysłowych, odpadów poużytkowych („urban mining”) wykorzystując metody pirometalurgiczne, hydrometalurgiczne, biometalurgiczne;
 • opracowanie technologii przerobu materiałów odpadowych wpisujących się w gospodarkę cyrkularną;
 • badania materiałowe, w tym:
 • badania fizykochemiczne procesów rozdziału i oczyszczania roztworów,
 • badania rafinacji i modyfikacji metali i ich stopów,
 • badania napięcia powierzchniowego stopów,
 • badania w zakresie wysokotemperaturowej kalorymetrii,
 • badania struktury i składu chemicznego nowoczesnych materiałów inżynierskich oraz powłok prowadzone z wykorzystaniem metod mikroskopii świetlnej, elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i transmisyjnej (STEM), techniki dyfrakcji elektronów wstecznie sprężyście rozproszonych (EBSD) oraz mikroanalizy składu chemicznego przy użyciu spektrometrów z dyspersją energii (EDS) i długości fali (WDS) sprzężonych z mikroskopami elektronowymi,
 • ilościowa ocena mikrostruktury i przełomów z zastosowaniem zaawansowanych metod komputerowych (metod analizy obrazy oraz metalografii i faktografii ilościowej),
 • jakościowa i ilościowa rentgenowska analiza fazowa, pomiar wielkości krystalitów i zniekształceń sieciowych, pomiar naprężeń własnych oraz analiza metodą Rietvelda,
 • pomiary zawartości węgla, siarki, tlenu, azotu i wodoru w materiałach nieorganicznych, w tym stopach metali żelaznych i nieżelaznych oraz ceramice,
 • badania odporności na korozję – badania elektrochemiczne i zanurzeniowe, badania w komorach solnych i w komorze Kesternicha, badania korozji wysokotemperaturowej w agresywnych gazach i w środowisku pary wodnej,
 • badania podstawowych własności wytrzymałościowych – statyczna próba rozciągania, pomiary twardości, udarność,
 • badania odporności na pełzanie i zmęczenie,
 • badania żaroodporności w testach cyklicznego i izotermicznego utleniania,
 • badania odporności na szoki termiczne,
 • badania odporności na korozję siarkową – „hot corrosion”,
 • optymalizacja dotychczas stosowanych i opracowywanie nowych technologii opartych o zasady hydrodynamiki (szczególnie w dziedzinie metalurgii żelaza i stali oraz metali nieżelaznych) w tym:
  • badania modelowe z wykorzystaniem modeli fizycznych urządzeń przemysłowych,
  • symulacje numeryczne procesów hydrodynamicznych (ANSYS-Fluent),
  • modelowanie zjawisk zachodzących przy trójfazowym przepływie przez stałe i ruchome złoża kawałkowe,
  • optymalizacja procesów metalurgicznych wytapiania i odlewania stali w warunkach elektrostalowni oraz stalowni konwertorowo-tlenowej,
  • indukcyjne topienie metali i stopów w próżni (piece VIM oraz ISM),
  • projektowanie procesów i aparatów przemysłu chemicznego i pokrewnych, z zakresu: wymiany ciepła, rekuperacji ciepła, zagęszczania, chłodzenia wód obiegowych, oczyszczania gazów odlotowych, absorpcji, adsorpcji, desorpcji, sedymentacji, suszenia, odpylania, mieszania oraz mokrej mikronizacji materiałów ziarnistych,
  • opracowanie nowych technologiczno-konstrukcyjnych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w przemyśle,
  • opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej maszyn i urządzeń,
  • modernizacja aparatów i linii produkcyjnych,
  • ekspertyzy urządzeń i aparatów przemysłowych,
  • pomiary w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
 • opracowanie technologii:
  • odlewania stopów metali lekkich, w tym głównie Al i Mg,
  • odlewania stopów żarotrwałych na bazie niklu i kobaltu,
  • wytwarzania kompozytów metalowych na bazie aluminium i magnezu zbrojonych cząstkami faz twardych w tym kompozyty gradientowe,
  • wytwarzania kompozytów polimerowych na bazie żywic chemo- i termoutwardzalnych,
  • przetwórstwa tworzyw sztucznych,
  • spawania materiałów konstrukcyjnych,
  • wytwarzania warstw żaroodpornych i odpornych na ścieranie metodami CVD, „out of pack” i proszkowymi,
  • wytwarzania powłok odpornych na ścieranie, zużycie erozyjne i korozję metodami PVD,
  • wytwarzania powłok odpornych na korozję i oddziaływanie płomienia metodami malarskimi,
  • wytwarzania powłok odpornych na korozję metodami zanurzeniowymi,
  • skanowania optycznego 3D i szybkiego prototypowania,
 • doradztwo technologiczne w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania w procesach przetwórstwa odpadów na bazie tworzyw sztucznych;
 • wyznaczanie charakterystyk technologicznej plastyczności materiałów (naprężenia uplastyczniającego i odkształcenia granicznego) w zależności od warunków kształtowania;
 • fizyczne i matematyczne modelowanie procesów przeróbki plastycznej;
 • ocen wpływu warunków kształtowania plastycznego oraz przeróbki cieplno-plastycznej na mikrostrukturę i właściwości użytkowe wyrobów;
 • ekspertyzy materiałowe, określenie przyczyn niszczenia,
 • analiza procesów degradacji struktury i własności elementów konstrukcyjnych instalacji energetycznych.

Film promujący usługi min. Wydziału Inżynierii Materiałowej z zakresu inżynierii materiałowej:

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Zleceń

Tel. (32) 400-34-00

E-mail: biznes[at]polsl.pl

do góry