Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Zaawansowane technologie w służbie energetyce i środowisku

 

 • Systemy kontroli eksploatacji oraz diagnostyki energetycznej elektrowni i elektrociepłowni
 • Zaawansowany audyting energetyczny – zagospodarowanie energii odpadowej;
 • Analizy techniczno-ekonomiczne w energetyce;
 • Symulacja komputerowa sieci gazociągowych;
 • Symulacje procesów spalania w piecach i kotłach przemysłowych;
 • Symulacje procesów odazotowania i odsiarczania spalin;
 • Niskoemisyjne spalanie paliw – obniżenie emisji substancji szkodliwych (m.in. NO, CO, SO2, WWA, sadzy, metali ciężkich) w urządzeniach energetycznych – kotłach węglowych pyłowych, rusztowych i retortowych, kotłach olejowych i gazowych;
 • Pomiary emisji substancji szkodliwych – techniki poboru prób za pomocą różnego rodzaju sond, oznaczanie zawartości substancji szkodliwych – analizatory spalin, chromatografia gazowa;
 • Technologia spalania w wysokopodgrzanym powietrzu;
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy stałej i ciekłej;
 • Badania procesu zgazowania biomasy i odpadów;
 • Diagnostyka, modernizacja, sterowanie i optymalizacja systemów ciepłowniczych (w tym sieci cieplnych);
 • Studia wykonalności projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki cieplnej w tym rozproszonej;
 • Projektowanie koncepcyjne i planowanie układów technologicznych energetyki cieplnej;
 • Modelowanie procesów cieplnych na potrzeby optymalizacji parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 • Algorytmy sterowania procesami cieplnymi;
 • Optymalizacja gospodarki energetycznej zakładów przemysłowych;
 • Planowanie układów kogeneracyjnych;
 • Projekty wykorzystania paliw alternatywnych w silnikach tłokowych i kotłach;
 • Badania charakterystyk energetycznych i kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych;
 • Modelowanie i wielokryterialna ocena systemów energetycznych;
 • Badania eksploatacyjne silników spalinowych;
 • Badania samochodów na hamowni podwoziowej;
 • Indykacja silników spalinowych (choć to chyba się już zawiera w tych badaniach eksploatacyjnych);
 • Opracowywanie modeli bilansowych do analizy cieplnej maszyn i urządzeń;
 • Analizy zapotrzebowania na ciepło/chłód dla budynków;
 • Wyznaczanie właściwości termofizycznych ciał stałych metodami nieniszczącymi (analiza odwrotna);
 • Pomiary temperatury i analiza danych z wykorzystaniem kamer termowizyjnych;
 • Budowa niskowymiarowych modeli POD-RBF procesów fizycznych, w tym cieplno-przepływowych, w oparciu o dane pomiarowe lub symulacyjne;
 • Projektowanie i analiza jedno- i dwufazowych strumienic (eżektorów) na naturalne i syntetyczne czynniki robocze;
 • Projektowanie i analiza zimnych tygli w piecach indukcyjnych;
 • Analiza sprzężonych procesów cieplno-przepływowych i elektromagnetycznych w transformatorach, rozdzielnicach i silnikach elektrycznych;
 • Analiza systemów grzewczych pieców koksowniczych;
 • Badania właściwości paliwowych odpadów;
 • Badania urządzeń i systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • Modelowanie cieplno-przepływowe maszyn i urządzeń energetycznych;
 • Modelowanie stanów cieplno-wytrzymałościowych maszyn i urządzeń;
 • Ocena stanu technicznego oraz algorytmy sterowania turbin;
 • Badania przemysłowe kotłów energetycznych;
 • Sterowanie i optymalizacja pracy kotłów ciepłowniczych;
 • Pomiary eksploatacyjne wentylatorów i sprężarek.

Inżynieria i biotechnologia środowiska

 

 • Analiza niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę – Plany Bezpieczeństwa Wody i normy IN 15975-2;
 • Dobór, modyfikacje i eksploatacja oczyszczalni ścieków;
 • Procesy membranowe w oczyszczaniu wody i ścieków;
 • Analityka próbek środowiskowych i biologicznych;
 • Projektowanie i monitoring sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych;
 • Badania jakości powietrza;
 • Audyt technologiczny oczyszczalni ścieków;
 • Badania czystych kultur drobnoustrojów oraz biocenoz bakteryjnych użytecznych w inżynierii i ochronie środowiska;
 • Badania ekotoksykologiczne;
 • Badania i implementacja technologii tlenowych granul mikroorganizmów do oczyszczania ścieków;
 • Badania jakościowo-ilościowe mikroflory (grzyby i bakterie);
 • Badania i ocena procesów fermentacji i kofermentacji;
 • Ocena procesów nitryfikacji, denitryfikacji i Anammox;
 • Bioremediacja środowiska wodno-gruntowego zanieczyszczonego substancjami organicznymi;
 • Dobór lub propozycja modyfikacji technologii oczyszczania ścieków;
 • Hodowla glonów w celu oczyszczania ścieków i pozyskiwania wartościowych substancji;
 • Ocena jakości odcieków składowiskowych oraz dobór technologii ich oczyszczania;
 • Oznaczanie aktywności metabolicznej lub enzymatycznej próbek środowiskowych;
 • Pomiar efektywności napowietrzania reaktora na oczyszczalni ścieków wg zaleceń ATV – M 209P z wykorzystaniem osadu czynnego;
 • Usuwanie ksenobiotyków, substancji refrakcyjnych z wód i ścieków z wykorzystaniem zaawansowanych procesów utleniania.

Zagadnienie biomedyczne

 

 • Pomiary wielkości cieplno-przepływowych oraz parametrów fizjologicznych w inżynierii biomedycznej (m.in. ergospirometr, holter temperaturowy, pomiary IR);
 • Modelowanie numeryczne procesów wymiany ciepła oraz aktywnej termoregulacji człowieka Fizjologia termiczna człowieka (m.in. inżynieria biomedyczna, komfort cieplny, lecznicza hipotermia);
 • Identyfikacja właściwości materiałowych tkanek z wykorzystaniem analizy odwrotnej;
 • Modelowanie CFD przepływów (m.in. wymiana ciepła, przepływ krwi, bioCFD) oraz mikroprzepływów (Lab-on-Chip);
 • Projektowanie, konsultacje, analiza w zakresie innowacyjnych urządzeń i aparatury medycznej.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Zleceń

Tel. (32) 400-34-00

E-mail: biznes[at]polsl.pl

do góry