Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejII4.0_Aktualności

INKUBATOR INNOWACYJNoŚCI 4.0 - AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

prezentujemy listę prac przedwdrożeniowych zakwalifikowanych do realizacji przez Komitet Inwestycyjny projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego Etapu I naboru prac przedwdrożeniowych do projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, do Etapu II zostały zakwalifikowane następujące prace:

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami w dniu dzisiejszym (18.11.2020) uruchomiony został nabór prowadzony w ramach Etapu I – Preselekcja, który stanowi odpowiedź na wymagania przedstawione w ramach realizowanego przez CITT projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Poniżej przedstawiamy kluczowe dla Państwa informacje związane z realizacją Etapu I:

– Wzór formularza, regulamin konkursu jak również inne dokumenty wymagane do wypełnienia w ramach Etapu I oraz Etapu II znajdują w zakładce „Do pobrania”,

– Wypełniony formularz, grafiki, zdjęcia lub inne dodatkowe informacje należy przesłać na adres biznes@polsl.pl, wpisując w tytule Inkubator Innowacyjności 4.0,

– Nabór w ramach Etapu I powinien umożliwić Organizatorom (czyt. PŚ, UMG) wybór i jak najlepsze dopasowanie wybranych prac przedwdrożeniowych do wymagań i oczekiwań programu Inkubator Innowacyjności 4.0,

– Etap I naboru jest prowadzony równolegle przez Politechnikę Śląską (Lider Projektu) oraz Uniwersytet Morski w Gdyni (Partner Projektu),

– W ramach Etapu I nabór będzie prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania podwójnej wartości alokacji środków przeznaczonych na ten cel, która wynosi 35 prac: Politechnikę Śląską (Lider Projektu)-20 projektów, Uniwersytet Morski w Gdyni (Partner Projektu) – 15 projektów,

– Organizatorzy konkursu w wyniku pracy zespołów projektowych podejmą decyzję w sprawie wyboru prac przedwdrożeniowych rekomendowanych do udziału w ramach Etapu II procesu naboru,

– W ramach Etapu II Politechnika Śląska (Lider Projektu) planuje wprowadzić na posiedzenie komitetu inwestycyjnego nie mniej niż 12 projektów podlegających procesowi dalszej oceny,

– Etap II polega na wypełnieniu przez Uczestników konkursu pełnego wniosku dot. prac przedwdrożeniowych zgłoszonych  i wybranych w ramach Etapu I wraz z wymaganymi załącznikami do Regulaminu. Oryginały wypełnionych wniosków Uczestnicy Konkursu winni przesłać z wymaganymi podpisami pocztą wewnętrzną na adresy: wskazane przez Organizatorów konkursu. Wnioski pełne złożone przez Uczestników Konkursu, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną rekomendowane zostaną do prezentacji przed powołanym Komitetem Inwestycyjnym.

– Prace przedwdrożeniowe zakwalifikowane do Etapu II, będą wymagały ze strony Uczestników Konkursu uzupełnienia pełnego wniosku wg Załącznika nr 2 do Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami (harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3) oraz przygotowania prezentacji stanowiącej załącznik nr 4 w terminie do 14 dni od daty zakończenia naboru. Wyznaczony termin przygotowania dokumentów nie podlega zmianie.

do góry